Din data de 8 februarie avem o nouă procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale. Procedura şi modelul actelor care circulă între organul fiscal şi Trezorerie au fost aprobate prin OMFP nr. 164/2017, ordin care abrogă reglementarea anterioară dată prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.311/2008. 

Sfera de aplicare

Prin procedură se îndreaptă erorile privind plăţile efectuate în conturi bugetare aferente obligaţiilor fiscale administrate de ANAF şi se aplică în următoarele situaţii:

 • plata obligaţiilor fiscale s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori utilizând un cod de identificare fiscală eronat;
 • în contul bugetar, inclusiv în contul unic, au fost achitate şi alte obligaţii fiscale decât cele prevăzute a se achita în contul respectiv;
 • plata obligaţiilor fiscale s-a efectuat într-un cont bugetar corespunzător unui alt buget decât cel al cărui venit este obligaţia fiscală plătită – situaţie care nu era precizată ca atare în procedura anterioară

Cererea de îndreptare a erorilor

Îndreptarea erorilor din documentele de plată se face pe baza unei cereri de îndreptare a erorilor din documentele de plată. Cererea se depune la organul fiscal competent de către debitor şi cuprinde:

 • datele de identificare ale debitorului;
 • indicarea erorii ce urmează a fi îndreptată;
 • modul în care va fi reconsiderată această plată;
 • numărul şi data documentelor prin care s-au stabilit ori s-au individualizat sumele de plată (titlurile de creanţă) pentru care se solicită corectarea erorii din documentul de plată;
 • numărul şi data documentului prin care s-a efectuat plata iniţială;
 • suma totală achitată prin documentul de plată iniţial;
 • data plăţii.

La cerere se anexează copia ordinului de plată, copia extrasului de cont în care este înregistrată plata eronată, copii de pe titlurile de creanţă, orice alte documente care atestă eroarea produsă. 

Verificările şi circuitul actelor

Organul fiscal competent verifică în evidenţele fiscale existenţa erorilor semnalate de contribuabili, dacă se încadrează în condiţile procedurii, precum şi:

 • condiţia de creditare a contului bugetar şi de debitare a contului plătitorului;
 • condiţia privind administrarea obligaţiilor fiscale de acelaşi organ fiscal;
 • plata să nu fi stins creanţele datorate bugetului în care s-a încasat suma plătită eronat. Sunt exceptate situaţiile în care, în evidenţa fiscală, debitorul înregistrează sume plătite în plus cel puţin la nivelul plăţii eronate.

În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru îndreptarea erorilor:

 • organul fiscal competent emite NOTA privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligaţii fiscale;
 • Nota se transmite unităţii Trezoreriei Statului, în vederea operării corecţiei în conturile bugetare corespunzătoare.
 • Unitatea Trezoreriei Statului efectuează stornarea plăţii eronate şi înregistrarea sumei în conturile bugetare corespunzătoare cu data plăţii indicată în Nota de la organul fiscal, înscrie pe cele 3 exemplare ale acesteia data la care s-a efectuat această operaţiune şi reţine un exemplar, restituind organului fiscal competent două exemplare.
 • organul fiscal competent transmite debitorului un exemplar al notei privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori, prin care s-au achitat obligaţii fiscale. 

Virarea eronată a obligaţiilor de plată la altă unitate de trezorerie

În cazul erorilor constând în virarea eronată a obligaţiilor de plată la altă unitate de trezorerie decât cea la care trebuie achitată suma :

 • Cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază s-a efectuat plata eronată;
 • În această situaţie, pe cale de excepţie, unitatea Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata eronată completează, pe baza Notei întocmite de organul fiscal, la rubrica “Data plăţii” din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului prin care se efectuează transferul sumei la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, în scopul îndreptării erorii, data plăţii înscrisă în Nota primită.
 • Organul fiscal la care s-a efectuat plata eronată transmite o copie a cererii depuse de debitor, inclusiv a anexelor la cerere, organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului, procedând la întocmirea referatului cu propuneri de soluţionare a cererii debitorului.
 • După efectuarea operaţiunii de corecţie în evidenţa analitică pe plătitori, organul fiscal competent comunică debitorului, în cel mai scurt termen, nota privind corecţia erorilor din documentele de plată.

Soluţionarea cererii se face în termenul prevăzut de art. 77 din Codul de procedură fiscală, pe care îl reproducem în continuare.

Art. 77. Termenul de soluţionare a cererilor contribuabilului/plătitorului

(1) Cererile depuse de către contribuabil/plătitor la organul fiscal se soluţionează de către acesta în termen de 45 de zile de la înregistrare.

(2) În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, este necesară administrarea de probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării probei şi data obţinerii acesteia, dar nu mai mult de:

a) două luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la contribuabilul/plătitorul solicitant;

b) 3 luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la autorităţi sau instituţii publice ori de la terţe persoane din România;

c) 6 luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la autorităţi fiscale din alte state, potrivit legii.

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), organul fiscal are obligaţia să înştiinţeze contribuabilul/plătitorul cu privire la prelungirea termenului de soluţionare a cererii.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), termenul de două luni poate fi prelungit de organul fiscal la cererea contribuabilului/plătitorului.

(5) În situaţia în care, pe baza analizei de risc, soluţionarea cererii necesită efectuarea inspecţiei fiscale, termenul de soluţionare a cererii este de cel mult 90 de zile de la înregistrarea cererii, prevederile alin. (2)-(4) aplicându-se în mod corespunzător. În acest caz contribuabilul/plătitorul este notificat cu privire la termenul de soluţionare aplicabil în termen de 5 zile de la finalizarea analizei de risc. Inspecţia fiscală pentru soluţionarea cererii este o inspecţie fiscală parţială în sensul art. 115.

(6) Inspecţia fiscală pentru soluţionarea cererii potrivit alin. (5) poate fi suspendată în condiţiile art. 127. În acest caz, nu sunt aplicabile prevederile alin. (2). Perioadele în care inspecţia fiscală este suspendată nu sunt incluse în calculul termenului prevăzut la alin. (5). 

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here