1. Pe toate actele, corespondenţele, facturi şi alte înscrisuri emise de societate trebuie inserate, pentru informarea terţilor, menţiuni şi informaţii, care personalizează societatea. În caz contrar, societatea este pasibilă de amendă. Dacă societatea va plăti amenda, va avea drept de regres contra administratorilor sau managerilor responsabili.

Prevedere legalăLegea nr. 31/1990 Art. 74. – (1) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu.(2) Dacă societatea pe acţiuni optează pentru un sistem dualist de administrare, în conformitate cu prevederile art. 153, documentele prevăzute la alin. (1) vor conţine şi menţiunea «societate administrată în sistem dualist».(3) În documentele prevăzute la alin. (1), dacă acestea provin de la o societate cu răspundere limitată, se va menţiona şi capitalul social, iar dacă ele provin de la o societate pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, se vor menţiona atât capitalul social subscris, cât şi cel vărsat.(4) În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (1) sunt emise de o sucursală, acestea trebuie să menţioneze şi oficiul registrului comerţului la care a fost înregistrată sucursala şi numărul ei de înregistrare.

(5) Dacă societatea deţine o pagină de internet proprie, informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) vor fi publicate şi pe pagina de internet a societăţii.

Fapta Încălcarea prevederilor art. 74 constituie contravenţie.
Pedeapsa Este sancţionată cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei

Temeiul legal: art. 270^3 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

2. Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor trebuie depuse, în termen de 15 zile de la adoptare, la registrul comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial. În caz contrar, în afară de lipsa de opozabilitate a hotărârii AGA, societatea poate fi sancţionată cu amendă.

Prevedere legală Art. 131 alin. (4) – Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Fapta Încălcarea prevederilor art. 131 alin. (4) constituie contravenţie
Pedeapsa Este sancţionată cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei

Temeiul legal: art. 270^3 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

3. Comunicarea de informaţii false sau ascunderea cu rea-credinţă a informaţiilor economice ale societăţii. Infracţiune de rezultat.

Fapta Fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii, care prezintă, cu rea-credinţă, în prospectele, rapoartele şi comunicările adresate publicului, date neadevărate asupra constituirii societăţii ori asupra condiţiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credinţă, în tot sau în parte, asemenea date
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

Temeiul legal: art. 271 pct. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

4. Comunicarea de informaţii false sau ascunderea cu rea-credinţă a situaţiilor financiare. Infracţiune de rezultat.

Fapta Fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii, care prezintă, cu rea-credinţă, acţionarilor/asociaţilor o situaţie financiară inexactă sau cu date inexacte asupra condiţiilor economice ale societăţii, în vederea ascunderii situaţiei ei reale;
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

Temeiul legal: art. 271 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

5. Refuzul de a pune la dispoziţia experţilor documente. Infracţiune de rezultat.

Prevedere legală Legea nr. 31/1990 Art. 26. – (1) Dacă există aporturi în natură, avantaje acordate oricărei persoane care a participat la constituirea societăţii sau la tranzacţii conducând la acordarea autorizaţiei, operaţiuni încheiate de fondatori pe seama societăţii ce se constituie şi pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, fondatorii vor solicita judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experţi. Dispoziţiile art. 38 şi 39 se aplică în mod corespunzător. (2) Raportul expertului sau experţilor va fi pus la dispoziţia subscriitorilor, la locul unde urmează să se întrunească adunarea constitutivă.
Prevedere legală Legea nr. 31/1990 Art. 38. – (1) La societăţile pe acţiuni, dacă există aporturi în natură, avantaje rezervate oricărei persoane care a participat la constituirea societăţii sau la tranzacţii conducând la acordarea autorizaţiei, operaţiuni încheiate de fondatori pe seama societăţii ce se constituie şi pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, judecătorul-delegat numeşte, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai mulţi experţi din lista experţilor autorizaţi. Aceştia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea şi modul de evaluare a fiecărui bun aportat şi vor evidenţia dacă valoarea acestuia corespunde numărului şi valorii acţiunilor acordate în schimb, precum şi alte elemente indicate de judecătorul-delegat. (2) Fondatorii vor depune raportul în termen de 15 zile de la data aprobării sale la oficiul registrului comerţului. Registrul comerţului va transmite o notificare cu privire la această depunere către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», pentru a fi publicată pe cheltuiala societăţii.
Fapta Fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii, care refuză să pună la dispoziţie experţilor, în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 26 şi 38, documentele necesare sau îi împiedică, cu rea-credinţă, să îndeplinească însărcinările primite
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

