Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România este organizaţia profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizaţi care dobândesc această calitate, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor.

Uniunea este constituită ca persoană juridică autonomă, potrivit legii, cu denumire, sediu, patrimoniu şi siglă proprii.

Scopul Uniunii este acela de a organiza, de a coordona şi de a autoriza exercitarea profesiei de evaluator autorizat în România, de a reprezenta şi de a proteja interesele profesionale ale membrilor Uniunii, precum şi de a asigura exercitarea independentă a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale şi a unui înalt nivel de calificare profesională.

Preşedintele Uniunii are următoarele atribuţii:

–  reprezintă Uniunea în raporturile cu terţe persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

– încheie acte în numele Uniunii, potrivit legii;

– conduce şedinţele Consiliului director şi lucrările Conferinţei naţionale

– urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor Conferinţei naţionale şi ale Consiliului director;

– asigură conducerea Uniunii între şedinţele Consiliului director.

Evaluatorii autorizaţi, membri titulari, se înscriu în Tabloul Uniunii, în funcţie de calificarea corespunzătoare fiecărei specializări, şi pot desfăşura activitatea de evaluare potrivit calificărilor profesionale dobândite, astfel cum acestea rezultă din Tabloul Uniunii.

Calitatea de membru al Uniunii se probează cu: legitimaţia de membru şi parafa în cazul membrilor titulari şi acreditaţi, autorizaţia în cazul membrilor corporativi, diploma în cazul membrilor de onoare şi legitimaţia de membru în cazul membrilor stagiari.

Tabloul Uniunii se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina web a Uniunii, prin grija Consiliului director.

Tabloul conţine următoarele secţiuni:

 a) membrii titulari;

 b) membrii acreditaţi;

 c) membrii corporativi;

 d) membrii inactivi.

Informaţiile care se înscriu în Tabloul Uniunii pentru membrii titulari şi membrii acreditaţi sunt: numele, prenumele, numărul legitimaţiei de membru, judeţul de domiciliu şi specializările pentru care au calificarea necesară.

De asemenea, informaţiile care se înscriu în Tabloul Uniunii pentru membrii corporativi sunt: denumirea, judeţul în care îşi au sediul social, codul unic de identificare şi numărul autorizaţiei.

În acelaşi timp, informaţiile care se înscriu în Tabloul Uniunii pentru membrii inactivi sunt: numele, prenumele, judeţul de domiciliu, numărul legitimaţiei de membru titular, precum şi data de la care a intervenit motivul ce a determinat încetarea calităţii de membru activ.

Înscrierea membrilor în Tabloul Uniunii se face pe judeţe, în ordine alfabetică.

Publicarea Tabloului Uniunii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se face în maximum 30 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. 

Sunt considerate abateri disciplinare următoarele fapte:

–  nerespectarea standardelor de evaluare aprobate de către Uniune

–  nerespectarea prevederilor codului de etică al profesiei

– refuzul de a pune la dispoziţie documentele sau informaţiile solicitate de Comisia de monitorizare şi verificare şi/sau Comisia de etică şi disciplină

–  necomunicarea la termen a documentelor care implică modificări ale informaţiilor cuprinse în Tabloul Uniunii

– exercitarea profesiei de către membrii inactivi sau membrii care se află în perioada de suspendare, dacă fapta nu întruneşte conţinutul constitutiv al unei infracţiuni.

– utilizarea neautorizată a siglei şi a însemnelor Uniunii în scop publicitar în rapoartele de evaluare sau în orice fel de materiale de identificare ori de prezentare a evaluatorului autorizat.

Procedura disciplinară va fi declanşată de către Comisia de etică şi disciplină a Uniunii în cel mult 3 ani de la data săvârşirii faptei, dar nu mai târziu de o lună de la data înregistrării sesizării în evidenţele Uniunii.

Important: Salariaţii Uniunii nu pot deţine calitatea de evaluator autorizat activ.

Sursa: Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353 din 18 aprilie 2012, regulament publicat în Monitorul Oficial 279 din 26 aprilie 2012.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here