Conform Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 339 din 18 mai 2012, actele de stare civilă reprezintă înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei persoane, întocmite în interesul statului şi al persoanei, care servesc la cunoaşterea numărului şi structurii populaţiei, a situaţiei demografice, la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentele ale cetăţenilor.

Actele se întocmesc în registre de stare civilă, în dublu exemplar original, fiind completate manual cu cerneală specială de culoare neagră, precum şi, după caz, în sistem informatic. Realizarea lor intră în atribuţiile consiliilor judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi ale ofiţerilor de stare civilă.

Din cadrul ultimei categorii menţionate fac parte:

– primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor;

– şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României;

– comandanţii de nave şi aeronave;

– ofiţerii de stare civilă desemnaţi prin ordin al Ministerului Apărării Naţionale sau Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Întocmirea actului de naştere:

Certificatul de naştere se întocmeşte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei raza s-a produs evenimentul, pe baza declaraţiei verbale a oricărui dintre părinţi.

În cazul în care declaraţia nu poate fi făcută de către părinţi, obligaţia revine medicului, persoanelor de faţă la naştere, personalului desemnat din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau oricarei persoane care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului

Actele necesare întocmirii certificatului de naştere constau în:

– actul de identitate al mamei şi al declarantului;

– certificatul medical constatator al naşterii;

– certificatul de căsătorie al părinţilor (după caz).

Totodată, trebuie avut în vedere faptul că declararea naşterii se face în termen de 15 zile pentru copilul născut viu şi în termen de 3 zile pentru copilul născut mort, aceste termene calculându-se de la data naşterii.

Depăşirea acestor termene, însă până la împlinirea perioadei de un an de la data naşterii, presupune necesitatea aprobării primarului, şefului misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră, după caz, pentru întocmirea certificatului de naştere. Declaraţia realizată după un an de la data naşterii impune implicarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, care trebuie să conţină toate datele necesare întocmirii actului.

În situaţiile în care copilul născut viu a decedat pe parcursul termenului de 15 zile, declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere.

La înregistrarea naşterii, ofiţerul de stare civilă atribuie şi înscrie codul numeric personal, care se menţionează în certificatul de naştere, precum şi în toate celelalte acte care privesc persoana în cauză.

În cazul unui copil găsit:

Legea prevede că în astfel de situaţii, întocmirea actului de naştere al copilului găsit se face în termen de 30 de zile de la data găsirii acestuia, de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială a fost găsit copilul, pe baza unui proces-verbal întocmit şi semnat de reprezentantul serviciului public de asistenţă sociala, de reprezentantul unităţii de poliţie competente şi de medic.

În procesul-verbal prevăzut, care se întocmeşte în termen de 3 zile de la data găsirii copilului, trebuie să se menţioneze data, locul şi împrejurările în care a fost găsit copilul, sexul şi data presupusă a naşterii acestuia, stabilită de medic.

În cazul unui copil abandonat de mamă în unităţile sanitare:

Întocmirea certificatului de naştere are loc imediat dupa împlinirea termenului de 30 de zile de la realizarea procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, de reprezentantul poliţiei şi de cel al unităţii sanitare.

Întocmirea actului de naştere se face pe baza:

– procesului-verbal;

– certificatului medical constatator al naşterii;

– autorizării instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie a fost găsit copilul, cu privire la măsura plasamentului în regim de urgenţă;

– răspunsului poliţiei cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei;

– dispoziţiei de stabilire a numelui şi prenumelui copilului şi a declaraţiei de înregistrare a naşterii.

În cazul adopţiei:

Conform actului normativ, în cazul adopţiei se întocmeşte un nou act de naştere de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul adoptatului ori sediul instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul. Rubrica “Locul naşterii” se completează cu datele din actul de naştere iniţial.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here