MFP abrogă o reglementare în temeiul vechiului Cod de procedură fiscală, prilej de a reaminti în ce condiţii sunt verificate acum conturile persoanelor fizice şi juridice.

Reglementarea propusă spre abrogare, ca fiind vetustă, este dată prin Ordinul comun MFP/BNR  nr. 600/1/2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, a informaţiilor referitoare la titularii conturilor deschise şi/sau închise la bănci.

Acest ordin a fost emis în temeiul art. 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, şi care prevedea următoarele:
 • ”(1) Băncile sunt obligate să comunice organelor fiscale lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, forma juridică pe care aceştia o au şi domiciliul sau sediul acestora. Comunicarea se va face bilunar, cu referire la conturile deschise sau închise în perioada anterioară acesteia şi va fi adresată Ministerului Finanţelor Publice.
 • (2) Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Banca Naţională a României vor elabora proceduri privind transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1).”
 
Odată cu adoptarea noului Cod de procedură fiscală, aprobat Legea nr. 207/2015 şi intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, obligaţiile de raportare – din partea instituţiilor de credit – au căpătat forma de mai jos în care sublinierile noastre vin să semnaleze unele modificări de interes practic, faţă de reglementarea din procedura fiscală abrogată. În subsidiar, reţinem atenţia şi în ce priveşte atribuţiile organului fiscal de a furniza informaţiile primite către organe fiscale locale, autorităţi publice locale sau centrale; de asemenea, reamintim şi obligaţiile contribuabililor de raportare, legate de prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, incluse în articolul din Codul de procedură fiscală 2016, pe care îl reproducem:

Art. 61. – Obligaţia instituţiilor de credit de a furniza informaţii

 • (1) Instituţiile de credit au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi.

 • (2) Instituţiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, zilnic, următoarele informaţii:
  • a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea;
  • b) lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere.

 • (3) Organul fiscal central la cererea justificată a organului fiscal local sau a altei autorităţi publice centrale şi locale transmite informaţiile primite potrivit alin. (2) lit. a) referitoare la conturile bancare, în scopul îndeplinirii de către aceste autorităţi a atribuţiilor prevăzute de lege. Solicitarea şi transmiterea de informaţii se fac prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţie de către A.N.A.F. Pe bază de protocol, încheiat între organul fiscal central şi organul fiscal local sau altă autoritate publică, se poate asigura accesul direct în baza de date a organului fiscal central.

 • (4) Persoanele fizice, persoanele juridice şi orice alte entităţi care au obligaţia transmiterii de informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, transmit concomitent şi pe acelaşi format informaţiile respective şi către A.N.A.F.

 • (5) Prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (3), informaţiile obţinute potrivit alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale organului fiscal central.

 • (6) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
 
În prezent, Procedura de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală se aplică în temeiul OPANAF nr. 3770/2015, publicat în Monitorul oficial nr. 983 din 30.12.2015.

Propunerea de abrogare a vechiului ordin MFP/BNR este anunţat pe site-ul MFP, ca proiect, în temeiul obligaţiilor de transparenţă decizională.
 
Ai nevoie de Codul de Procedură Fiscală? Îl poți obține în forma .PDF sau MOBI apăsând AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here