18 Ianuarie, 2020

Credite şi fonduri nerambursabile pentru angajatorii care creează noi locuri de muncă

Legea nr. 76/2002 prevede posibilitatea acordării de credite în condiţii avantajoase şi a accesării de fonduri nerambursabile, ca ajutoare de minimis pentru angajatori.

Credite în condiţii avantajoase

Legea nr. 76/2002 priveşte sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Reamintim că, recent, prin H.G. nr. 119/2014 au fost modificate Normele metodologice de aplicare a legii, aprobate prin H.G. nr. 174/2002.

Stimularea angajatorilor prin credite în condiţii avantajoase se face în baza unor proiecte de fezabilitate, proporţional cu numărul de locuri de muncă ce vor fi create, pentru o perioadă de cel mult trei ani, pentru investiţii, inclusiv perioada de graţie de maximum şase luni şi, respectiv, un an pentru asigurarea producţiei, cu o dobândă de 50% din dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României (BNR).

În judeţele în care rata medie anuală a şomajului s-a situat peste rata medie anuală a şomajului pe ţară, comunicată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), creditele se acordă în anul calendaristic următor cu o dobândă de 25% din dobânda de referinţă a BNR.

Finanţatorul stimulat poate fi şi student. Beneficiază de credite, în condiţiile legii, cu dobânda de 25% din dobânda de referinţă a BNR şi persoanele în vârstă de până la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată şi urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, autorizată sau acreditată, în condiţiile legii.

Asemenea credite sunt destinate studenţilor care înfiinţează sau dezvoltă, individual ori împreună cu alţi studenţi care îndeplinesc condiţiile de vârstă şi de statut de student, întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau care desfăşoară o activitate economică în calitate de persoană fizică autorizată.

Însă reţineţi că dacă în care în perioada pentru care a fost acordat creditul intervine cesionarea sau înstrăinarea parţială ori totală, prin orice modalitate, a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute de beneficiarii de credite către alte persoane care nu sunt eligibile pentru asemenea facilităţi, aceştia sunt obligaţi să achite o sumă egală cu diferenţa dintre dobânda, adică de la 25% din dobânda de referinţă a BNR la 50% din dobânda de referinţă a BNR.

Toţi beneficiarii de credite pentru categoriile pe care le-am menţionat, potrivit art. 86 din lege, trebuie să îndeplinească să îndeplinească o serie de condiţii, şi anume:

- să aibă cel mult 249 de angajaţi şi/sau membri cooperatori cu raporturi de muncă sau de serviciu;

- activitatea de bază să se realizeze în producţie, servicii sau în turism;

- pe cel puţin 60% din numărul locurilor de muncă nou-create prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii ori de unităţi cooperatiste să fie încadrat personal provenind din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, personal pe care să îl menţină în activitate cel puţin trei ani;

- locurile de muncă avute în vedere la acordarea de credite să nu fie locurile de muncă vacante, rezultate în urma încetării raporturilor de muncă a unor angajaţi în ultimele 12 luni premergătoare încheierii contractului de creditare.

Şomerii care se obligă să înfiinţeze întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau care desfăşoară o activitate economică în calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la obţinerea creditelor în condiţii avantajoase.

Împrumuturi prin fonduri nerambursabile

Pentru crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri, legea dă posibilitatea acordării de fonduri nerambursabile, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de la capitolul “împrumuturi”, în condiţiile ajutoarelor de minimis.

Fondurile nerambursabile se acordă în baza unor proiecte de fezabilitate, proporţional cu numărul de locuri de muncă ce vor fi create. Proiectele înseamnă înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, precum şi activităţi desfăşurate de persoane fizice autorizate, care îşi desfăşoară activitatea în localităţi confruntate cu fenomene de sărăcie şi excluziune socială din cauza nivelului ridicat al şomajului.

Fondurile se acordă întreprinderilor mici şi mijlocii şi unităţilor cooperatiste cu condiţia ca, pe toate locurile de muncă nou-create, să încadreze în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri pe care să îi menţină în activitate cel puţin patru ani, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale înfiinţate de şomeri, precum şi şomerilor care au dobândit calitatea de persoane fizice autorizate să desfăşoare, în mod independent, o activitate economică.

Pentru acordarea creditelor în condiţii avantajoase sau a fondurilor nerambursabile, contribuţia beneficiarului trebuie să fie de cel puţin 25% din valoarea proiectului de fezabilitate depus.

Beneficiarii de credite în condiţii avantajoase sau de fonduri nerambursabile acordate au obligaţia de a menţine locurile de muncă nou-create pentru o perioadă minimă de cinci ani.

Întreprinderile familiale pot primi credite în condiţii avantajoase sau fonduri nerambursabile, proporţional cu numărul membrilor acestora, iar întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale şi persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice, proporţional cu numărul persoanelor angajate sau, după caz, pentru finanţarea propriului loc de muncă.

Întreprinderile familiale, întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale şi persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice pot primi:

- credite, în condiţii avantajoase, dacă cel puţin unul dintre membrii întreprinderii familiale, respectiv întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale şi persoana fizică autorizată sunt asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei solicitării creditului;

- fonduri nerambursabile, dacă cel puţin unul dintre membrii întreprinderii familiale, respectiv întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale şi persoana fizică autorizată au realizat un stagiu total de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj de minimum 24 de luni.

În cazul în care persoanelor angajate din rândul şomerilor le încetează raporturile de muncă anterior împlinirii celor cinci ani, respectiv patru ani de la încadrare, angajatorul este obligat ca, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de muncă, să încadreze şomeri pe locurile de muncă devenite vacante.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu