Iată câteva din precizările conţinute în Instrucţiunile de completare a Formularului 212 (Declaraţia unică), aprobat prin OPANAF nr. 888/2018 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 279 din 29 martie 2018. 

Cine completează subsecţiunea cu aceaste date?

Subsecțiunea se completează de către persoanele fizice care estimează, pentru anul curent, venituri a căror valoare cumulată, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, este cel puțin egală cu nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației, din următoarele categorii:

a) venituri din activități independente;

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal („Reguli privind asocierile fără personalitate juridică”);

d) venituri din cedarea folosinței bunurilor;

e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

f) venituri din investiții;

g) venituri din alte surse.

Subsecțiunea se completează în mod corespunzător și de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit, dacă îndeplinesc condițiile de mai sus.

Subsecțiunea nu se completează de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). 

Cumularea veniturilor

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației (pentru anul 2018 termenul de depunere este 15 iulie) se efectuează prin cumularea următoarelor:

  • veniturile nete/normele de venit estimate;
  • venitul și/sau câștigul din investiții, cu precizarea că cazul veniturilor din dividende și din dobânzi, se iau în calcul sumele încasate;
  • venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse.

Sunt exceptate de la completarea și depunerea declarației persoanele fizice care estimează pentru anul în curs realizarea unor venituri cel puțin la nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară, din categoriile:

  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală,
  • venituri din arendă sau
  • venituri din asocieri cu persoane juridice, contribuabili, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, pentru care contribuția se reține la sursă de către plătitorul de venit.

Persoanele fizice care estimează un venit net cumulat pe fiecare sursă și/sau categorie de venit, sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, dar venitul net cumulat este cel puțin egal cu nivelul plafonului minim, au obligația depunerii declaraţiei pe formularul 212. 

Pentru modificarea veniturilor pe parcursul anului

Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal să desfășoare activitate și/sau să realizeze venituri din cele menţionate, iar venitul net anual estimat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, cu excepția veniturilor pentru care impozitul se reține la sursă, este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal, sunt obligate să depună declarația în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Persoanele care încep o activitate în luna decembrie depun „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate”, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

Persoanele fizice care datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) și care în cursul anului intră în suspendare temporară a activității sau își încetează activitatea, potrivit legislației în materie, depun la organul fiscal competent declarația unică în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, și își recalculează contribuția datorată și declarată pentru anul în curs. 

Cum se recalculează contribuţia?

Recalcularea contribuției se efectuează, astfel:

a) modificarea plafonului minim anual, corespunzător numărului de luni de activitate se realizează prin înmulțirea salariului minim brut pe țară în vigoare la termenul de depunere al declarației unice (pentru anul 2018 termenul de depunere este 15 iulie) cu numărul lunilor de activitate;

b) rectificarea bazei anuale de calcul corespunzător numărului lunilor de activitate, potrivit lit. a);

c) încadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate în plafonul prevăzut la lit. b) recalculat potrivit lit. a);

d) determinarea contribuției datorate recalculată prin aplicarea cotei de 10 asupra bazei de calcul determinată la lit. b).

În situația în care venitul net realizat corespunzător lunilor de activitate este mai mic decât plafonul determinat la lit. a), nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile și nu se mai încadrează în plafonul minim, își pot modifica contribuția datorată prin rectificarea venitului estimat și depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate, oricând până la data termenului legal de depunere.

Modificarea venitului estimat se face prin depunerea unei declarații unice rectificative, oricând până la data termenului legal de depunere (15 martie inclusiv, a anului următor celui de impunere), cu noile informații.

În situația în care persoanele fizice estimează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, acestea pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții ca persoanele obligate să completeze declaraţia.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here