27 Ianuarie, 2020

Costurile asociate creării de site-uri web

În ceea ce priveşte contabilizarea cheltuielilor interne cu dezvoltarea şi exploatarea site-ului web propriu al entităţii pentru acces intern sau extern, notăm în cele ce urmează soluţiile privind tratamentul contabil adecvat dacă site-ul web este o imobilizare necorporală generată intern care face obiectul dispoziţiilor IAS 38.

Problema tratată şi soluţia fac parte din Regulamentul CEE nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE).

În speţă, discuţia priveşte interpretarea standardului internaţional de contabilitate SIC 32  Imobilizări necorporale – Costuri asociate creării de site-uri web.

O entitate poate angaja cheltuieli interne cu dezvoltarea şi exploatarea propriului site web pentru acces intern sau extern. Un site web proiectat pentru accesul extern poate fi utilizat în diverse scopuri, cum ar fi promovarea şi publicitatea propriilor produse şi servicii ale entităţii, furnizarea de servicii electronice, vânzarea de produse şi servicii.

Un site web proiectat pentru acces intern poate fi utilizat pentru a stoca informaţii privind politicile companiei şi detalii despre clienţi, precum şi pentru căutarea de informaţii relevante.

Fazele dezvoltării unui site web sunt avute în vedere după cum urmează:

 • planificarea – include realizarea unor studii de fezabilitate, definirea obiectivelor şi a specificaţiilor, evaluarea alternativelor şi selectarea preferinţelor;
 • dezvoltarea aplicaţiilor şi a infrastructurii – include obţinerea unui nume de domeniu, cumpărarea şi dezvoltarea componentelor hardware şi a softurilor de operare, instalarea aplicaţiilor dezvoltate şi teste de rezistenţă;
 • proiectarea grafică – include proiectarea modului de prezentare a paginilor web;
 • dezvoltarea conţinutului – include crearea, cumpărarea, pregătirea şi încărcarea informaţiilor pe site-ul web, fie în format text, fie în format grafic, înainte de finalizarea dezvoltării site-ului web. Aceste informaţii pot fi stocate fie în baze de date separate care sunt integrate în (sau accesate din) site-ul web, fie codate direct în paginile web.
 • odată ce dezvoltarea unui site web a fost finalizată, începe faza de exploatare. În cursul acestei faze, o entitate întreţine şi dezvoltă aplicaţiile, infrastructura, grafica şi conţinutul site-ului web.

Contabilizarea cheltuielilor interne

În ceea ce priveşte contabilizarea cheltuielilor interne cu dezvoltarea şi exploatarea site-ului web propriu al entităţii pentru acces intern sau extern, aspectele tratate sunt:

 • dacă site-ul web este o imobilizare necorporală generată intern care face obiectul dispoziţiilor IAS 38; şi
 • tratamentul contabil adecvat pentru o astfel de cheltuială.

Interpretarea dată prin regulamentul 1126/2008 nu se aplică sumelor cheltuite pentru cumpărarea, dezvoltarea şi exploatarea componentelor hardware ale unui site web (de exemplu servere web, servere de test, servere de producţie şi conexiuni la internet). Astfel de cheltuieli sunt contabilizate în conformitate cu IAS 16.

În plus, când o entitate angajează cheltuieli cu un furnizor de servicii de internet care găzduieşte website-ul entităţii, cheltuiala este recunoscută ca un cost, în conformitate cu punctul 88 din IAS 1 şi cu Cadrul general atunci când serviciile sunt primite.

IAS 38 nu se aplică imobilizărilor necorporale deţinute de o entitate în vederea vânzării pe parcursul desfăşurării normale a activităţii (a se vedea IAS 2 şi IAS 11) sau contractelor de leasing care intră sub incidenţa IAS 17. În consecinţă, prezenta interpretare nu se aplică sumelor cheltuite pentru dezvoltarea sau exploatarea unui site web (sau soft de site web) pentru vânzarea către o altă entitate.

Atunci când un site web face obiectul unui contract de leasing operaţional, locatorul aplică prezenta interpretare. Atunci când un site web face obiectul unui contract de leasing financiar, locatarul aplică prezenta interpretare după recunoaşterea iniţială a activului care face obiectul contractului de leasing.

Soluţii convenite prin consens

Propriul site web al unei entităţi, rezultat din dezvoltare şi destinat accesului intern sau extern, reprezintă o imobilizare necorporală generată intern care face obiectul dispoziţiilor IAS 38.

