De la 20 octombrie intră în vigoare reglementări noi privind respectarea obligaţiilor în legătură cu depozitul legal de documente. Un prilej să verificaţi dacă sunteţi în regulă şi sub acest aspect.
Ordinul ministrului culturii nr. 2428/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 592/2013 stabileşte modalitatea de numire a persoanelor împuternicite să controleze activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de depunere a documentelor care fac obiectul depozitului legal, respectiv al depozitelor legale locale, să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată.
Actul normativ menţionat aprobă, totodată, modelul şi conţinutul formularului tipizat al proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, utilizat de către persoanele împuternicite, pentru contravenienţii persoane fizice şi juridice.

Obligaţii faţă de depozitul legal

Legea nr. 111/1995, republicată (r2) în Monitorul oficial nr. 755/2007, ca act normativ de bază, prevede că Biblioteca Naţională a României, respectiv Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi bibliotecile judeţene, controlează activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice, care au obligaţii de depunere a documentelor care fac obiectul Depozitului legal, respectiv al Depozitelor legale locale.

Depozitul legal
cuprinde următoarele categorii de documente, produse în serie, indiferent dacă sunt destinate unei difuzări comerciale sau gratuite:
cărţi, broşuri, fascicole;
ziare, reviste, almanahuri, calendare şi publicaţii seriale;
publicaţii seriale, extrase din publicaţii seriale;
partituri muzicale;
reproduceri în serie ale albumelor, lucrărilor de artă grafică, plastică, decorativă şi fotografică, precum şi ale ilustratelor şi cărţilor poştale ilustrate;
atlase, hărţi plane, în relief şi globulare, planuri tipărite;
materiale de comunicare propagandistică, având caracter politic, administrativ, cultural-artistic, ştiinţific, educativ, religios, sportiv: programe, anunţuri, afişe, proclamaţii, planşe;
teze de doctorat şi rezumate ale acestora, precum şi cursuri universitare;
documente în formă electronică, pe următorul tip de suport: disc, casetă, videocasetă, CD, DVD şi, respectiv, cele pe următorul tip de suport: diafilm, diapozitiv, microfilm, microfişă;
publicaţii, având caracter oficial, ale autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi culegeri de acte normative;
standarde şi norme tehnice şi de funcţionare;
documente numismatice şi filatelice;
orice alte documente tipărite sau multiplicate prin proceduri grafice sau fizico-chimice, cum sunt: litografierea, fotografierea, fono- şi videografierea etc.
Numărul de exemplare este stabilit diferit, prin lege, astfel:
• la Biblioteca Naţională a României, se trimit, în 7 exemplare:
– cărţile, cu excepţia ediţiilor rare şi bibliofile;
– broşurile;
– extrasele din publicaţii seriale.
• la Biblioteca Naţională a României, în 6 exemplare:
– publicaţiile seriale;
– publicaţiile cu caracter oficial ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi culegerile de acte normative;
– manualele şcolare;
– documentele audiovizuale stocate pe discuri, casete, videocasete, CD-uri, DVD-uri;
– documentele în formă electronică difuzate pe dischetă, CD-uri, DVD-uri.
• la Biblioteca Naţională a României, în 3 exemplare, următoarele documente:
– partiturile muzicale;
– programele, anunţurile, afişele, proclamaţiile, cu valoare de memorie culturală;
– atlasele, albumele, hărţile plane, în relief şi globulare, planurile tipărite;
– reproducerile în serie ale lucrărilor de artă grafică, plastică, decorativă şi fotografică, precum şi ale cărţilor poştale şi cărţilor poştale ilustrate;
– microfilmele, microfişele.
• la Biblioteca Naţională a României, în 2 exemplare, următoarele documente:
– ediţiile rare şi bibliofile;
– cursurile universitare tipărite sau multigrafiate;
– rezumatele tezelor de doctorat;
– standardele şi normele tehnice şi de funcţionare;
– fascicolele.
Se trimit în câte un exemplar, la Biblioteca Academiei Române, documentele numismatice şi filatelice, cum sunt: bancnotele, monedele, medaliile şi mărcile poştale.

ATENŢIE: Tezele de doctorat se trimit, în câte un exemplar, la Biblioteca Naţională a României, de către Ministerul Educaţiei, şi la Biblioteca Academiei Române, de către universităţile responsabile.
NU sunt supuse obligaţiei de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele cu valoare informaţională redusă – agende, cărţi de vizită, ferpare, plicuri de corespondenţă, formulare cu caracter administrativ-contabil, registre, borderouri, state de plată, boniere, antete, lucrări de mercantilaj – produse în serie şi destinate difuzării comerciale sau gratuite, indiferent de suportul material şi de procedeul tehnic utilizat pentru producerea, editarea sau difuzarea lor, documentele de valoare – documente bancare, bilete de transport şi de spectacole, acte de stare civilă sau de identitate, titluri de proprietate, filme artistice şi documentare de lung şi scurt metraj, materiale de publicitate şi de reclamă cu caracter comercial, materiale ce conţin informaţii secrete de stat sau secrete de serviciu.

Obligaţia de trimitere, cu titlu de depozit legal
, aparţine producătorilor: edituri, persoane fizice sau juridice care realizează documente în regie proprie, ateliere, case/studiouri de înregistrare, Banca Naţională a României, Regia Autonomă “Monetăria Statului”, Compania Naţională “Poşta Română” – S.A., precum şi altor asemenea producători. În cazul documentelor realizate în străinătate de către sau pentru persoane juridice române, obligaţia de trimitere, cu titlu de depozit legal, revine acestora.

Pentru ce se aplică contravenţii

Biblioteca Naţională a României, respectiv Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi bibliotecile judeţene, controlează, prin personalul lor de specialitate, împuternicit în acest scop, respectarea obligaţiilor de trimitere, constată contravenţiile şi aplică amenzi contravenţionale, aşa cum prevede recentul Ordin al ministrului culturii nr. 2428/2013, care va intra în vigoare la 20 octombrie a.c.

Contravenţiile se aplică dacă nu au fost trimise documentele obligatorii, dacă nu au fost trimise în numărul de exemplare impus de lege, pentru nedepunerea în termen sau pentru depăşirea termenului legal. Este stabilit şi modul de calcul, după cum este vorba despre documente cu sau fără preţ de vânzare, precum şi calculul în cazul netrimiterii tuturor exemplarelor la documentele supuse depozitului legal. 


Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here