Legea nr. 265/2020 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004 a adus noutăţi dintre care cele privind fiscalitatea au fost prezentate aici.   În acest material, semnalăm modificările privind organizarea şi funcţionarea cooperativelor agricole.

Legea nr. 265/2020 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 1113/2020 şi este în vigoare din data de 23 noiembrie 2020.

Activităţi şi entităţi eligibile

– Persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanță cu legislația în vigoare sau să aibă cod CAEN autorizat pentru funcționare din secțiunea A «Agricultură, silvicultură și pescuit», diviziunea 01 sau secțiunea C «Industria prelucrătoare», diviziunea 10, 11, 12 la care au fost adăugate activităţile din secțiunea H «Transport și depozitare», diviziunea 52.

– Prin completările aduse la lege gospodăria țărănească poate deveni membru cooperator asociat în cooperative agricole. Definirea și modul de autorizare a gospodăriei țărănești se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

– A fost extinsă şi gama de activităţi pe care le poate desfîăşura cooperativa agricolă: organizaţia este producătoare de produse agricole și/sau alimentare, primare și/sau procesate, desfășoară, în condițiile legii, activități comerciale și/sau prestatoare de servicii și – ATENŢIE – poate realiza investiții în sectorul agroalimentar. 

Membrii cooperativei agricole

În forma modificată, Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 are următoarele încadrări:

membri fondatori – persoană fizică sau persoană juridică care semnează actul constitutiv al cooperativei agricole şi care sunt fermieri activi în concordanță cu legislația în vigoare sau să aibă cod CAEN autorizat pentru funcționare din secțiunea A «Agricultură, silvicultură și pescuit», diviziunea 01 sau secțiunea C au«Industria prelucrătoare», diviziunea 10, 11, 12, activităţile din secțiunea H «Transport și depozitare», diviziunea 52.

membri cooperatori acționari – persoană fizică care depune o cerere de înscriere și subscrie la capitalul social al cooperativei agricole aportul prevăzut în actul constitutiv; persoanele juridice care participă la constituirea cooperativei agricole de grad 2 sunt considerate membri cooperatori în cadrul acestor cooperative;

membri cooperatori asociaţi – persoana fizică sau persoana juridică sau gospodăria țărănească care nu subscrie la capitalul social, dar care poate să devină membru cooperator acționar;

membri cooperatori – persoană fizică sau persoană juridică sau gospodăria țărănească care reprezintă membru cooperator fondator sau membru cooperator acționar sau membru cooperator asociat.

Cooperativa agricolă activă

Prin completările aduse la lege, cooperativă agricolă activă trebuie să fi avut cifră de afaceri sau angajați în orice moment pe parcursul perioadei de referință.

Capitalul social

Majorarea sau reducerea capitalului social, dacă este mai mică de 10%, se afișează la sediul cooperativei agricole. Majorarea sau reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afișării.

Drepturi şi obligaţii

Notăm, aici, dispoziţia nouă, potrivit căreia membrii cooperatori sunt obligaţi să acopere integral eventualele prejudicii cauzate cooperativei agricole.

Răspunderea patrimonială

Sunt de reţinut două dispoziţii noi din lege:

– În conformitate cu regulile de drept comun angajații și prestatorii de servicii cu profesie liberală răspund solidar față de cooperativa agricolă, de modul în care își îndeplinesc atribuțiile/mandatul și sunt  responsabili pentru erorile personale comise. Aceștia pot fi declarați responsabili civil pentru delictele comise de membrii consiliului de administrație, dacă au aflat acest lucru și nu au înștiințat membrii adunării generale.

Contractele între cooperativa agricolă și membri se încheie pe o perioadă de minimum 3 ani.

Organele de conducere şi control

 Adunarea generală este alcătuită din membrii fondatori și membrii cooperatori acționari care au aderat la actul constitutiv al cooperativei agricole. Adunarea generală poate avea caracter ordinar sau extraordinar.

 Adunarea generală aprobă și modifică statutul și regulamentele interne urmărind relațiile dintre cooperativa agricolă și membri, normele interne și procedurile specifice, înscrierea, excluderea membrilor din cooperativa agricolă, precum și contestațiile celor cărora li s-a respins înscrierea sau ale celor excluși.

 Pot fi aleși în consiliul de administrație membrii cooperatori deținători de părți sociale cu o vechime mai mare de 2 ani.

 Orice persoană fizică sau juridică poate fi membru în consiliul de administrație într-o singură cooperativă agricolă, pe același sector de activitate și grad. 

Registrele cooperativei agricole

Metodologia generală de întocmire a registrelor prevăzute la alin. (1), precum și conținutul minim al fișei de post pentru funcția de director executiv al cooperativei agricole se vor elabora de către cooperativele agricole, cu respectarea prevederilor legale, ale statutului și vor fi aprobate de către adunarea generală.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here