Un recent proiect de ordonanţă de urgenţă propune modificări şi completări la Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004. Iniţiat de MADR, proiect de act normativ este în faza de dezbatere publică, potrivit obligaţiilor de transparenţă decizională.

Legea stabileşte cadrul legal al organizării şi funcţionării cooperaţiei în agricultură, cooperativa agricolă fiind o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, persoană juridică de drept privat, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de părţi şi care se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor acestei legi.

Cooperativa agricolă este o asociaţie autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică şi socială în interesul privat al membrilor săi.

Diferenţierea cooperativelor agricole de gradul 1 şi 2

Prin propunerile avansate, definiţia cooperativelor agricole de gradul 1 cuprinde persoane fizice, persoane fizice autorizate, fiind introduse aici, pentru clarificare, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale definite potrivit O.U.G. nr. 44/2008, în condiţiile în care reglementarea de bază priveşte desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Cooperativele agricole de gradul 2 sunt, în noua viziune, persoane juridice constituite din persoane fizice, de persoane fizice autorizate, fiind şi aici introduse întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale definite potrivit O.U.G. nr. 44/2008 şi persoane juridice, după caz, în scopul integrării pe orizontală şi pe vertical a activităţii economice desfăşurate de acestea şi autorizate în conformitate cu prevederile legii nr. 566/2004.

Tipuri de entităţi cuprinse în cooperaţia agricolă

Legea exemplifică entităţile juridice, pe domenii şi ramuri de activitate, cuprinse în cooperaţia agricolă. Prin modificarea dispoziţiilor privind cooperativele agricole de exploatare, tabloul exemplificativ ar urma să fie următorul:

a) cooperative agricole de servicii, care asigură în sistem cooperativ serviciile pentru micii producători;

b) cooperative agricole de achiziţii şi vânzări, care organizează atât cumpărările de materiale şi de mijloace tehnice necesare producţiei agricole, cât şi vânzările produselor agricole;

c) cooperative agricole de procesare a produselor agricole, care asigură produse tipice, de marcă, cu prezenţă permanentă;

d) cooperative agricole manufacturiere şi de mică industrie în agricultură;

e) cooperative agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale, care pot desfăşura una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la lit.a), lit.b) şi/sau lit.c). Acestea pot organiza integrarea producţiei agricole primare rezultate din exploataţiile membrilor cu procesarea şi/sau cu comercializarea, precum şi utilizarea în comun a utilajelor şi construcţiilor care aparţin cooperativelor;

f) cooperative agricole pentru finanţare, asistenţă mutuală şi asigurare agricolă;

g) cooperative agricole de tipurile mai sus menţionate şi de alte tipuri care se vor constitui cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 566/2004.

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cooperativelor agricole de exploatare

Cooperativa agricolă de exploatare, astfel cum se propune a fi redefinită structura de la lit. e) de mai sus, poate avea drept de folosinţă asupra bunurilor membrilor cooperatori care se aduc în folosinţă în cooperativa agricolă, în baza acordului scris dat de către aceştia şi conform statului cooperativei. Într-un asemenea caz, cooperativa agricolă este asimilată unui producător agricol, persoană juridică, a cărui exploataţie este constituită inclusiv din bunurile membrilor cooperatori care se aduc în folosinţă în cooperativa agricolă pentru care şi-au dat acordul privind dreptul de folosinţă asupra bunurilor membrilor cooperatori care se aduc în folosinţă în cooperativa agricolă. Dimensiunea exploataţiei astfel realizată este egală cu cumulul bunurilor menţionate anterior.

Pentru accesarea de fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene destinate schemelor de plăţi directe, ajutoarelor naţionale tranzitorii şi măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, producătorul agricol constituit din cooperativa agricolă cu drept de folosinţă asupra bunurilor membrilor cooperatori este asimilat fermierului activ.

În cazul accesării fondurilor anterior menţionate, de către cooperativele agricole, fondurile sunt distribuite în mod corespunzător membrilor cooperatori, acestea nefiind purtătoare de impozit.

În urma modificărilor propuse până aici, proiectul propune şi modificări la cuprinsul Actului constitutiv, precum şi la Statut, în din urmă fiind de precizat dacă respectiva cooperativă agricolă se constituie prin dreptul de folosinţă asupra bunurilor membrilor cooperatori care se aduc în folosinţă în cooperativa agricolă, prin acordului scris dat de către aceştia şi care apare obligatoriu în statutul cooperativei

În ce priveşte capitalul social, în cazul cooperativelor agricole constituite cu dreptul de folosinţă asupra bunurilor membrilor cooperatori care se aduc în folosinţă în cooperativa agricolă, propunerile din proiect prevăd:

 • bunurile care se aduc în folosinţă în cooperativa agricolă, precum şi terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor cooperatori, cooperativa agricolă putând avea drept de folosinţă a acestora, conform statutului cooperativei.
 • valorificarea producţiei membrilor se poate realiza fie direct de către membrii cooperatori, fie de către cooperative în numele membrilor;
 • pe întreaga durată a calităţii de membru cooperator, bunurile care se aduc în folosinţă în cooperativa agricolă, precum şi terenurile de orice fel, se asimilează unei unităţi tehnico-economice de sine stătătoare.

Consiliul de administraţie

Din dispoziţiile legii, cu privire la regimul consiliului de administraţie, proiectul amintit propune abrogarea prevederii potrivit căreia membrii consiliului de administraţie nu pot fi asociaţi, acţionari, administratori, directori executivi şi cenzori în societăţile comerciale care au acelaşi obiect de activitate cu al cooperativei agricole.

Sprijinul statului pentru cooperativele agricole

Proiectul de ordonanţă propune măsuri suplimentare de sprijin, şi anume:

 • reducerea cu 20% a impozitului pe profit în primii 5 ani de activitate;
 • scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul persoanelor juridice, microintreprinderi, şi de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice (PF, PFA, II, IF), pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă;
 • în cazul cooperativelor microîntreprinderi, acestea să plătească impozit pe profit şi să fie scutite de la plata impozitului pe venituri;
 • scutirea de la impozitul pe proprietate a bunurilor membrilor cooperatori utilizate în cadrul cooperativei agricole.

În forma actuală, Legea nr. 566/2004 prevede ca forme de sprijin:

 • scutirea de la plata impozitului agricol a cooperativelor agricole pentru primii 5 ani de la constituire;
 • accesul la subvenţii şi la fondurile publice, precum şi la fonduri externe, prevăzute în programul de susţinere a agriculturii României;
 • scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de tractoare, maşini şi utilaje agricole, echipamente de irigat şi alte asemenea echipamente utilizate de cooperativele agricole;
 • recunoaşterea şi asimilarea cooperativelor agricole de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ca grupuri de producători, pentru a beneficia de toate drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Regimul contractelor de concesionare/închiriere

În cazul cooperativelor agricole rezultate ca urmare aplicării prevederilor art.7 alin. (2) din O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, contractele de concesionare/închiriere a suprafeţelor de pajişti încheiate de repectivele asociaţii de crescători, rămân legal valabile, doar în situaţia în care aceste cooperative menţin cel puţin membrii asociaţiei iniţiale.

Cooperativele agricole astfel definite se subrogă în drepturi şi obligaţii asociaţiilor de crescători iniţiale în ceea ce priveşte contractele de concesionare/închiriere a suprafeţelor de pajişti, astfel cum prevede un articol intrinsec al ordonanţei de urgenţă propuse spre aprobare.

Ai nevoie de Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here