Monografii contabile aplicabile în anul 2020: Contarea operațiunii de plată a contribuţiilor la fondurile de pensii facultative. Beneficii fiscale.

Întrebare.  Bună ziua. În cadrul societății noastre (un SRL cu profil de activitate producție cu peste 15 salariați), managementul companiei a decis ca începând cu anul 2020 să acorde fiecărui angajat o sumă de bani la pensia facultativă. Aș vrea să știu procedura de acordare a acestor sume, dacă sunt limite minime și maxime, dacă există o periodicitate a plăților impusă de lege etc. Care este înregistrarea contabilă pentru plata acestor sume? Mulțumesc.

Opinie:

Aspecte legale privind contribuţia plătită la un fond de pensii facultative

1. Dreptul viitor la o pensie facultativă este reglementat prin dispozițiile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare. Procedura legală stabilește faptul că:

2. Angajatorul şi sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor, prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, grup de unităţi sau de ramură, ori angajatorul singur sau prin asociere cu alţi angajatori şi reprezentanţii salariaţilor, în lipsa unui contract colectiv de muncă şi/sau în lipsa sindicatului, pot propune participarea la un fond de pensii facultative. Participarea la un fond de pensii facultative este opțională, nefiind obligatorie.

3. Participantul la un fond de pensii facultative este angajatul, funcţionarul public sau persoana autorizată să desfăşoare o activitate independentă, potrivit legii, persoana care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care este numită în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, membrul unei societăţi cooperative, precum şi altă persoană care realizează venituri din activităţi profesionale sau agricole, care aderă la un fond de pensii facultative şi care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la un fond de pensii facultative şi are un drept viitor la o pensie facultativă.

4. Aderarea participantului la un fond de pensii facultative este o opţiune individuală, nu o opțiune colectivă. Aderarea la un fond de pensii facultative se realizează prin semnarea unui act de aderare la un fond de pensii facultative ales. La momentul semnării actului de aderare, participanţii sunt informaţi asupra condiţiilor schemei de pensii facultative, mai ales în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în schema de pensii facultative, riscurile financiare, tehnice şi de altă natură, precum şi despre natura şi distribuţia acestor riscuri.

5. Contribuţia la un fond de pensii facultative poate fi de până la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care aderă la un fond de pensii facultative.  Suma poate fi împărţită între angajator şi angajat, conform înțelegerii dintre cele două părți.

6. Angajatorul constituie şi virează lunar contribuţia datorată de fiecare angajat care a aderat la un fond de pensii facultative, pe baza unui exemplar al actului individual de aderare la prospectul schemei de pensii facultative încheiat cu un administrator.

7. Participanţii pot, în orice moment, să modifice, cu respectarea nivelului prevăzut în actul individual de aderare, să suspende sau să înceteze contribuţiile la un fond de pensii facultative, înştiinţând în scris administratorul şi angajatorul, după caz, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data suspendării sau încetării contribuţiilor. Acest fapt nu va afecta în nici un fel activul personal şi dă dreptul angajatorului să suspende sau să înceteze obligaţia contractuală.

Fiscalitatea contribuţiilor plătite la fondurile de pensii facultative

8. Participarea la un fond de pensii facultative este avantajoasă din punct de vedere fiscal. Fiscalitatea contribuţiilor la fondurile de pensii facultative este reglementată de dispozițiile din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile începând cu 01 ianuarie 2016.

9. Referitor la contribuţia deductibilă fiscal la Pilonul III pentru un angajat, partea plătită de angajat beneficiază de deductibilitate la calculul impozitului pe veniturile din salarii în limita maximă de 400 de euro pe an.

Dispoziţiile art. 78 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile începând cu 01 ianuarie 2016, menţionează următoarele: „Art. 78. – (1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri. (2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel: a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinată ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, şi următoarele: (..)(iii) contribuţiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro; (..)”

10. Referitor la contribuţia deductibilă fiscal la Pilonul III pentru un angajat, partea plătită de angajator beneficiază de deductibilitate integrală la calcul rezultatului fiscal al persoanei juridice, cu condiția existenței unei relații de angajare între angajat şi angajator.

Dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare menţionează următoarele: „Art. 25 – (1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. (2) Cheltuielile cu salariile şi cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit titlului IV sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu excepţia celor reglementate la alin. (3) şi (4). (..)”

