Precizările pe care le notăm mai jos reprezintă dispoziţii din Legea nr. 225/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 942/2016, dată pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006. Să mai reamintim că, în luna septembrie a acestui an, Legea nr. 51/2006 a mai fost amendată prin OUG nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţilor publice.  

Reţinem în cele ce urmează, acele prevederi care îi interesează direct pe proprietarii terenurilor private. 

Dreptul de trecere

Dreptul de trecere pentru utilităţile publice asupra terenurilor aparţinând proprietăţilor publice şi private afectate de lucrări de înfiinţare şi extindere, respectiv de lucrări de reabilitare, modernizare, înlocuire şi exploatare a sistemelor de utilităţi publice existente, se exercită pe toată durata existenţei acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel:

 • cu titlu gratuit, în cazul terenurilor aparţinând proprietăţii publice sau private a statului ori a unităţilor administrativ- teritoriale, inclusiv asupra terenurilor care fac parte din fondul forestier naţional, prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, afectate de lucrările de înfiinţare şi extindere şi de lucrările de reabilitare, modernizare, înlocuire, întreţinere şi exploatare a sistemelor de utilităţi publice existente;
 • cu justă despăgubire, în cazul terenurilor aparţinând unor persoane fizice sau juridice de drept privat afectate de lucrările de modernizare, înlocuire, reabilitare, înfiinţare şi extindere a sistemelor de utilităţi publice existente.

În cazul în care în timpul lucrărilor de intervenţie se produc pagube, operatorii au obligaţia să plătească aceste despăgubiri. Cuantumul despăgubirilor se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu ajung la un acord, prin hotărâre judecătorească.

În exercitarea dreptului de trecere pentru utilităţile publice, executanţii au şi următoarele drepturi:

 • să depoziteze temporar pe terenurile necesare executării lucrărilor, echipamente, utilaje, instalaţii şi construcţii auxiliare;
 • să desfiinţeze/restrângă, după caz, culturi, plantaţii sau alte asemenea existente, în măsura absolut necesară executării lucrărilor şi cu acordul prealabil al proprietarului. 

Furnizarea, contractarea şi facturarea serviciilor de utilităţi publice

Legea prevedea, şi anterior modificărilor, că în cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de utilităţi în vederea contractării şi facturării individuale se realizează, în funcţie de sistemul de distribuţie adoptat, fie prin contoare individuale montate la intrarea în fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie, în cazul distribuţiei orizontale, fie cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor de consum aferente fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie, în cazul distribuţiei verticale.

Legiuitorul a ţinut să aducă, aici, completări şi modificări potrivit cărora:

 • factura emisă pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu;
 • la proiectarea şi realizarea imobilelor condominiale, indiferent de destinaţie, racordate la reţelele publice de distribuţie, este obligatorie dotarea acestora cu sisteme de măsurare-înregistrare a consumurilor atât pentru întregul imobil, cât şi pentru fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie din imobil, în vederea asigurării condiţiilor pentru individualizarea consumurilor şi încheierea unor contracte individuale.
 • factura pentru serviciile furnizate/prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii serviciilor de utilităţi publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se înscrie pe factură, termenul de scadenţă privind plata facturii fiind luat în calcul începând cu data emiterii facturii. 

Răspunderi şi sancţiuni

Au fost aduse completări şi la acest capitol, potrivit cărora constituie infracţiune în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se pedepseşte potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt săvârşite cu intenţie, următoarele fapte:

 • furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă;
 • furtul de agent termic din sistemul de alimentare cu energie termică.

La regimul contravenţiilor, prin modificările şi completările adusela lege se prevede că reprezintă contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea de către utilizatori a termenelor pentru încheierea acţiunii de contorizare individuală la nivel de apartament.

IMPORTANT!

 • Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără hotărâre de dare în administrare.
 • Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără contract de delegare a gestiunii, precum şi, între altele, practicarea unor preţuri şi/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice sau de autoritatea de reglementare competentă, după caz, în baza metodologiilor stabilite de autorităţile de reglementare competente. 

Ai nevoie de Legea serviciilor comunitare de util
ităţi publice nr. 51/2006? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here