Un site web care rezultă din dezvoltare trebuie să fie recunoscut drept imobilizare necorporală dacă şi numai dacă, în plus faţă de respectarea dispoziţiilor generale descrise la punctul 21 din IAS 38 pentru recunoaşterea şi evaluarea iniţială, o entitate poate respecta dispoziţiile de la punctul 57 din IAS 38. Mai precis, o entitate poate respecta dispoziţia de a demonstra modul în care site-ul său web va genera beneficii economice viitoare probabile în conformitate cu punctul 57 litera (d) din IAS 38 când, de exemplu, site-ul web este capabil să genereze venituri, inclusiv venituri directe prin permiterea plasării de comenzi.

O entitate nu este capabilă să demonstreze modul în care un site web dezvoltat doar sau în primul rând pentru promovarea şi publicitatea propriilor produse şi servicii va genera beneficii economice viitoare probabile şi, prin urmare, toate sumele cheltuite pentru dezvoltarea unui astfel de site web trebuie să fie recunoscute drept cheltuieli atunci când apar.

Orice cheltuială internă cu dezvoltarea şi exploatarea site-ului web propriu al unei entităţi trebuie să fie contabilizată în conformitate cu IAS 38. Natura fiecărei activităţi pentru care este suportată o cheltuială (de exemplu, formarea angajaţilor şi întreţinerea site-ului web), precum şi faza de dezvoltare sau postdezvoltare a site-ului web trebuie să fie evaluate pentru a se determina tratamentul contabil adecvat (îndrumări suplimentare sunt oferite în apendicele la prezenta interpretare). De exemplu:

 • faza de planificare este similară ca natură cu faza de cercetare de la punctele 54-56 din IAS 38. Sumele cheltuite în această fază trebuie să fie recunoscute drept cheltuieli atunci când sunt suportate;
 • faza de dezvoltare a aplicaţiilor şi infrastructurii, faza de proiectare grafică şi faza de dezvoltare a conţinutului, în măsura în care conţinutul este dezvoltat pentru alte scopuri decât publicitatea şi promovarea propriilor produse şi servicii ale entităţii, sunt similare ca natură cu faza de dezvoltare de la punctele 57- 64 din IAS 38.
Sumele cheltuite în aceste faze trebuie incluse în costul unui site web recunoscut drept imobilizare necorporală în conformitate cu punctul 8 al prezentei interpretări când suma cheltuită poate fi atribuită direct şi este necesară pentru crearea, producerea sau pregătirea site-ului web pentru ca acesta să poată funcţiona în maniera intenţionată de conducere.

De exemplu, sumele cheltuite pentru cumpărarea sau crearea de conţinut specific unui site web (altul decât conţinutul care face publicitate şi promovează propriile produse şi servicii ale entităţii) sau sumele cheltuite pentru a permite folosirea acestui conţinut pe site-ul web (de exemplu, o taxă pentru achiziţionarea unei licenţe de reproducere) trebuie să fie incluse în costul de dezvoltare atunci când această condiţie este îndeplinită.

Cu toate acestea, în conformitate cu punctul 71 din IAS 38, sumele cheltuite pentru un element necorporal care au fost iniţial recunoscute drept cheltuieli în situaţiile financiare anterioare nu trebuie să fie recunoscute ca parte a unui cost al unei imobilizări necorporale la o dată ulterioară (de exemplu, în cazul în care costurile aferente dreptului de autor au fost amortizate în întregime şi conţinutul este ulterior oferit pe un site web);

 • sumele cheltuite în faza de dezvoltare a conţinutului, în măsura în care conţinutul este dezvoltat pentru a face publicitate şi a promova propriile produse şi servicii ale entităţii (de exemplu fotografii digitale ale produselor), trebuie să fie recunoscute drept cheltuieli atunci când sunt suportate în conformitate cu punctul 38 litera (c) din IAS 38.
De exemplu, la contabilizarea sumelor cheltuite pentru servicii profesionale de realizare de fotografii digitale ale propriilor produse ale entităţii şi pentru prelucrarea acestora, aceste sume cheltuite trebuie să fie recunoscute drept cheltuieli pe măsura primirii serviciilor profesionale pe parcursul procesului, şi nu atunci când fotografiile digitale sunt afişate pe site-ul web;

 • faza de exploatare începe odată ce dezvoltarea site-ului web este finalizată. Sumele cheltuite în această fază trebuie să fie recunoscute drept cheltuieli atunci când sunt suportate, cu excepţia cazului în care corespund criteriilor de recunoaştere de la punctul 18 din IAS 38.

Un site web care este recunoscut drept imobilizare necorporală în conformitate cu punctul 8 al prezentei interpretări trebuie evaluat după recunoaşterea iniţială prin aplicarea dispoziţiilor de la punctele 72-87 din IAS 38. Cea mai bună estimare privind durata de viaţă utilă a site-ului web ar trebui să fie un interval scurt de timp.

Convenită în mai 2001, interpretarea a intrat în vigoare la 25 martie 2002.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu