Prin ordinul comun M.E.C.M.A./M.F.P. nr.2325/2445, publicat în Monitorul oficial nr.596 din 23 august a.c., a fost aprobată Convenţia de colaborare dintre Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi instituţia de credit parteneră în vederea derulării Programului Kogălniceanu, în temeiul Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr. 60/2011.

Convenţia urmează să se aplice în relaţiile dintre Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, în calitate de furnizor de ajutor de stat, şi bănci sau instituţii de credit, pentru derularea programului guvernamental Mihail Kogălniceanu prin care se acordă facilităţi de subvenţionare parţială a dobânzilor şi, după caz, de garantare de către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, de către instituţiile de credit.

Prevăzut să se desfăşoare pe perioada 2011-2013, în bază multianuală, programul constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parţial subvenţionată şi, după caz, garantarea creditului de către stat, vizând sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obţinerea de finanţări, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile ordonanţei de urgenţă, fără a depăşi durata programului.

Valoarea garanţiei poate ajunge la nivelul de maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei.

Actul normativ stabileşte criteriile de eligibilitate, pentru IMM-uri, în cadrul programului. I.M.M.-uri, precum şi sectoarele sau domeniile de activitate ale IMM-urilor care nu pot fi acceptate la creditare.

Prin mecanismul de garantare aprobat, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit care urmează să acorde credite I.M.M.-urilor eligibile în cadrul programului. Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de I.M.M.-urile eligibile în cadrul programului este Fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

Plafonul anual al garanţiilor ce pot fi acordate în condiţiile programului pe perioada de implementare 2011-2013 se stabileşte de către M.F.P. şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., subvenţionează parţial dobânda plătită de I.M.M.-uri la contractele de credit în lei încheiate de acestea cu instituţiile de credit, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Convenţia de colaborare bancară este cu titlu gratuit şi prevede:

– drepturile şi obligaţiile AIPPIMM care întocmeşte listele cu solitanţii preselectaţi, virează băncii sumele solicitate şi transmite acesteia acordul de utilizare;

– drepturile şi obligaţiile băncii care semnează o convenţie de lucru cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN;

– managementul fondului: valoarea fondului (suma totală alocată de la bugetul statului pentru perioada 2011-2013 în vederea derulării programului fiind de 165.000 mii lei); termenii şi condiţiile de utilizare a fondului; termenul-limită pentru transmiterea listelor cu solicitanţi la Bancă (stabilit pentru 1 octombrie 2013, cu posibilitatea de prelungire în condiţiile prelungirii programului); alte prevederi);

– procedurile de finanţare: aprobarea creditului de către bancă; virarea, de către AIPPIMM, a dobânzii subvenţionate; costurile suportate de beneficiar; penalităţile aplicabile băncii, condiţiile în care se poate suspenda dreptul băncii de a implementa şi de a derula programul aferent perioadei 2011-2013; dobândă subvenţionată de restituit; reprezentări şi garanţii;

– notificarea de nerespectare a obligaţiilor asumate de Bancă;

– regimul rezolvării litigiilor.

Convenţia va fi valabilă, pentru toate contractele de credit bancar aprobate, până la data rezilierii sale în orice mod sau până la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor beneficiarilor asumate prin contractele de credit bancar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here