Hotărârea de Guvern nr. 225/2013, publicată în M.Of. nr. 275/2013 modifică şi completează Normele metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008Hotărârea de Guvern se aplică de la 1 iunie a.c.

• Succint, din conţinutul recentei hotărâri de Guvern, reţinem:

1. Perioada de referinţă pentru stabilirea contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat devine perioada 2009-2011, în temeiul dispoziţiilor privind revizuirea tarifelor şi a claselor de risc o dată la patru ani, potrivit Art. 83 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată în Monitorul oficial nr. 772/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Comparaţie: În poza de mai jos puteţi vedea schimbările făcute la articolul 1, punctul e). În caseta din stânga este forma veche şi în caseta din dreapta este forma nouă. Click pe poză pentru a consulta HG 225/2013 în Lege5 Online.

m1


2.
Ca semnificaţii ale termenilor folosiţi în Norme, este adăugată cea privind cazurile asigurate pentru care se calculează indicii de frecvenţă care stau la baza claselor de risc: acestea sunt, potrivit completărilor aduse la Norme, accidentele de muncă sau bolile profesionale definite şi declarate în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.
3. Se modifică definirea celor patru indici de frecvenţă utilizaţi pentru determinarea claselor de risc, astfel:

a) I1 – numărul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de muncă, raportat la 1.000 de salariaţi; (Anterior, acest indice reprezenta frecvenţa de accidentare, respectiv numărul de accidentaţi ce revin la 1.000 de salariaţi.)
b) I2 – numărul cazurilor asigurate cărora li s-a declarat accident de muncă soldat cu invaliditate şi/sau deces, raportat la 1.000 de salariaţi; (Anterior: indicele reprezenta frecvenţa accidentelor de muncă soldate cu invaliditate şi/sau deces, respectiv numărul de accidentaţi cu invaliditate şi/sau deces, ce revin la 1.000 de salariaţi.)
c) I3 – numărul cazurilor asigurate de boli profesionale, raportat la 1.000 de salariaţi; (Anterior, indicele reprezenta frecvenţa îmbolnăvirilor profesionale, respectiv numărul de cazuri noi de îmbolnăviri profesionale, ce revin la 1.000 de salariaţi.)

d) I4 – numărul mediu anual al salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă speciale şi deosebite, raportat la 1.000 de salariaţi. (Anterior indicele reprezenta frecvenţa salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă speciale şi deosebite, la 1.000 de salariaţi.)

Comparaţie: Mai jos, diferenţele între formele iniţiale ale textelor (casetele din stânga) şi cele modificate (casetele din dreapta).

m2
• Din Legea nr. 346/2002, republicată, care dă cadrul normativ de bază privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, reamintim câteva dispoziţii important de reţinut.
1. Prin asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale răspunderea civilă a persoanei fizice sau juridice pentru prestaţiile prevăzute în prezenta lege şi pentru care s-a plătit contribuţia de asigurare este preluată de asigurător. În situaţia în care se face dovada unor prejudicii care nu sunt acoperite prin prevederile prezentei legi, în mod subsidiar şi complementar, intră în funcţiune răspunderea civilă, potrivit dreptului comun.
2. Sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii:

a) persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi funcţionarii publici;

b) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. a);

c) şomerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;

d) ucenicii, elevii şi studenţii, pe toată durata efectuării practicii profesionale. Legea stabileşte şi dreptul altor persoane de a se asigura, pe bază de contract individual de asigurare, cu obligaţia acestora ca, odată cu încheierea contractului individual de asigurare, să depună o declaraţie de venituri şi de a comunica, în termen de 15 zile, asigurătorului orice modificare intervenită cu privire la situaţia şi statutul lor.

3. Are calitatea de asigurător, potrivit legii, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS, iar atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se exercită de casele teritoriale de pensii. Atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în calitate de prestatori de servicii, pot fi realizate şi de asociaţii profesionale de asigurare, constituite în acest scop pe sectoare de activitate ale economiei naţionale.
4. În vederea încheierii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi a stabilirii cotei contribuţiei datorate, angajatorul are obligaţia de a comunica asigurătorului, printr-o declaraţie pe propria răspundere, domeniul de activitate conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională – CAEN, numărul de angajaţi, fondul de salarii, precum şi orice alte informaţii solicitate în acest scop.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here