18 Decembrie, 2018

Controlul la arierate şi plăţi restante

Până la 15 martie a.c. vor trebui finalizate verificările primare cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Termenul a fost introdus prin completările aduse la OMFP nr. 241/2013 prin Ordinul MFP nr. 277/2013, publicat în Monitorul oficial nr. 119 din 4 martie a.c.

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 241/2013 dă împuternicire personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, verificările având ca obiect:

- la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, evidenţierea corectă a arieratelor (plăţi restante mai mari de 90 de zile) înregistrate în contabilitatea acestora la data de 31 ianuarie 2013;

- la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, evidenţierea corectă a plăţilor restante, cu o vechime cuprinsă între 1 şi 90 de zile, înregistrate în contabilitate la data de 31 ianuarie 2013.

Pentru aceste două obiective, prin recentul ordin semnalat a fost introdus ca termen limită data de 15 martie a.c., în cadrul acestora urmărindu-se şi respectarea regulile bugetare prevăzute prin art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte existenţa prevederilor bugetare şi a surselor de finanţare la momentul angajării cheltuielilor.

Rămân în în forma iniţială dispoziţiile privind cel de al treilea obiectiv, dispoziţii potrivit cărora în cazul în care, în urma verificărilor efectuate, la o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială se constată o creştere cu peste 20% a arieratelor în sold la 31 ianuarie 2013 faţă de cele în sold la 31 decembrie 2012, se va solicita Activităţii de inspecţie fiscală din cadrul structurilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală competente efectuarea de controale încrucişate la furnizorii de bunuri, prestatorii de servicii şi executanţii de lucrări care au de primit de la autorităţile administraţiei publice locale sume ce au devenit arierate în luna ianuarie 2013.

Procesele-verbale de constatare se centralizează la nivelul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, întocmindu-se «Situaţia centralizată privind rezultatele verificărilor efectuate cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale», care se transmite până la data de 20 martie 2013 la Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare.”

OMFP nr. 277 dispune şi modificarea anexei la reglementarea de bază, care priveşte situaţia centralizată cu rezultatele verificărilor efectuate cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

În ce priveşte regulile bugetare, art. 14 din Legea finanţelor publice locale prevede următoarele:

(1) Este interzisă efectuarea de plăţi direct din veniturile încasate, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.

(2) Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi speciale şi în legile bugetare anuale.

(3) Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici nu poate fi angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială.

(4) Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare.

(5) După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicaţii asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare aferente exerciţiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective.

(6) La elaborarea bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), ordonatorii de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia să prevadă distinct credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante la finele anului anterior celui pentru care se întocmeşte bugetul.

(7) În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Gradul de realizare a veniturilor proprii se stabileşte potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.

(8) Ordonatorii de credite au obligaţia ca în execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) să asigure achitarea plăţilor restante prevăzute la alin. (6), precum şi a plăţilor restante rezultate în cursul anului curent. Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din execuţia anului curent, cu excepţia celor provenite din neacordarea sumelor cuvenite conform contractelor de finanţare a proiectelor derulate prin programe naţionale.

(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), se pot încheia noi angajamente legale pentru proiecte/programe finanţate din fonduri externe nerambursabile.

*

Ordinul MFP nr. 277/2013 a fost emis având în vedere prevederile:

- art. 42 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.257/2012 privind organizarea inspecţiilor şi stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea acestora în vederea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;

- Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu