Recent a fost publicat un act normativ prin care se stabilesc normele privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014, în continuare urmând să vă prezentăm cele mai importante aspecte din prevederile Ordinului MFP nr. 96/2015.

Situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare care includ politici contabile şi note explicative.

La întocmirea bilanţului contabil se vor avea în vedere următoarele:

1) înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor consemnate în documente justificative;

2) ultima balanţă de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2014, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice;

3) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operaţiunile patrimoniale ale instituţiei publice şi să corespundă funcţiunii stabilite în planul de conturi;

4) clarificarea sumelor ce se menţin nejustificat în conturile: 232 „Avansuri acordate pentru active fixe corporale“, 234 „Avansuri acordate pentru active fixe necorporale“, 401 „Furnizori“, 404 „Furnizori de active fixe“, 409 „Furnizori-debitori“, 411 „Clienţi“, 428 „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul“, 461 „Debitori“, 462 „Creditori“, 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare“ etc., urmărindu-se achitarea obligaţiilor şi încasarea creanţelor în lei şi în valută, după caz.

Sumele înregistrate în contul 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare“ trebuie clarificate de către instituţie în termen de 3 luni, în sold putând fi păstrate numai sumele ce se justifică în mod obiectiv, prevăzute în normele metodologice specifice.

Peste termenul de 3 luni pot fi reţinute sume în contul 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare“ numai pe baza unei note de fundamentare aprobate de ordonatorul de credite.

5) în situaţia în care operaţiunile îşi extind efectele pe mai mulţi ani, iar veniturile şi cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 „Cheltuieli în avans“ şi 472 „Venituri în avans“, după caz;

6) înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilităţilor pentru care Trezoreria Statului sau instituţiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (51807 = 44801 sau 51807 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria Statului se utilizează documentul „Situaţia dobânzilor acordate la data …“, eliberat de unităţile Trezoreriei Statului;

7) corectarea erorilor contabile aferente exerciţiilor precedente, apărute în urma unor greşeli matematice, a greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a tranzacţiilor şi altor evenimente, se efectuează în conturile corespunzătoare de active, datorii şi capitaluri, iar cele referitoare la venituri şi cheltuieli se efectuează în contul 117 „Rezultatul reportat“. 

Pentru contabilizarea tranzacţiilor efectuate în ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb utilizat este cursul comunicat de BNR din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii.

Pentru evaluarea creanţelor şi a datoriilor în valută, a disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele şi depozitele în valută, existente în sold la sfârşitul lunii, cursul de schimb utilizat este cursul comunicat de BNR din ultima zi bancară a perioadei de raportare.

În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situaţiilor financiare centralizate se vor avea în vedere următoarele operaţiuni:

1) eliminarea conturilor 481 „Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate“ şi 482 „Decontări între instituţii subordonate“ din activele şi datoriile bilanţului centralizat la nivelul instituţiei superioare pentru instituţiile subordonate;

2) compensarea soldurilor creditoare şi debitoare ale conturilor 117 „Rezultatul reportat“ şi 121 „Rezultatul patrimonial“ la nivelul ordonatorului principal şi secundar de credite, astfel încât în bilanţul şi contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal şi secundar de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;

3) compensarea soldurilor creditoare şi debitoare ale conturilor 117 „Rezultatul reportat“ şi 121 „Rezultatul patrimonial“ la nivelul Ministerului  Finanţelor Publice pentru  bilanţul, contul  de  rezultat patrimonial şi situaţia modificărilor în structura activelor nete/ capitalurilor proprii agregate pe fiecare subsector al administraţiei publice şi pe total administraţie publică, astfel încât conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;

4) compensarea contului 489 „Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent“ la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, din bilanţul centralizat al subsectorului administraţiei centrale, precum şi din bilanţul centralizat al instituţiilor publice.

5) opţional, se pot compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat.

Instituţiile publice care s-au reorganizat în cursul anului 2014 în baza unor acte normative vor întocmi o notă explicativă pentru diferenţele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2013 şi soldurile iniţiale de la 1 ianuarie 2014.

Situaţiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie iar situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a acestora prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:

  • politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt conforme cu reglementările contabile aplicabile;
  • situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
  • persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Ordonatorii principali de credite anexează la situaţiile financiare centralizate declaraţia pentru activitatea proprie, iar în Raportul de analiză pe bază de bilanţ se va preciza dacă instituţiile subordonate au întocmit şi anexat declaraţiile la situaţiile financiare proprii.

Reprezentanţii autorităţilor publice, ai ministerelor şi ai celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice autonome au obligaţia să se prezinte la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţii publice, în vederea depunerii situaţiilor financiare.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligaţi să depună situaţiile financiare la administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi pe suport magnetic. Nu se admite depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2014 fără prezentarea acestora şi pe suport magnetic.

Situaţiile financiare centralizate întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetelor locale pe anul 2014, întocmite de administraţiile judeţene ale finanţelor publice judeţene şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, se depun la Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, până la data de 19 februarie 2015.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here