Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.74/2011 privind siguranţa jucăriilor, importatorii trebuie să introducă pe piaţă numai jucării conforme. În acest scop, înainte de introducerea unei jucării pe piaţă, importatorii trebuie să se asigure că procedura adecvată de evaluare a conformităţii a fost îndeplinită de către producător.

■ Importatorii trebuie să se asigure că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că jucăria poartă marcajul de conformitate cerut şi este însoţită de documentele prevăzute şi că producătorul a respectat cerinţele următoare:

– pe jucăriile sunt menţionate tipul, lotul sau numărul de serie ori al modelului sau alt element de identificare, în cazul în care mărimea sau natura jucăriei nu permite acest lucru, informaţia solicitată există pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte jucăria.

– producătorul a indicat numele său, denumirea denumirea sa comercială înregistrată sau marca sa înregistrată şi adresa la care poate fi contactat, pe jucărie sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoţeşte jucăria; adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător.

De asemenea, importatorul trebuie să se asigure că jucăriile se încadrează în obligaţiile introduce prin anexa la hotărîrea de guvern privind cerinţele speciale de siguranţă (proprietăţi fizice şi mecanice, regim de inflamabilitate, proprietăţi chimice, proprietăţi electrice, igiena, radioactivitate).

■ Atunci când un importator consideră sau are motive să creadă că o jucărie nu este conformă cu cerinţele esenţiale de siguranţă, precum şi cele din anexa menţionată, acesta nu trebuie să introducă jucăria pe piaţă până când aceasta nu este adusă în conformitate; în cazul în care jucăria prezintă un risc, importatorul trebuie să informeze producătorul şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

● Condiţiile esenţiale de siguranţă menţionate sunt incluse în art.10 din hotărârea de Guvern care prevăde următoarele:

– Jucăriile pot fi introduse pe piaţă doar dacă respectă cerinţele esenţiale de siguranţă stabilite, respectiv cerinţele generale de siguranţă prevăzute la alin. (2)-(4) şi cerinţele speciale de siguranţă prevăzute în anexa nr. 2.

– Jucăriile, inclusiv substanţele chimice pe care le conţin, nu trebuie să pună în pericol siguranţa sau sănătatea utilizatorilor sau a părţilor terţe atunci când sunt utilizate în conformitate cu destinaţia lor sau atunci când sunt utilizate în mod previzibil, ţinând seama de comportamentul copiilor.

– Abilitatea utilizatorilor şi, dacă este cazul, a supraveghetorilor acestora trebuie luată în considerare, în special, în cazul jucăriilor care sunt destinate copiilor mai mici de 36 de luni sau altor grupe de vârstă specifice.

– Etichetele aplicate, precum şi instrucţiunile de utilizare care însoţesc jucăriile trebuie să atragă atenţia utilizatorilor sau supraveghetorilor acestora asupra pericolelor inerente şi riscurilor de vătămare legate de utilizarea jucăriilor şi asupra modului de a le evita.

– Jucăriile introduse pe piaţă trebuie să respecte cerinţele esenţiale de siguranţă de-a lungul perioadei previzibile şi normale de utilizare.

În ce priveşte etichetele, art. 11 din actul normative prevede:

– Producătorul trebuie să aplice avertismentele într-un mod vizibil, uşor lizibil, uşor de înţeles şi corect pe jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe ambalaj şi, dacă este cazul, în instrucţiunile de utilizare care însoţesc jucăria.

– Jucăriile de dimensiuni mici vândute fără ambalaj trebuie să aibă aplicate avertismentele corespunzătoare.

– Avertismentele sunt precedate de cuvintele: “Avertisment” sau “Avertismente”, după caz.

– Avertismentele care determină decizia de a cumpăra jucăria, cum ar fi cele care specifică vârsta minimă şi maximă a utilizatorului şi celelalte avertismente aplicabile prevăzute în anexa nr. 5 la hotărîre, trebuie să fie indicate pe ambalajul de comercializare sau trebuie să fie vizibile în mod clar pentru utilizator înainte de cumpărare, inclusiv atunci când cumpărarea se face prin mijloace electronice

■ Importatorii trebuie să indice numele lor, denumirea înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa la care pot fi contactaţi, pe jucărie sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori într-un document care însoţeşte jucăria.

■ Importatorii trebuie să se asigure că jucăria este însoţită de instrucţiuni şi informaţii de siguranţă în limba română.

■ Importatorii trebuie să asigure faptul că, atât timp cât o jucărie se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acesteia cu cerinţele prezentate mai sus. În cazul în care se consideră oportun în raport cu riscurile prezentate de o jucărie, pentru a proteja sănătatea şi siguranţa consumatorilor, importatorii trebuie să testeze prin eşantionare jucăriile comercializate, să investigheze şi, dacă este cazul, să păstreze un registru de reclamaţii pentru jucăriile neconforme şi rechemările de jucării şi să informeze distribuitorii privind astfel de monitorizări.

■ Importatorii trebuie să păstreze o copie a declaraţiei CE de conformitate la dispoziţia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a jucăriei şi să se asigure că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acesteia, la cerere.

■ La cererea motivată a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, importatorii trebuie să furnizeze acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesare pentru a demonstra conformitatea jucăriei, într-o limbă înţeleasă de aceasta; importatorii trebuie să coopereze cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile pe care le-au introdus pe piaţă.

Prezumţia de conformitate. Se consideră că jucăriile respectă cerinţele esenţiale de siguranţă prevăzute la art. 10 şi în anexa nr. 2, atunci când sunt conforme cu prevederile standardelor române şi/sau standardelor naţionale ale celorlalte statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde armonizate, ale căror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sau cu părţi ale acestora. Lista cuprinzând standardele române care adoptă standarde armonizate din domeniul siguranţei jucăriilor se aprobă şi se actualizează prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.

Declaraţia CE de conformitate stipulează faptul că îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 10 şi în anexa nr. 2 a fost demonstrată. Declaraţia CE de conformitate conţine cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 3 şi în modulele relevante cuprinse în anexele nr. 6-7 la hotărâre şi se actualizează în permanenţă. Declaraţia CE de conformitate se întocmeşte după modelul prevăzut în anexa nr. 3. Declaraţia CE de conformitate pentru jucăriile destinate a fi puse la dispoziţie pe piaţă în România se redactează sau se traduce, după caz, în limba română. Prin întocmirea declaraţiei CE de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea jucăriei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here