Declaraţia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (Formularul 212), reglementată prin OpANAF nr. 888/2018 include şi o secţiune cu date privind veniturile realizate din străinătate în anul 2017. În continuare regăsiţi informaţii utile despre completarea acesteia.

Cine?

Secțiunea se completează de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România și de către persoanele fizice care îndeplinesc condiția menționată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi:

 • venituri din profesii liberale;
 • venituri din activități de producție, comerț, prestări servicii;
 • venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură;
 • venituri sub formă de dividende;
 • venituri sub formă de dobânzi;
 • venituri din premii, venituri din jocuri de noroc;
 • câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;
 • alte venituri din investiții;
 • venituri din pensii;
 • remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratori/cenzori și alte venituri similare, precum și alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Codul fiscal.

Secțiunea se completează și de către persoanele fizice care au realizat venituri din pensii din străinătate, în vederea stabilirii contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru luna ianuarie 2017, datorată în România.

Secțiunea se completează de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice care îndeplinesc condiția menționată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal care desfășoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situații, după caz:

 • în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfășurat activitatea;
 • în cazul în care detașarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reținerea diferențelor de impozit, întrucât între părți (angajat-angajator) nu mai există relații contractuale generatoare de venituri din salarii.

Documente necesare

În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfășurată în străinătate, persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice care îndeplinesc condiția menționată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal depun declarația la organul fiscal competent, însoțită de următoarele documente justificative:

 • documentul întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăți de natură salarială, din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului și impozitul reținut în România pentru salariul plătit în străinătate;
 • contractul de detașare;
 • documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz;
 • certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat și impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul, precum și orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situația în care dreptul de impunere a revenit statului străin.

Veniturile din activități dependente desfășurate în străinătate și plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declară și nu fac obiectul creditului fiscal extern.

Cum se completează secţiunea “Date privind veniturile realizate din străinătate în anul 2017”?

Se completează câte o secțiune pentru fiecare țară – sursă a veniturilor și pentru fiecare categorie de venit realizat. Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.

Litera A. „Date privind activitatea desfășurată”

Formular 212_venituri strainatate1
Rândul 1. Statul în care s-a realizat venitul –
se completează denumirea țării în care contribuabilul a realizat venitul declarat.

Rândul 2 Categoria de venit – se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat.

a) Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din străinătate, supuse impunerii în România, din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții evidențiază distinct, în declarație, tranzacțiile încheiate în perioada 1.01-31.01.2017, respectiv tranzacțiile încheiate începând cu data de 1.02.2017. Pentru tranzacțiile încheiate în perioada 1.01-31.01.2017, persoanele fizice menționează și perioada de deținere a proprietății imobiliare care a fost înstrăinată, bifând, după caz, căsuța „dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv” sau căsuța „dobândite într-un termen mai mare de 3 ani” de la „Date privind activitatea desfășurată”, pct. 2 „Categoria de venit” din formular;

b) Pentru transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, declarația se depune de contribuabilii moștenitori în situația în care succesiunea nu este dezbătută și finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, bifând, în acest caz, căsuța „Cu titlu de moștenire”;

c) Rubrica „Remunerații/Indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratori/cenzori și alte venituri similare” – se bifează în cazul în care persoanele fizice obțin venituri din străinătate care au aceeași natură ca veniturile (în bani sau în natură) asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal, dar care nu sunt obținute din desfășurarea unei activități dependente;

d) Sunt considerate astfel de venituri obținute din străinătate cele care sunt similare celor obținute din România, ca:

 • sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori;
 • remunerații primite de directori în baza unui contract de mandat;
 • indemnizația administratorilor, inclusiv indemnizația asociatului unic;
 • sume din profitul net cuvenite administratorilor;
 • sume primite de reprezentanți în adunarea generală a acționarilor și în consiliile de administrație;
 • beneficiile în bani sau în natură obținute în calitate de membru al consiliului de administrație/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;
 • oricare alte sume similare obținute în calitate de membru al consiliului de administrație/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere.

Rândurile 3-4. Data începerii/încetării activității – se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal de raportare.

Litera B „Date privind venitul/câștigul net anual”

Formular 212_venituri strainatate2
Rândul 1. Venit brut
– se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul brut realizat din străinătate potrivit Codului fiscal, în anul fiscal de raportare.

Persoanele fizice care realizează venituri din jocuri de noroc completează câte o secțiune pentru fiecare venit brut primit de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc, supuse impunerii în România, potrivit Codului fiscal.

Rândul 2. Cheltuieli deductibile – se înscrie, după caz, suma (în lei) reprezentând cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor.

Rândul 3. Venit net/Câștig net anual – se înscrie, după caz, suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

Baza de calcul al impozitului pe venit datorat se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia.

În cazul salariului plătit de angajatorul din România pentru activitatea desfășurată în străinătate, se înscrie venitul bază de calcul (în lei) aferent perioadei de detașare în străinătate, conform documentului menționat la art. 81 alin. (2) din Codul fiscal, întocmit de angajator.

În cazul transferului de titluri de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar, definit potrivit legii, se înscrie câștigul net anual reprezentând diferența între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv.

Rândul 4. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală – se înscrie, după caz, suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală realizată din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal de raportare reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și venitul brut (rd. 1).

Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

În cazul transferului de titluri de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar, definit potrivit legii, se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența între pierderile și câștigurile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv.

Rândul 5. Impozit pe venit plătit în străinătate – se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate.

Se completează de către contribuabilii care, pentru același venit și pentru aceeași perioadă impozabilă, sunt supuși impozitului pe venit, atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, în vederea calculării și acordării creditului fiscal extern de către organul fiscal.

Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

 • se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul străin în care s-a plătit impozitul;
 • impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obținut în străinătate, a fost efectiv plătit în mod direct de persoana fizică sau de împuternicitul acesteia ori prin reținere la sursă de către plătitorul venitului. Plata impozitului în străinătate se dovedește printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv;
 • venitul pentru care se acordă credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 61 din Codul fiscal.

Rubrica se completează și de contribuabilii care realizează un venit care, conform prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat și a legislației Uniunii Europene, este impus în celălalt stat și respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri „metoda scutirii”. Acest venit este scutit de impozit în România dacă se anexează documentul justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin, care atestă impozitul plătit în străinătate.

Rândul 6. Impozit pe veniturile din salarii, reținut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfășurată în străinătate – se înscrie suma reprezentând impozit pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate, reținut de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România.

Rubrica de la rd. 6 se completează numai de către persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România sau de către persoanele fizice care îndeplinesc condiția menționată la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal, care desfășoară activitate salarială în străinătate și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România, în situația în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului străin, potrivit Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alt stat;
 • plătitorul venitului din salarii din România nu mai există sau acesta se află în procedura insolvenței, potrivit legii.

În această situație, declarația reprezintă și cerere de restituire a impozitului pe veniturile din salarii, reținut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfășurată în străinătate.

Contribuabilul anexează la declarație documentele justificative privind venitul realizat și impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul și cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here