Coordonarea în materie de securitate și sănătate trebuie să fie organizată atât în fază de studiu, concepție și elaborare a proiectului, cât și pe perioadă executării lucrărilor.

Atunci când la elaborarea proiectului participă mai mulți proiectanți, beneficiarul și/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate și sănătate pe durată elaborării proiectului lucrării.

Desemnarea coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durată elaborării proiectului lucrării trebuie să se facă înainte de începerea fazei de elaborare a proiectului lucrării.

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durată elaborării proiectului lucrării, are următoarele atribuții:

a) să coordoneze aplicarea prevederilor art. 51 și 52 din H.G. nr. 300/2006; 

b) să elaboreze sau să solicite să se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate și sănătate, precizând regulile aplicabile șantierului respectiv și ținând seama de activităţile de exploatare care au loc în cadrul acestuia;

c) să pregătească un dosar de intervenții ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, conținând elementele utile în materie de securitate și sănătate de care trebuie să se ţină seamă în cursul eventualelor lucrări ulterioare;

d) să adapteze planul de securitate și sănătate la fiecare modificare adusă proiectului;

e) să transmită elementele planului de securitate și sănătate tuturor celor cu responsabilităţi în domeniu;

f) să deschidă un registru de coordonare și să-l completeze;

g) să transmită planul de securitate și sănătate, registrul de coordonare și dosarul de intervenții ulterioare beneficiarului și/sau managerului de proiect și coordonatorului în materie de securitate și sănătate pe durată realizării lucrării;

h) să participe la întrunirile organizate de beneficiar și/sau de managerul de proiect;

i) să stabilească, în colaborare cu beneficiarul și/sau managerul de proiect, măsurile generale de securitate și sănătate aplicabile șantierului;

j) să armonizeze planurile proprii de securitate și sănătate ale antreprenorilor cu planul de securitate și sănătate al șantierului;

k) să organizeze coordonarea între proiectanți;

l) să ţină seama de toate eventualele interferențe ale activităţilor de pe șantier.

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate pe durată elaborării proiectului lucrării trebuie să aibă competența necesară exercitării funcției:

a) experienţă profesională de minimum 5 ani în arhitectură, construcții sau conducerea șantierelor;

b) formare specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate, actualizată la fiecare 3 ani.

Atunci când la realizarea lucrărilor pe șantier participă mai mulți antreprenori, un antreprenor și unul sau mai mulți subantreprenori, un antreprenor și lucrători independenți ori mai mulți lucrători independenți, beneficiarul și/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate și sănătate pe durată realizării lucrării.

Funcţia de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării şi funcţia de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării sau a intervenţiilor ulterioare pot fi deţinute de aceeaşi persoană.

Pentru a-și putea îndeplini atribuțiile, coordonatorii în materie de securitate și sănătate trebuie:

a) să participe la toate etapele de elaborare a proiectului şi de realizare a lucrării;

b) să fie invitaţi la toate întrunirile care privesc elaborarea proiectului şi realizarea lucrării;

c) să primească şi, dacă este cazul, să solicite managerului de proiect şi antreprenorului elementele necesare îndeplinirii sarcinilor sale;

d) să întocmească şi să ţină la zi registrul de coordonare care cuprinde ansamblul de documente redactate de către coordonatorii în materie de securitate şi sănătate, informaţii privind evenimentele care au loc pe şantier, constatările efectuate şi deciziile luate

Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate trebuie să consemneze în registrul de coordonare:

a) numele şi adresele antreprenorilor, subantreprenorilor şi data intervenţiei fiecăruia pe şantier;

b) lista cu efectivul lucrătorilor pe şantier şi durata prevăzută pentru efectuarea lucrărilor;

c) evenimentele importante care trebuie luate în considerare la realizarea proiectului, respectiv a lucrărilor, constatările şi deciziile adoptate;

d) observaţiile, informaţiile şi propunerile privind securitatea şi sănătatea în muncă aduse la cunoştinţă beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe şantier şi eventualele răspunsuri ale acestora;

e) observaţiile şi propunerile antreprenorilor şi subantreprenorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;

f) abaterile de la prevederile planului de securitate şi sănătate;

g) rapoartele vizitelor de control pe şantier şi ale întrunirilor, dispoziţiile care trebuie transmise;

h) incidente şi accidente care au avut loc.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării trebuie să transmită coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării registrul de coordonare, pe baza unui proces-verbal care va fi ataşat la registru.

Coordonatorii  materie de securitate  sănătate trebuie să prezinte registrul de coordonare, la cerere, managerului de proiect, inspectorilor de muncă  inspectorilor sanitari.

Coordonatorii în materie de securitate şi sănătate trebuie să prezinte registrul de coordonare, la cerere, managerului de proiect, inspectorilor de muncă şi inspectorilor sanitari.

Ai nevoie de HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here