Cotele cu care se datorează impozitul şi contribuţia de sănătate de persoanele fizice care realizează venituri din dividende în anii 2017 şi 2018, şi temeiului legal prin care se stabilesc aceste cote, sunt redate în tabelul de mai jos. 

Impozitul / CASS:

Cota:

Temeiul legal:

Impozitul, în 2017

5%

în art. 97, alin. (7).

Impozitul, în 2018

5%

art. 61, lit. d); art. 64, alin. (1), lit. d); art. 91, lit. a) – e); art. 97, alin. (7).

CASS, în 2017

scutit

art. 176, alin. (7).

CASS, în 2018

10%

art. 153, alin. (1), lit. a) – d); art. 154; art. 155, alin. (2), lit. d); art. 156; art. 170, alin. (1); art. 174, alin. (1) şi alin. (2).

Din cauză că sunt neclarităţi cu privire la cotele cu care se datorează, în anii 2017 şi 2018, impozitul şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) de persoanele fizice care realizează venituri din dividende, se impune prezentarea acestora pe bază de temei legal.

Aceste neclarităţi sunt generate, în special la începutul anului 2018, ca urmare modificărilor, pe cât de numeroase, pe atât de importante, aduse Codului fiscal (începând cu 1 ianuarie 2018), prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul oficial  nr. 885 din 10 noiembrie 2017.

Prin OUG. nr. 79/2017 au fost modificate, completate, abrogate, nou introduse sute de articole, alineate, litere, puncte, tabele, secţiuni, capitole, titluri, părţi introductive, denumiri marginale, prima teză ale unor articole şi alineate etc. 

1. Cota cu care se impozitează dividendele repartizate persoanelor fizice în anul 2017 

Prin Codul fiscal se prevede clar, precis, la modul imperativ şi printr-un singur articol (caz mai rar întâlnit în Codul fiscal) că, în anul 2017, dividendele repartizate persoanelor fizice se impozitează cota de 5%, cotă prevăzură prin art. 97, alin. (7), prin care se dispune:

 „Art. 97. Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii[…]

(7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare de către acţionari/asociaţi/investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor/câştigurilor obţinute ca urmare a deţinerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor/asociaţilor/investitorilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câştig se plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.”. 

2. Cota cu care se impozitează dividendele repartizate persoanelor fizice în anul 2018

Începând cu 1 ianuarie 2018, veniturile sub formă de dividende repartizate persoanelor fizice, se impun cu cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final.

Prin Codul fiscal nu se prevede expres cota cu care se impozitează dividendele repartizate persoanelor fizice începând cu 1 ianuarie 2018; aceasta rezultă din parcurgerea, prin „însăilarea stil suveică fiscală”, a următoarelor prevederi legale: art. 61, lit. d); art. 64, alin. (1), lit. d); art. 91, lit. a) – e); art. 97, alin. (7).

Confuzia gravă care se face de numeroase persoane în stabilirea cotei cu care se impozitează dividendele repartizate persoanelor fizice, în anul 2018, este generată şi de reglementarea acesteia prin mai multe articole cu prevederi contradictorii, precum:

 • prin art. 64, care stabileşte „regula generală”, se prevede că veniturile din investiţii (care includ şi veniturile din dividende) se impozitează cu cota de 10%;
 • prin art. 97 alin. (7), prin care se stabileşte o „excepţie de la regula generală”, se dispune că veniturile sub formă de dividende, se impun cu o cotă de 5%

3. Cota cu care se calculează CASS din dividendele repartizate persoanelor fizice în anul 2017 

Prin art. 176 din Codul fiscal, forma în vigoare până la 31.12.2017, se reglementează clar, precis, la modul imperativ şi printr-un singur articol de lege (caz mai rar întâlnit în Codul fiscal) cota cu care se calculează CASS din dividendele repartizate persoanelor fizice în anul 2017:

„Art. 176. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii

[…](7) Persoanele care realizează venituri din investiţii nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l).”.

