Materia este reglementată de Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii, destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, este de 0,85%, aplicată:

– la fondul de salarii sau, după caz,

– la drepturile reprezentând indemnizaţie de şomaj,

– asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori

– asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat de persoanele care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006.

Contribuţia se achită la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Dreptul la concediile şi indemnizaţiile din sistemul asigurărilor sociale de sănătate este condiţionat de plata contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, cu stagiul minim de cotizare.

Cota de contribuţie se datorează şi se achită de către angajatori pentru asiguraţii care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum şi orice alte activităţi dependente, astfel cum această încadrare a fost modificată prin O.U.G. nr. 117/2010, începând cu 30 decembrie 2010. Tot angajatorii plătesc contribuţia pentru persoane care desfăşoară activităţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor care: desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu. Angajatorii din aceste categorii au obligaţia de a plăti cota de contribuţie de 0,85%, aplicată la fondul de salarii realizat, prin care se înţelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natură salarială.

Baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară.

Textul ordonanţei, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr.117/2010 prevede obligaţia de a se depune la casele de asigurări sociale de sănătate, în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical numai în condiţiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

● În cazul persoanelor care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, plata contribuţiei se datorează şi se achită de instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru asiguraţii în această situaţie. Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de 0,85% se datorează asupra drepturilor reprezentând indemnizaţie de şomaj.

● Contribuţia este de asemenea datorată şi se achită de persoanele care sunt:

asociaţi, comanditari sau acţionari;

membri ai asociaţiei familiale;

– autorizate să desfăşoare activităţi independente.

– persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006. Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, persoanele din aceste categorii sunt obligate să depună declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii la casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidenţă ca plătitori de contribuţie de asigurări sociale de sănătate. Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de 0,85% se datorează asupra veniturilor supuse impozitului pe venit sau asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare socială, pentru persoanele care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav.

Baza de calcul lunară a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii nu poate depăşi plafonul a 12 salarii minime brute pe ţară.

● Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se aplică şi asupra indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unui accident de muncă sau boală profesională şi se suportă de către angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale constituit în condiţiile legii, după caz.

Stagiul minim de cotizare este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concedii medicale şi indemnizaţii pentru:

incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;

prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;

maternitate;

îngrijirea copilului bolnav.

Stagiul de cotizare se constituie din însumarea pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele în care asiguratul beneficiază de concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele în care asiguratul:

– a beneficiat de pensie de invaliditate;

– a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora (ATENŢIE: nu uitaţi să vă procuraţi dovada de la arhiva instituţiei de învăţământ universitar!);

– a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv perioadele în care persoanele asigurate au beneficiat de concediu şi o indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani. (ATENŢIE: această ultimă încadrare în drepturi a fost introdusă prin O.U.G. nr.36/2010, începând cu 26 aprilie.) 2010).

Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se plătesc zilele lucrătoare. La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă.

Jurisprudenţă

Într-o cauză având ca obiect restituirea unor plăţi nedatorate efectuate prin aplicarea eronată a prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate, autorii susţinând că, deşi persoana asigurată plăteşte o contribuţie lunară pentru asigurările de sănătate în raport cu veniturile realizate, baza de calcul a indemnizaţiei lunare de asigurări sociale de sănătate este plafonată în limita a 12 salarii minime brute. Rezultă că salariaţii care au venituri mai mari decât limita lunară menţionata sunt discriminaţi în raport cu cei care au venituri mai mici faţă de această limită, aceştia din urmă primindu-şi drepturile procentual în raport cu veniturile realizate. Totodată, s-a apreciat că este încălcat principiul contributivităţii, care se află la baza organizării şi funcţionării sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Curtea Constituţională a reţinut ca obiect al criticii formulate dispoziţiile art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea au următorul cuprins: “(1) Baza de calcul a indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii”.

● În analiza efectuată în speţă, Curtea a făcut trimitere la jurisprudenţa sa, respectiv Decizia nr. 1035/2010 prin care a precizat că, începând cu data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cota de contribuţie destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă în discuţie se datorează şi se achită de către angajatori pentru asiguraţii care desfășoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu. Astfel, Curtea a apreciat că autorul excepţiei nu datorează cota de contribuţie, ci angajatorul acestuia. Mai mult decât atât, în conformitate cu dispozițiile art.6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 158/2005, baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară. Prin urmare, Curtea a subliniat că textul legal criticat este un exemplu cât se poate de elocvent cu privire la principiul simetriei juridice, astfel încât nu se poate reţine, sub niciun aspect, neconstituţionalitatea textului de lege criticat.

● Distinct de cele expuse mai sus, Curtea a subliniat, în privinţa invocării art. 56 din Constituţie, că atât modalitatea de stabilire a contribuţiei plătite, cât şi modul de calcul al indemnizaţiei plătite din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt guvernate de principiul simetriei juridice, iar contribuţia datorată este urmată proporţional de un serviciu efectiv prestat.

ATENŢIE LA CONFUZIA SEMNALATA ÎN SPEŢĂ:

● Curtea a mai constatat că autorul excepţiei, în mod evident, a confundat contribuţia lunară pentru asigurările de sănătate prevăzută de art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 aprilie 2006), plătită de angajat, cu contribuţiile lunare de asigurări sociale de sănătate destinate suportării concediilor şi indemnizaţiilor prevăzute de art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, plătite de angajator.

Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate, prin Decizia nr. 1266/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 869 din 9 decembrie 2011.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here