O recentă ordonanţă de Guvern a adus modificări şi completări, între altele, la Codul de procedură fiscală. Amendamentele pe care le semnalăm privesc colectarea creanţelor, compensarea, regimul garanţiilor, executarea silită. Ordonanţa nr. 17/2015 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 540 şi este în vigoare din 23 iulie 2015.

Obligaţii fiscale restante

S-a considerat necesar să se difinească, printr-un articol distinct, introdus în secţiunea privind colectarea creanţelor fiscale, obligaţile fiscale restante ca fiind, pe de o parte, cele pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată sau diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată stabilit în funcţie de data comunicării acestora, astfel:

 • dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
 • dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

NU sunt considerate obligaţii fiscale restante:

 • cele pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii;
 • obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condiţiile legii.

Acelaşi articol nou-introdus mai prevede că NU se consideră că un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face menţiune în acest sens.

Stingerea creanţelor fiscale prin compensare

În materia compensării, completările la codul de procedură fiscală privesc situaţia de insolvenţă, precizând:

 • pentru debitorii care se află sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa şi care depun un decont cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare după data deschiderii procedurii insolvenţei, suma aprobată la rambursare se compensează cu obligaţiile fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenţei.
 • soldul sumei negative de TVA înscris în decontul de taxă pe valoarea adăugată aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenţei nu se preia în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care s-a deschis procedura. În acest caz, debitorul este obligat să solicite rambursarea taxei prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare.
 • suma negativă de TVA solicitată la rambursare se compensează în condiţiile prezentului articol cu obligaţiile fiscale ale debitorului născute anterior deschiderii procedurii.

Scrisoarea de garanţie sau poliţa de asigurare de credit

Potrivit procedurii fiscale, organul fiscal solicită constituirea unei garanţii pentru:

 • suspendarea executării silite;
 • ridicarea măsurilor asigurătorii;
 • asumarea obligaţiei de plată de către altă persoană prin angajament de plată, în condiţiile art. 25 alin. (2) lit. d) din Cod;
 • în alte cazuri prevăzute de lege.

Garanţiile pentru luarea acestor măsuri se pot constitui prin:

 • consemnarea de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului;
 • în noua formulare adusă de O.G. nr. 17/2015: scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit sau poliţă de asigurare de garanţie emisă de o societate de asigurare. În cazul în care scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie este emisă de o instituţie financiară din afara României, aceasta trebuie să fie confirmată şi acceptată de o instituţie de credit sau de asigurare din România;

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OG nr. 17/2015 asupra Codului de procedură fiscală (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

creante fiscale
Sursa foto: Lege5.ro

 • ipotecă asupra unor bunuri imobile din ţară;
 • gaj asupra unor bunuri mobile;
 • fidejusiune.

În cazul garanţiilor prevăzute prin primele două modalităţi, organul fiscal dispune instituţiei de credit/societăţii de asigurare emitente sau instituţiei financiare care a confirmat şi acceptat scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie ori unităţii de Trezorerie a Statului, după caz, virarea sumei de bani în conturile de venituri bugetare corespunzătoare.

Somaţia la executarea silită

Noile dispoziţii prevăd că, în cazul în care debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, executarea silită se continuă prin poprirea acestor sume ori de câte ori, ulterior comunicării somaţiei, se depune la organul fiscal un document eliberat de autoritatea sau instituţia publică respectivă prin care se certifică că sumele sunt certe, lichide şi exigibile. Sumele aflate în litigiu NU sunt considerate sume exigibile şi nu le sunt aplicabile prevederile sumelor aflate în litigiu.

În cazul în care documentul menţionat mai sus a fost depus ulterior luării unor măsuri de executare silită potrivit prezentului cod, aceste măsuri se ridică după aplicarea măsurii popririi sumelor înscrise în documentul emis de autoritatea sau instituţia publică, în limita a 150% din valoarea creanţelor fiscale, inclusiv cheltuielile de executare. Dacă documentul a fost depus după stingerea sumelor pentru care s-a început executarea silită, acesta se ia în considerare pentru următoarele executări silite.

Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie

Şi în această materie au fost introduse prevederi noi potrivit cărora, în cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale, inclusiv pe timpul soluţionării acţiunii în contencios administrativ, executarea silită se suspendă sau nu începe pentru obligaţiile fiscale contestate dacă debitorul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie la nivelul obligaţiilor fiscale contestate şi neachitate la data depunerii garanţiei. Valabilitatea scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.

În situaţia în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie contestaţia ori acţiunea în contencios administrativ este respinsă, în totalitate sau în parte, organul fiscal execută garanţia în ultima zi de valabilitate a acesteia dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • debitorul nu plăteşte obligaţiile fiscale pentru care s-a respins contestaţia sau acţiunea în contencios administrativ;
 • debitorul nu depune o nouă scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie;
 • instanţa judecătorească nu a dispus, prin hotărâre executorie, suspendarea executării actului administrativ fiscal.

Scrisoarea de garanţie/Poliţa de asigurare de garanţie rămâne fără obiect în următoarele situaţii:

 • contestaţia a fost admisă, în totalitate, de organul de soluţionare a contestaţiei;
 • actul administrativ fiscal contestat a fost desfiinţat, în totalitate, de către organul de soluţionare a contestaţiei;
 • acţiunea în contencios administrativ a fost admisă în totalitate;
 • instanţa judecătorească admite, prin hotărâre executorie, cererea contribuabilului/plătitorului de suspendare a executării actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dacă pe perioada soluţionării contestaţiei, în procedura administrativă sau în procedura de contencios administrativ, debitorul achită în totalitate obligaţiile fiscale contestate.

În situaţia în care debitorul achită parţial obligaţiile fiscale contestate, acesta poate redimensiona garanţia în mod corespunzător.

Pe toată perioada suspendării executării silite, creanţele fiscale ce fac obiectul suspendării nu se sting, cu excepţia situaţiei în care debitorul optează să stingă cu prioritate obligaţia fiscală.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here