Modificările şi completările la Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, pe care le semnalăm aici au fost introduse prin recenta Lege nr. 21/2019, publicată în Monitorul oficial nr. 29 din 10 ianuarie. 

Organizare – generalităţi

– Persoanele fizice și/sau persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanță cu legislația în vigoare sau să aibă cod CAEN principal din secțiunea A «Agricultură, silvicultură și pescuit», diviziunea 01, secțiunea C «Industria prelucrătoare», diviziunea 10, 11, 12.”

Cooperativele agricole de gradul 3 sunt persoane juridice constituite din cooperative agricole de gradul 2 care derulează investiții în comun cu respectarea principiilor cooperatiste.

Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane juridice și/sau persoane fizice, din persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, definite potrivit O.U.G. nr. 44/2008, după caz, în scopul integrării pe orizontală și pe verticală a activității economice desfășurate de acestea și autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi. 

Membrul cooperator asociat

Prin noua definiție, acesta este persoana fizică sau persoana juridică care nu subscrie la capitalul social, dar care dorește să devină membru cooperator și depune cerere de înscriere în cooperativa agricolă, pe o perioadă de probă până la acceptarea sa ca membru cooperator, perioadă de probă reglementată prin statutul cooperativei agricole aprobat de adunarea generală, în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile membrului asociat și care nu poate depăși un an fiscal. 

Prevederi obligatorii în Actul constitutiv

Notăm două prevederi, prima modificată, iar a doua introdusă prin Legea nr. 21/2019:

– mențiunea expresă că valorificarea producției membrilor cooperativei agricole se va realiza pentru minimum 50% din producția totală comercializată de fiecare membru, aferentă grupei/grupelor de produse cu care acesta participă în cooperativa agricolă, precum și că producția destinată vânzării aferentă terenurilor și efectivului de animale cu care membrii participă în cooperativa agricolă se valorifică conform acordului dintre membri și cooperativa agricolă;

– mențiunea expresă conform căreia cooperativa agricolă nu poate efectua operațiuni de colectare, vânzare și procesare a producției primare pentru non-membri care să însumeze mai mult de 30% din cifra de afaceri aferentă acestor operațiuni. ATENŢIE –  această menţiune nu se aplică contractelor aflate în desfășurare. 

Capitalul social

– Capitalul social al cooperativei agricole este de minimum 500 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 1, de minimum 10.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2, și minimum 50.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 3, fiind compus din părți sociale subscrise la aderare și vărsate potrivit actului constitutiv.

Numărul părților sociale vărsate inițial nu poate fi mai mic decât 1/10 din numărul părților sociale subscrise, iar valoarea unei părți sociale nu poate fi mai mică de 10 lei. 

Conducerea cooperativei agricole

Adunarea generală a cooperativei agricole poate stabili prin statut cazurile specifice de conflicte de interese pentru membrii consiliului de administrație, în condițiile legii.

Membrii consiliului de administrație au obligația să depună, în termen de o lună de la alegere, o garanție bănească, care nu poate fi mai mică decât echivalentul a zece părți sociale. În caz de nedepunere în termen, aceștia decad din dreptul de a face parte din consiliul de administrație.

– Consiliul de administrație angajează, în condițiile legii, un director executiv.

– Președintele cooperativei agricole este ales de adunarea generală și este de drept președintele consiliului de administrație. 

Registrele cooperativei agricole

– Registrul bunurilor atribuite în folosință cooperativei agricole trebuie să conțină documente care atestă dreptul de proprietate asupra acestora.

– Registrele trebuie numerotate, sigilate și vizate de către cenzori.

– Registrele membrilor cooperatori se pot ține pe suport hârtie și/sau în sistem computerizat.”

– Situația financiară și contul de profit și pierdere, însoțite de raportul administratorilor, se vor depune la sediul cooperativei agricole cu cel puțin 15 zile înainte de întrunirea adunării generale, pentru a fi examinate de membrii cooperatori și de cenzori. 

Mijloacele financiare ale cooperativei agricole

– Profitul net se repartizează în cotele aprobate de adunarea generală, conform prevederilor legale în vigoare, urmărind cu prioritate dezvoltarea cooperativei agricole, atragerea fondurilor externe, instruirea și perfecționarea membrilor și angajaților, precum și acțiuni pentru dezvoltarea comunităților din care fac parte.

– În cazul distribuirii profitului prin dividende, distribuirea către membrii cooperatori se face proporțional cu participarea acestora la capitalul social și/sau la realizarea cifrei de afaceri anuale a cooperativei agricole.

– Partea indivizibilă poate fi împărțită între membrii cooperatori în caz de dizolvare și lichidare.

Ai nevoie de Legea nr. 21/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here