Ministrul finanţelor publice a aprobat Ordinul nr.1984/2011, publicat în M.Of. nr. 361 din 24 mai a.c. privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA.

Actul normativ stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal.

Potrivit trimiterilor la Codul fiscal, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumită în continuare înregistrare normală în scopuri de taxă, după cum urmează:

a) înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri:

1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire corespunzător unei cifre de afaceri sub 35.000 euro, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;

2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

● Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA în condiţiile de mai sus şi care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente o anexă la declaraţia de menţiuni, conform modelului stabilit în anexa nr. 1 la ordin, care serveşte la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor respective de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România. Anexa se completează cu ajutorul programului informatic de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi care poate fi descărcat de pe pagina de internet a ANAF.

Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, respectiv în situaţia de a nu desfăşura la sediul social sau la sediile secundare activităţi economice. Pentru a dovedi că persoana impozabilă nu se află în această situaţie, anexa la declaraţia de menţiuni trebuie să fie însoţită de un certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte fie că persoana impozabilă îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip, fie că persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;

b) niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii(a se vedea precizările din Ordin referitoare la încadrarea administratorior  sau a asociaţilor la care se face referire) persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi nici persoana impozabilă însăşi nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: răspunderea solidară cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz; inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii.

c) criteriul care face obiectul verificării faptice, privind existenţa spaţiului destinat sediului social/domiciliului fiscal şi, după caz, sediilor secundare declarate, care să corespundă obiectului de activitate pe care persoana impozabilă intenţionează să o desfăşoare/o desfăşoară;

d) criteriile de evaluare prevăzute în anexa nr. 2 la Ordin.

● Actul normativ aprobat de ministrului finanţelor publice detaliază, în continuare, procedura de soluţionare, de către organele fiscale, a solicitării de înregistrare.

● In anexe sunt cuprinse, de asemenea, instrucţiuni pentru acordarea punctajului aferent criteriilor de evaluare.

*

Art.15 alin.(1) din Legea nr. 359/2004 menţionată, prevede:

În vederea eliberării de către biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni, solicitantul are obligaţia să depună, o dată cu cererea de înregistrare şi actele doveditoare, declaraţia-tip pe propria răspundere, semnată de asociaţi sau de administratori, din care să rezulte, după caz, că:

a) persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;

b) persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here