Temeiul legal: art. 271 pct. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

6. Abuzul de bunurile sau de creditul societăţii (sustragerea, deturnarea bunurilor sau fondurilor societăţii prin vânzarea lor sau constituirea de garanţii reale asupra lor, în interes propriu sau al altuia)

Fapta Fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii, care dobândeşte, în contul societăţii, acţiuni ale altor societăţi la un preţ pe care îl ştie vădit superior valorii lor efective sau vinde, pe seama societăţii, acţiuni pe care aceasta le deţine, la preţuri despre care are cunoştinţă că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societăţii;
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani.

Temeiul legal: art. 272 pct. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

7. Abuzul de bunurile sau de creditul societăţii (utilizarea bunurilor societăţii în scop personal de către administrator; retragerea din casieria societăţii în scopul unor cheltuieli personale, suportarea de către societate a cheltuielilor personale ale administratorilor)

Fapta Fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii, care foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect;
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani.
Observaţie Dacă fapta a fost săvârşită de administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii în cadrul unor operaţiuni de trezorerie între societate şi alte societăţi controlate de aceasta sau care o controlează, direct ori indirect, nu este considerată infracţiune.

Temeiul legal: art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

8. Abuzul de bunurile sau de creditul societăţii

Fapta Fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii, care se împrumută, sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea pe care o administrează, de la o societate controlată de aceasta ori de la o societate care controlează societatea pe care el o administrează, suma împrumutată fiind superioară limitei prevăzute la art. 1444 alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societăţi să îi acorde vreo garanţie pentru datorii proprii;
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani.
Observaţie Dacă fapta este săvârşită de către o societate comercială ce are calitatea de fondator, iar împrumutul este realizat de la una dintre societăţile controlate ori care o controlează pe aceasta, direct sau indirect, nu va considerată drept infracţiune.

Temeiul legal: art. 272 pct. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

9. Infracţiunea de neconstituire a fondurilor de rezervă prevăzute obligatoriu de lege

Prevedere legală Legea nr. 31/1990 Art. 183. – (1) Din profitul societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.(2) Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederilor alin. (1).(3) De asemenea, se include în fondul de rezervă, chiar dacă acesta a atins suma prevăzută la alin. (1), excedentul obţinut prin vânzarea acţiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă acest excedent nu este întrebuinţat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizărilor.(4) Fondatorii vor participa la profit, dacă acest lucru este prevăzut în actul constitutiv ori, în lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generală extraordinară.

(5) În toate cazurile, condiţiile participării se vor stabili de adunarea generală, pentru fiecare exerciţiu financiar.

Fapta Fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii, care încalcă dispoziţiile art. 183
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani.

Temeiul legal: art. 272 pct. 4 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

10. Informaţii false care au ca efect mărirea ori scăderea valorii acţiunilor sau a obligaţiunilor societăţii ori a altor titluri ce îi aparţin

Fapta Fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii, care răspândeşte ştiri false sau întrebuinţează alte mijloace frauduloase care au ca efect mărirea ori scăderea valorii acţiunilor sau a obligaţiunilor societăţii ori a altor titluri ce îi aparţin, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societăţii
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani.