Pentru aceste tipuri de cheltuieli, deductibilitatea integrală la calcul rezultatului fiscal al persoanei juridice, se bazează pe existenţa unei relaţii de angajare între angajat şi angajator. Având în vedere că, sumele reprezentând contribuţii ale angajatorilor persoane juridice la fondurile de pensii facultative, efectuate în conformitate cu prevederile legii speciale nr. 204/2006, sunt cheltuieli cu salariile şi cele asimilate salariilor, potrivit titlului IV al Codului fiscal, şi nu se regăsesc în excepţiile reglementate de alin. (3), respectiv (4), ale aceluiaşi art. 25 din Codul fiscal, acestea sunt integral deductibile la determinarea rezultatului fiscal.

Contarea operațiunilor

11. Contabilizarea operațiunilor efectuate de angajatorul care plătește pentru angajații săi contribuții la fondurile de pensii facultative în baza Legii nr. 204/2006 se realizează în temeiul prevederilor contabile aplicabile.

12. Legea contabilității nr. 82/1991: ,,Art. 13. – Înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile. Art. 16. –  Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridicăArt. 17. –  (1) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz. Art. 11. –  Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.”

13. Prevederile Ordinului MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate menționează următoarele:  340. – (1) Contabilitatea decontărilor privind contribuţiile sociale cuprinde obligaţiile pentru contribuţia la asigurări sociale, contribuţia la asigurări sociale de sănătate şi la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj. (2) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe sociale. Aici se cuprinde şi contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară de sănătate.

14. Cu ajutorul contului 438 Alte datorii şi creanţe socialese ţine evidenţa contribuţiei unităţii la fondurile de pensii facultative. Contul 438 Alte datorii şi creanţe sociale este un cont bifuncţional. În creditul contului 438 Alte datorii şi creanţe sociale se înregistrează contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative (6456. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative). Evidenţa contribuţiei unităţii la fondurile de pensii facultative se va ţine pentru fiecare angajat şi pentru fiecare fond de pensii facultative, conform documentelor justificative.

(a) Contarea operațiunii prin care societatea recunoaşte, în contabilitate, valoarea contribuţiei entităţii la fondurile de pensii facultative, conform actului individual de aderare: 6456. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative/analitic ”Contribuţia societăţii la fondurile de pensii facultative”/ analitic ”Fondul de pensii facultative X” = 438. Alte datorii şi creanţe sociale/analitic ”Contribuţia societăţii la fondurile de pensii facultative” / analitic ”Fondul de pensii facultative X

(b) Contarea operațiunii prin care societatea recunoaşte, în contabilitate, plata contribuţiei la fondurile de pensii facultative: 438. Alte datorii şi creanţe sociale/analitic ”Contribuţia societăţii la fondurile de pensii facultative”/ analitic ”Fondul de pensii facultative X” = 5121. Conturi curente la bănci / analitic ”Cont colector al fondului de pensii facultative X”

15. Din punct de vedere al documentelor justificative, operațiunea de plată a unor sume la fondul de pensii facultative se recunoaște în contabilitate pe baza actului individual de aderare şi a documentelor care atestă plata, respectiv, ordine de plată, extrase de cont și chitanțe. În efectuarea inspecțiilor contabile, pentru minimizarea riscurilor, este indicat a fi aplicat principiul celor patru ochi, potrivit căruia verificarea se face de către minimum două persoane. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz, conform prevederilor  art. 6. alin  (2) din Legea contabilității nr. 82/1991. Potrivit art. 41 și art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, nerespectarea reglementărilor contabile cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.

Temei legal

  • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare aduse prin OUG nr. 37/2011; Legea nr. 187/2012; OUG nr. 79/2014; OUG nr. 57/2015; Legea nr. 163/2018;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Ordinul MFP nr. 773/2015; Ordinul MFP nr. 1198/2015; Ordinul MFP nr. 4160/2015; Ordinul MFP nr. 1938/2016; Ordinul MFP nr. 166/2017; Ordinul MFP nr. 895/2017; Ordinul MFP nr. 2827/2017; Ordinul MFP nr. 470/2018; Ordinul MFP nr. 1243/2018; Ordinul MFP nr. 2531/2018; Ordinul MFP nr. 3067/2018; Ordinul MFP nr. 3456/2018; Ordinul MFP nr. 2493/2019;
  • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
  • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Ai nevoie de Legea nr. 204/2006 ? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here