Ordinul nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar este în vigoare de la 12 septembrie 2022

Bursele de performanţă se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi particular înscrişi la cursurile cu frecvenţă, în funcţie de rezultatele la concursurile/competiţiile naţionale organizate de Ministerul Educaţiei sau la competiţiile sportive internaţionale la care participă loturile naţionale ale României.

Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul dintre cazurile următoare:.

a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educaţiei pentru competiţiile internaţionale;

c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, organizate de Ministerul Educaţiei;

d) au obţinut locurile I, II sau III la competiţiile sportive internaţionale la care participă loturile naţionale ale României.

Bursele de merit se acordă elevilor din clasele a VI-a-a XII-a de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură.

Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul dintre cazurile următoare:

a) au obţinut media anuală generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 20 de absenţe nemotivate/an în anul şcolar anterior, cu excepţia elevilor din clasa a IX-a;

b) au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 20 de absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a;

c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene/zonale în cazul învăţământului vocaţional de artă ale competiţiilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei;

d) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educaţiei.

Bursele de studiu se acordă elevilor din clasele a V-a-a XII-a de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în funcţie de veniturile familiei şi de rezultatele obţinute la învăţătură.

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie şi care se încadrează în cel puţin unul dintre cazurile următoare:

a) au obţinut media anuală generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 20 de absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, cu excepţia elevilor din clasele a V-a şi a IX-a;

b) au obţinut, în clasa a IV-a, calificativul „foarte bine” la toate disciplinele de studiu şi au acumulat cel mult 20 de absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, pentru elevii din clasa a V-a;

c) au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 20 de absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a.

Pentru obţinerea bursei de studiu, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 de zile lucrătoare ale anului şcolar.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat înscrişi la cursurile cu frecvenţă, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscrişi la cursurile cu frecvenţă, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în şcoala de spital, care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

b) elevi orfani, elevi aflaţi în întreţinerea unui singur părinte (copil pentru care instanţa de tutelă a hotărât exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a obligaţiei de întreţinere a celuilalt părinte – pensie de întreţinere; copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) şi elevi abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă, acordarea bursei nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei;

c) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

I. boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale globale;

II. boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale;

III. boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale;

IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale;

V. boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale;

VI. boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale;

VII. boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin;

VIII. boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală cronică (IRC), indiferent de cauză;

IX. boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării;

X. boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului;

XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi metastazele);

XII. boli genetice;

XIII. transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările posttransplant;

XIV. orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi reabilitare pentru cel puţin 6 luni sau îngrijiri paliative şi care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare;

d) elevii din învăţământul primar şi gimnazial din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei; prin localitate de domiciliu se înţelege comuna/oraşul cu subdiviziunile sale administrative.

Elevii care acumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 de zile lucrătoare ale anului şcolar.

Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, şi elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşesc 75% din salariul minim net pe economie. Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare prevăzute la art. 17.

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă mai mare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here