În cadrul unui articol anterior, referitor la întocmirea actelor de stare civilă, am avut în vedere procesul de înregistrare şi eliberare al certificatului de naştere. În cele ce urmează, ne vom îndrepta atenţia către întocmirea actului de căsătorie.

Conform art. 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 339 din 18 mai 2012, căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, al primăriei în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unităţii administrativ-teritoriale respective.

Căsătoria se poate încheia şi în afara punctelor menţionate mai sus, cu aprobarea primarului.

Legislaţia prevede că declaraţia de căsătorie se realizează personal de către viitorii soţi, în scris, în aceasta arătându-se că nu există niciun impediment legal de căsătorie. Tot în cadrul declaraţiei se vor preciza numele de familie pe care soţii urmează să îl poarte şi regimul matrimonial ales.

Excepţie de la prezenţa personală pentru realizarea declaraţiei de căsătorie fac cazurile în care unul dintre viitorii soţi nu se poate deplasa la sediul serviciului public de evidenţă a persoanelor sau primăriei competente. În această situaţie declaraţia se poate face în afara sediului, în faţa ofiţerului de stare civilă.

Actele necesare care trebuie prezentate ofiţerului de stare civilă sunt:

– actele de identitate ale viitorilor soţi;

– certificatele de naştere ale viitorilor soţi;

– certificatele medicale privind starea de sănătate a viitorilor soţi;

De asemenea, în cazul unor situaţii speciale, sunt necesare şi alte documente, alături de cele enumerate anterior. Astfel, în cazul în care există impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, trebuie prezentată şi autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea pentru încheierea căsătoriei.

Mai mult, pentru situaţiile în care există impedimente legate de vârsta matrimonială (minori), sunt necesare avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor sau a tutorelui şi autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul.

Actul normativ prevede ca ofiţerul de stare civilă să dispună publicarea declaraţiei de căsătorie în ziua primirii acesteia, prin afişarea în extras într-un loc special amenajat la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau al primăriei, respectiv al misiunii diplomatice sau al oficiului consular unde urmează să se încheie căsătoria, precum şi pe pagina de internet a acestuia/acesteia. După caz, declaraţia poate fi afişată şi la sediile unde celălalt soţ este domiciliat sau figurează ca rezident.

În termen de 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, incluzând atât data afişării, cât şi pe cea a finalizării căsătoriei, se declară închisă căsătoria. În cazul în care au trecut 30 de zile de la data depunerii declaraţiei, iar căsătoria nu a fost încheiată sau viitorii soţi doresc modificarea declaraţiei iniţiale, este necesară realizarea unei noi declaraţii.

Refuzul de încheiere a căsătoriei de către ofiţerul de stare civilă este consemnat într-un proces verbal, doar pe baza neîndeplinirii cerinţelor prevăzute de lege. În cazul contrar, dacă refuzul este considerat nefondat, persoana nemulţumită poate sesiza instanţa de tutelă în raza căreia domiciliază.

La încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă ia consimţământul viitorilor soţi, liber şi deplin exprimat, în prezenţa a doi martori, după care îi declară căsătoriţi. După citirea dispoziţiilor referitoare la drepturile şi îndatoririle soţilor din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, se întocmeşte pe loc actul de căsătorie.

Actul de căsătorie este semnat de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.

Situaţii excepţionale sunt considerate cele în care se realizează încheierea căsătoriei:

– între doi cetăţeni străini care nu cunosc limba română;

– între un cetăţean român şi unul străin care nu cunoaşte limba română;

– între parteneri surdomuţi (unul sau ambii);

În aceste cazuri se va folosi interpret autorizat, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

Ofiţerul de stare civilă poate încheia căsătoria între cetăţeni străini sau între aceştia şi cetăţeni români numai dacă, pe lângă actele prezentate mai sus, viitorii soţi prezintă şi dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţărilor de cetăţenie.

Din aceste documente trebuie să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei. Mai mult, trebuie să fie însoţite de declaraţii notariale din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here