Proiectul de modificare şi completare a Codului fiscal, prin ordonanţa de Guvern pe care am semnalat-o în mai multe materiale pe această temă în ultimul timp, ar urma să afecteze şi prevederile Titlului IX2 „Contribuţii sociale obligatorii”din Cod, în vigoare de la 30 decembrie 2010 în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2010.

Calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale. Potrivit Art. 29618 din C.F., persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator, precum şi entităţile prevăzute la art. 2963 lit. f) şi g) au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira lunar contribuţiile de asigurări sociale obligatorii. Contribuţiile sociale individuale se reţin şi se virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează, împreună cu contribuţia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii.

Prin propunerile de modificări formulate în actul normativ menţionat, contribuţiile sociale individuale calculate şi reţinute se virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează, sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, împreună cu contribuţia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii.

Depunerea declaraţiilor pentru contribuţiile sociale datorate. Potrivit Art.29619 alin.(1), persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2963 lit. e), la care îşi desfăşoară activitatea sau se află în concediu medical persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b), şi entităţile prevăzute la art. 2963 lit. f) şi g) sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Actul normativ propus prevede că persoanele şi entităţile de mai sus pot opta pentru depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate în condiţiile alin. (1), dacă depun declaraţia privind opţiunea până la data de 25 septembrie 2011 inclusiv.

● Proiectul de act normativ prevede, de asemenea, introducerea a 8 alineate noi, cu  următoarea formulare:

„(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2) în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, depun trimestrial Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă fiecarei luni a trimestrului, până la data de 20 inclusiv, a lunii următoare trimestrului.

(12) Depunerea trimestrială a declaraţiei prevăzută la alin.(1) constă în completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru.

(13) Numărul mediu de salariaţi se calculează ca medie aritmetică a numărului de salariaţi din declaraţiile prevăzute la alin. (1) depuse pentru fiecare lună din anul anterior.

(14) Pentru persoanele şi entităţile prevăzute la alin. (11), venitul total se stabileşte pe baza informaţiilor din situaţiile financiare ale anului anterior.

(15) Persoanele şi entităţile prevăzute la alin. (11), pot opta pentru depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate în condiţiile alin. (1), dacă depun declaraţia privind opţiunea până la data de 31 ianuarie inclusiv.

(16) Persoanele şi entităţile prevăzute la alin. (11) care au optat pentru depunerea declaraţiei în condiţiile alin. (1), pot trece la regimul de declarare prevăzut la alin. (11) începând cu luna ianuarie a anului pentru care s-a depus opţiunea.

(17) Persoanele şi entităţile prevăzute la alin. (11), cu excepţia persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi persoanelor fizice care exercită profesii libere, precum şi asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care, potrivit legii, folosesc personal angajat, care se înfiinţează în cursul anului, aplică regimul trimestrial de declarare începând cu anul înfiinţării dacă, odată cu declaraţia de înregistare fiscală, declară că, în cursul anului, estimează un număr mediu de până la 3 salariaţi inclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.

(18) Ori de câte ori în cursul trimestrului, contractul individual de muncă al unui angajat încetează potrivit art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2) în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, depun declaraţia prevăzută la alin. (1) până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a încetat contractul individual de muncă. În acest caz, declaraţia/declaraţiile aferente perioadei rămase din trimestru, se depun până la data de 20 inclusiv, a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea activităţii are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declaraţia pentru prima lună a trimestrului, cât şi cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului, să se depună numai declaraţia pentru luna a treia.”

Modalităţi de depunere a declaraţiei. Dacă, în prezent, CF prevede că Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România, prin proiectul de ordonanţă se prevede că, în ce priveşte declaraţia privind opţiunea, aceasta se depune pe suport hârtie, la sediul autorităţii fiscale competente.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here