Ministerul Mediului a publicat Ghidul programului prin care se oferă finanţare nerambursabilă persoanelor fizice care îşi instalează panouri solare fotovoltaice, suma decontată fiind în limita de 90% din valoarea investiţiei, dar nu mai mult de 20.000 de lei.

Reprezentanții instituției vor ca prin acest ajutor, cât mai multe persoane să își producă energia electrică necesară consumului propriu, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice, care duc la îmbunătățirea calităţii aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Finanțarea nu constituie ajutor de stat, se arată în nota de fundamentare, ci “se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii”. Finanțarea se va acorda în proporție de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.

Persoanele fizice care doresc să se înscrie în program trebuie să depună la instalatorii validați mai multe documente, proiectele eligibile fiind cele privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kWp, cu următoarele părți component principale:

 • panouri fotovoltaice;
 • invertor;
 • materiale conexiuni;
 • structura de montaj a sistemului;
 • modul de comunicație;
 • contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic;
 • tablou electric curent continuu/curent alternativ.

De asemenea, proiectul prevede decontarea cheltuielilor cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice.

Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obținerii finanțării

Beneficiază de finanțare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • are domiciliul în România;
 • este proprietar al imobilului – construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, este proprietar/deține un drept de folosință și asupra imobilului – teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;
 • are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situația în care imobilul – construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deținut în coproprietate, astfel cum rezultă din cererea de finanțare;
 • imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, sau a unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
 • nu are obligaţii restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii;
 • solicitantul și coproprietarii pot depune o singură cerere de finanțare în cadrul programului pentru același imobil; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia și va fi semnată de toți coproprietarii;
 • solicitantul și, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice și verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanțat. În cazul prevăzut la al treilea punct, acordul privind accesul este asumat de toți coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanțare.

Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente – locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.
 comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here