Act obligatoriu la începerea procedurii în cauză, convenţia de fideiusiune – ca, de altfel şi contractul de garantare – a căpătat o formă nouă prin dispoziţiile conţinute în Ordinul comun MFP/MECMA nr. 983/1.250/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 488 din iulie a.c., dată de la care este în vigoare.

Convenţia de fideiusiune în cazul asociaţiilor de proprietari

Obiectul convenţiei de fideiusiune îl constituie garantarea executării obligaţiei principale, respectiv a obligaţiei de a înapoia sumele rezultate din executarea garanţiei acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în numele şi în contul statului, asumată prin contractul de garantare, în limita cotei-părţi deţinute din proprietatea comună.

Fideiusorul este beneficiarul contractului de împrumut, anexat convenţiei de fideiusiune, în limita cotei-părţi deţinute din proprietatea comună.

În convenţie se precizează cota-parte deţinută de fideiusor din proprietatea comună, astfel cum rezultă din actul de proprietate şi extrasul de carte funciară, în cazul în care proprietatea este intabulată. În situaţia în care proprietatea nu este intabulată, actul de proprietate va fi însoţit de o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că acesta este proprietarul/coproprietarul imobilului şi proprietatea este/nu este grevată de sarcini la momentul declarării.

Fideiusorul garantează personal (cu patrimoniul propriu), prin convenţia de fideiusiune, îndeplinirea completă şi reglementară a tuturor obligaţiilor de plată, cu respectarea condiţiilor de plată convenite, pe care debitorul principal şi le-a asumat prin contractul de garantare.

Fideiusorul garantează îndeplinirea obligaţiilor cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare.

Fideiusorul declară că este de acord cu prevederile prezentei convenţii de fideiusiune, fiind în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la obligaţiile care îi revin debitorului principal în temeiul contractului de garantare şi pentru a căror executare garantează personal.

Creditorul obligaţiei principale are dreptul, în caz de neexecutare a obligaţiei principale, să îl urmărească direct pe fideiusor pentru executarea creanţei.

Prin convenţia pe care o semnează, fideiusorul renunţă la beneficiul de discuţiune, astfel încât creditorul îi poate urmări direct bunurile.

Pe de altă parte, fideiusorul are dreptul de a invoca beneficiul de diviziune, facultate în baza căreia, în ipoteza în care executarea obligaţiei principale este garantată şi de alţi fideiusori, creditorul nu poate să îl urmărească pe fideiusor decât pentru partea corespunzătoare garantată din datorie.

Fideiusorul are dreptul să se întoarcă împotriva debitorului principal pentru plata sumelor avansate în vederea stingerii obligaţiei principale, pentru cheltuielile efectuate după notificarea debitorului şi pentru dobânzile la sumele plătite creditorului.

Fideiusorul are obligaţia să execute întocmai obligaţia asumată de debitorul principal, în cazul în care acesta nu îşi execută obligaţia asumată. În cazul în care fideiusorul nu îşi execută obligaţia asumată, datorează accesorii potrivit legii.

Forţa majoră îl exonerează pe fideiusor de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin convenţia de fideiusiune.

În cazul în care dreptul de proprietate asupra apartamentului este înscris în cartea funciară, se introduce o clauză specială, prin care se dispune că respectiva convenţie de fideiusiune va fi notată în partea a III-a a cărţii funciare aferente din localitate, în care este înscris dreptul de proprietate asupra apartamentului, cu numărul cadastral al apartamentului.

Convenţia de fideiusiune în cazul locuinţelor unifamiliale

Ca şi în situaţia asociaţiilor de proprietari, obiectul convenţiei îl constituie garantarea executării obligaţiei principale, respectiv a obligaţiei de a înapoia sumele rezultate din executarea garanţiei acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în numele şi în contul statului, asumată prin contractul de garantare.

Fideiusorii sunt beneficiarii contractului de împrumut, anexat convenţiei de fideiusiune. Fideiusorii sunt proprietarii locuinţei unifamiliale ce urmează a fi reabilitată termic, menţionându-se cota-parte deţinută, astfel cum rezultă din actul de proprietate şi extrasul de carte funciară, în cazul în care proprietatea este intabulată.

În situaţia în care proprietatea nu este intabulată, actul de proprietate va fi însoţit de o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că acesta este proprietarul/coproprietarul imobilului şi proprietatea este/nu este grevată de sarcini la momentul declarării.

Fiecare dintre coproprietarii fideiusori garantează personal (cu patrimoniul propriu), prin convenţia de fideiusiune, îndeplinirea completă şi reglementară a tuturor obligaţiilor de plată, cu respectarea condiţiilor de plată convenite, pe care celălalt coproprietar şi le-a asumat prin contractul de garantare. Fideiusorii garantează îndeplinirea obligaţiilor cu toate bunurile lor mobile şi imobile, prezente şi viitoare.

Fideiusorii declară, prin semnătura dată, că sunt de acord cu prevederile convenţiei de fideiusiune, fiind în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul contractului de garantare şi pentru a căror executare garantează personal.

Creditorul obligaţiei principale are dreptul, în caz de neexecutare a obligaţiei principale, să îl urmărească direct pe fideiusor pentru executarea creanţei.

Fideiusorii renunţă la beneficiul de discuţiune, astfel încât creditorul poate să urmărească direct bunurile oricăruia dintre coproprietarii fideiusori.

La fel ca şi în varianta pentru asociaţii de proprietari, fideiusorii au dreptul de a invoca beneficiul de diviziune, facultate în baza căreia, în ipoteza în care executarea obligaţiei principale este garantată şi de alţi fideiusori, creditorul nu poate să îl urmărească pe fideiusor decât pentru partea corespunzătoare garantată din datorie.

Fiecare dintre coproprietarii fideiusori are dreptul să se întoarcă împotriva celuilalt coproprietar pentru plata sumelor avansate în vederea stingerii obligaţiei principale, pentru cheltuielile efectuate după notificarea debitorului şi pentru dobânzile la sumele plătite creditorului.

Fiecare dintre coproprietarii fideiusori are obligaţia să execute întocmai obligaţia asumată de celălalt coproprietar, în cazul în care acesta nu îşi execută obligaţia asumată.

În ce priveşte răspunderea contractuală, în cazul în care fideiusorul nu îşi execută obligaţia asumată, acesta datorează accesorii potrivit legii.

Forţa majoră îl exonerează pe fideiusor de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin convenţia de fideiusiune.

În cazul în care dreptul de proprietate asupra locuinţei unifamiliale este înscris în cartea funciară, se introduce o clauză specială, prin care se dispune că respectiva convenţie de fideiusiune va fi notată în partea a III-a a cărţii funciare aferente din localitate, în care este înscris dreptul de proprietate asupra locuinţei unifamiliale, cu datele de identificare şi cu numărul cadastral al locuinţei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here