22 Septembrie, 2017

Contribuţiile aferente indemnizaţiei lunare a asociatului unic

Pentru indemnizaţia lunară a asociatului unic se plăteşte contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate?

Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale sunt, după caz:

  Lit. a) persoanele fizice rezidente, care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte; Prin persoane fizice rezidente în sensul art. 296^3 din Codul fiscal se înţelege persoanele fizice care îşi au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, cât şi străinii şi apatrizii care sunt titulari ai drepturilor legale de şedere şi de muncă pe teritoriul României şi au obligaţia plăţii contribuţiilor sociale obligatorii potrivit legislaţiei specifice sistemelor de asigurări sociale.
   Lit. b) persoanele fizice nerezidentecare realizează veniturile prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte; În această categorie se includ persoanele fizice nerezidente care realizează, pe teritoriul României, veniturile prevăzute la art. 296^3 lit. a) din Codul fiscal şi care, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, sunt obligate la plata contribuţiilor sociale prevăzute în titlul IX^2 din Codul fiscal.Prin instrumente juridice internaţionalese înţelege regulamentele comunitare privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cât şi acordurile şi convenţiile în domeniul securităţii sociale la care România este parte.

În interpretarea prevederilor pct. 22 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^16 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exceptate de la plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate următoarele venituri realizate de persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul fiscal:

“a) drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi acordate potrivit legislaţiei specifice cadrelor militare în activitate şi funcţionarilor publici cu statut special din cadrul ministerelor şi instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

b) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;

c) indemnizaţia lunară a asociatului unic;

d) indemnizaţiile lunare plătite potrivit legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă;

e) indemnizaţiile primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit;

f) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

g) suma din profitul net, cuvenită administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilită de adunarea generală a acţionarilor;

h) veniturile reprezentând plăţi compensatorii suportate de angajatori, potrivit contractului colectiv de muncă, realizate de persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b) din Codul fiscal, care nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele prevăzute la art. 2963 lit. e) şi g) din Codul fiscal;

i) indemnizaţiile de şedinţă primite de consilierii locali şi judeţeni.”

În concluzie, pentru indemnizaţia lunară a asociatului unic nu se plăteşte contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Temeiul legal

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu