Dacă participaţi la fondurile private de pensii, este bine de ştiut cum să vă evaluaţi situaţia, în funcţie de unde şi cum se investesc banii dvs. Mai jos puteţi citi ce amendamente au fost aduse recent la reglementarea privind investiţiile în acţiuni corporatiste.
Reglementarea de bază este dată de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul oficial nr. 482/2007, cu modificările şi completările ulterioare, lege potrivit căreia scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distinctă şi care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării şi investirii, în interesul participanţilor, a unei părţi din contribuţia individuală de asigurări sociale.

Norma nr. 11/2011
privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 22/2011 şi publicată în Monitorul oficial nr. 8/2012 precizează tipurile de obligaţiuni sau titluri de creanţă în care poate investi administratorului unui fond privat de pensii, astfel cum puteţi vedea în articolul 17 din Norme, reprodus în caseta foto de mai jos. Administrator este societatea comercială pe acţiuni constituită în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare şi cu prevederile prezentei legi, denumită societate de pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii şi, opţional, furnizarea de pensii private.
art17

*Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 12. din Norma nr. 19/2012 începând cu 03.01.2013
*Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 12. din Norma nr. 19/2012 începând cu 03.01.2013
*Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 13. din Norma nr. 19/2012 începând cu 03.01.2013

Faţă de aceste prevederi, Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat, recent, prin Hotărârea nr. 31/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 573/2013, Norma nr. 8/2013 pentru completarea Normei nr. 11/2011, amendamente care se aplică pentru o perioadă de doi ani de la data publicării în Monitorul oficial, respectiv de la 9 septembrie a.c.

Cum aceste amendamente se referă la investiţiile în obligaţiuni corporatiste, să spunem că este vorba despre obligaţiunile emise de societăţi, denumite în jargonul specializat corporate bonds sau corporates şi care au o singură scadenţă (term bonds).

După cum vedeţi în art. 17 din Normă, în general administratorul poate investi în obligaţiuni sau titluri de creanţă care au calificativul investment grade, respectiv calificativul de performanţă acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, în lipsa acestuia, emitentului de către agenţiile de rating, conform grilelor de evaluare specifice acestora. Excepţie fac, potrivit aceluiaşi articol, investiţiile în obligaţiile corporatiste ale emitenţilor din România care îndeplinesc anumite condiţii, prevăzute la alin. 1 lit. c) din articolul 17.

Or, recentele amendamente aduc o completare la aceste precizări, prin introducerea unui nou articol 171, potrivit căruia, pe cale de excepţie, în baza hotărârii consiliului de administraţie sau directoratului, după caz, luată pentru fiecare instrument financiar în parte, administratorul poate investi activele fondurilor de pensii private în obligaţiuni corporatiste fără rating sau cu calificativ insuficient, emise de persoane juridice din România. Rating-ul este, în materia obligaţiunilor, calificativul acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, în lipsa acestuia, calificativul acordat emitentului de către o agenţie de rating ca urmare a evaluării riscurilor asociate acestuia.

Agenţii de rating sunt agenţiile internaţionale de evaluare a riscului ale căror calificative sunt luate în considerare la încadrarea instrumentelor financiare în categoria investment grade (Fitch, Moody’s şi Standard & Poor’s).

Investirea activelor fondurilor de pensii private în obligaţiuni corporatiste fără rating sau cu calificativ insuficient, emise de persoane juridice din România se face, însă, cu respectarea următoarelor cerinţe:

• statul român deţine, direct sau indirect, o participaţie de minimum 33% din capitalul social al emitentului respectiv;
• media cifrei de afaceri pe ultimele trei exerciţii financiare ale emitentului respectiv este de minimum 500 de milioane de lei;
• emitentul respectiv a raportat profit autorităţilor fiscale române în cel puţin două din ultimele trei exerciţii financiare.
În cazul unui administrator organizat în sistem dualist, directoratul poate decide investirea activelor în conformitate cu prevederile aduse prin amendamentele la Normă numai ulterior hotărârii de investire în acest tip de active adoptate de consiliului de supraveghere, pentru fiecare fond de pensii private în parte.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here