Concluzia: Prin art. 176 alin. (7) din Codul fiscal se dispune clar, precis şi la modul imperativ că, până la 31.12.2017, se acordă  scutirea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii, cu condiţia ca persoanele respective să realizeze cel puţin unul din veniturile de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l), respectiv: a) venituri din salarii sau asimilate salariilor; b) venituri din pensii; c) venituri din activităţi independente; d) venituri din asocierea cu o persoană juridică; g) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; i) indemnizaţii de şomaj; j) indemnizaţii pentru creşterea copilului; k) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001; l) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale. 

4. Cota cu care se datorează contribuţia de sănătate de persoanele fizice care realizează venituri din dividende în anul 2018 

Fără a se prevedea expres care este contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice pentru veniturile din dividende obţinute în anul 2018, din parcurgerea, prin „însăilarea în stil suveică fiscală”, a prevederilor legale menţionate mai sus, se deduce că, începând cu 1 ianuarie 2018, persoanele fizice care realizează venituri din dividende datorează contribuţia de sănătate cu cota de 10%.

Începând cu 1 ianuarie 2018, principalele prevederi din Codul fiscal care trebuie avute în vedere în stabilirea cotei cu care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate de persoanele fizice  care realizează venituri din dividende sunt: art. 153, alin. (1), lit. a) – d); art. 154; art. 155, alin. (2), lit. d); art. 156; art. 1701, alin. (1); art. 174, alin. (1) şi alin. (2). 

5. Suveica fiscală” şi însăilările fiscale în stil suveică

Suveica fiscală reprezintă acea caracteristică a legislaţiei fiscale care constă în a te trimite de la o prevedere la alta, de nenumărate ori, până să ajungi să tragi o concluzie, precum, spre exemplu, în stabilirea „cotei cu care se impozitează dividendele repartizate persoanelor fizice în anul 2018”, „cotei cu care se datorează contribuţia de sănătate de persoanele fizice care realizează venituri din dividende în anul 2018”.

Însăilările fiscale în stil suveică exprimă trimiterile, de la o prevedere la alta, de până la 10 – 12, care sunt foarte obositoare şi greu de interpretat corect, riscul de eroare fiind cu atât mai mare cu cât unele dintre aceste prevederi legale sunt neclare, confuze, interpretabile diferit, chiar contradictoriu. 

6. Sinteza

1) cotelor cu care se datorează impozitul şi contribuţia de sănătate de persoanele fizice care realizează venituri din dividende în anii 2017 şi 2018, şi

2) a temeiului legal prin care se stabilesc aceste cote

Impozitul / CASS:

Cota:

Temeiul legal:

Impozitul, în 2017

5%

în art. 97, alin. (7).

Impozitul, în 2018

5%

art. 61, lit. d); art. 64, alin. (1), lit. d); art. 91, lit. a) – e); art. 97, alin. (7).

CASS, în 2017

scutit

art. 176, alin. (7).

CASS, în 2018

10%

art. 153, alin. (1), lit. a) – d); art. 154; art. 155, alin. (2), lit. d); art. 156; art. 1701, alin. (1); art. 174, alin. (1) şi alin. (2).


Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. ”Persoanele care obțin pe lângă salariu, venituri din orice altă sursă, cum ar fi dobânzi, dividende, tranzacții pe bursă, mai mari de 22.800 de lei pe an (12 ori salariul minim brut, de 1.900 lei de anul următor) vor plăti la sănătate pentru acestea o contribuție de 10% calculată la nivelul salariului minim brut.
  Dacă estimează că va obține în cursul anului 2018 venituri peste acest prag, persoana în cauză depune în ianuarie o declarație la Fisc și plătește trimestrial. ”
  Ce intelegem de aici? In ianuarie depunem declaratie de sanatate estimand ca vom incasa in 2018 dividende mai mari de 22800 lei?

 2. ”Persoanele care obțin pe lângă salariu, venituri din orice altă sursă, cum ar fi dobânzi, dividende, tranzacții pe bursă, mai mari de 22.800 de lei pe an (12 ori salariul minim brut, de 1.900 lei de anul următor) vor plăti la sănătate pentru acestea o contribuție de 10% calculată la nivelul salariului minim brut.
  Dacă estimează că va obține în cursul anului 2018 venituri peste acest prag, persoana în cauză depune în ianuarie o declarație la Fisc și plătește trimestrial.”
  Ce intelegem de aici?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here