Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente o anexă la declaraţia de menţiuni, care serveşte la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor respective de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

(temeiul legal: art. 2 din OMFP nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA)

În scopul soluţionării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organele fiscale competente procedează după cum urmează:

a) realizează controlul documentar la sediul administraţiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabilă sau de reprezentantul legal al acesteia, după caz, ori pe baza evidenţelor proprii ale organului fiscal.

b) după efectuarea controlului documentar şi numai în cazul persoanelor impozabile ale căror solicitări de înregistrare în scopuri de TVA nu au fost respinse ca urmare a acestui control, solicită în scris organului fiscal competent cu efectuarea controlului faptic, în maximum 24 de ore de la data finalizării controlului documentar, să verifice existenţa faptică a spaţiului aferent sediului social şi, după caz, a sediilor secundare declarate, care să corespundă obiectului de activitate pe care persoana impozabilă intenţionează să o desfăşoare/o desfăşoară. În acest scop, organul fiscal competent cu efectuarea controlului faptic, în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea solicitării, efectuează o cercetare la faţa locului.

Documentele supuse verificării care să dovedească existenţa faptică a spaţiului aferent sediului social şi, după caz, a sediilor secundare declarate, care să corespundă obiectului de activitate pe care persoana impozabilă intenţionează să o desfăşoare/o desfăşoară:

 • documentele de înfiinţare/constituire a societăţii, respectiv avizele necesare pentru desfăşurarea activităţii, dacă este cazul;
 • documentele din care rezultă deţinerea legală a spaţiilor cu destinaţie de sediu social/sedii secundare (acte de proprietate, contract de leasing, contract de comodat, contract de închiriere)
 • documentele de identitate ale administratorilor;
 • registrul unic de control

c) în situaţia în care s-a stabilit că persoana impozabilă a îndeplinit criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care se va stabili punctajul obţinut de persoana impozabilă. Dacă punctajul obţinut conform criteriilor în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile este mai mic de 45 de puncte, persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA. (temeiul legal: art. 4 din OMFP nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA)

Temeiul legal

 • OMFP nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 24/05/2011
 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here