Temeiul legal: art. 272^1 pct. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

11. Cota-parte din profit ce se va plăti fiecărui asociat constituie dividend. Dividendele se vor plăti asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel; nu se vor putea distribui dividende decât din profituri reale; dividendele plătite contrar acestor dispoziţii se vor restitui. Distribuirea de dividende se decide de către adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor, după ce este aprobată situaţia financiară anuală şi contul de profit şi pierderi. Determinarea dividendelor, potrivit legii, se face obligatoriu pe baza acestor situaţii financiare, dar adunarea generală poate decide ca profitul să nu se distribuie, fiind incorporat ca rezerve sau, după caz, ca majorare a capitalului social prin emiterea de noi acţiuni gratuite şi distribuirea acestora către acţionarii existenţi. Infracţiuni: distribuirea de dividende în lipsa situaţiei financiare anuale sau contrarii celor rezultate din aceasta; plăţi sau încasări de dividende din profituri fictive; plăţi sau încasări de dividende din profituri care, potrivit legii, nu puteau fi distribuite.

Fapta Fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii, care încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsă de situaţie financiară sau contrarii celor rezultate din aceasta
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani.

Temeiul legal: art. 272^1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

12. Infracţiunea de emitere de acţiuni de o valoare mai mică decât valoarea lor legală; infracţiunea de emitere de acţiuni de o valoare inferioară valorii lor nominale; infracţiunea de emitere de noi acţiuni în schimbul aporturilor în numerar, înainte ca acţiunile precedente să fi fost achitate în întregime.

Fapta Fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii, care emite acţiuni de o valoare mai mică decât valoarea lor legală ori la un preţ inferior valorii nominale sau emite noi acţiuni în schimbul aporturilor în numerar, înainte ca acţiunile precedente să fi fost achitate în întregime
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani

Temeiul legal: art. 273 pct. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

13. Incriminarea unui abuz al administraţiei societăţii, care se foloseşte de poziţia sa în cadrul societăţii şi de lipsa de informare a acţionarilor pentru a obţine anumite avantaje în AGA

Fapta Fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii, care se foloseşte, în adunările generale, de acţiunile nesubscrise sau nedistribuite acţionarilor
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani

Temeiul legal: art. 273 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

14. Conducerea firmei împrumută acţionarii, reţinând acţiunile în gaj sau că administraţia distribuie acţionarilor dividende în avans

Fapta Fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii, care acordă împrumuturi sau avansuri asupra acţiunilor societăţii;
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani

Temeiul legal: art. 273 pct. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

15. Predarea acţiunilor către titular, înainte de termen; predarea acţiunilor liberate în total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege

Fapta Fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii, care predă titularului acţiunile înainte de termen sau predă acţiuni liberate în total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege, ori emite acţiuni la purtător fără a fi achitate integral
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani

Temeiul legal: art. 273 pct. 4 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

16. Emiterea de acţiuni la purtător fără a fi achitate integral

Fapta Fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii, care nu respectă dispoziţiile legale referitoare la anularea acţiunilor neachitate;
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani

Temeiul legal: art. 273 pct. 5 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

17. Emiterea de obligaţiuni, presupune faptul că: nu se pot emite obligaţiuni pentru o valoare cumulată mai mare din capitalul social al societăţii; nu se pot emite obligaţiuni cu o valoare nominală mai mică de 2,50 lei; nu se pot emite obligaţiuni de valori inegale sau care să confere titularilor drepturi inegale; obligaţiunile din emisiuni diferite pot fi inegale ca valoare sau pot conferi titularilor drepturi diferite; pe de altă parte, egalitatea valorică are în vedere valoarea nominală a obligaţiunilor, şi nu valoarea lor reală.

Fapta Fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii, care emite obligaţiuni fără respectarea dispoziţiilor legale sau acţiuni fără să cuprindă menţiunile cerute de lege
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani

 

 

 

 

Temeiul legal: art. 273 pct. 6 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

18. Termen de opoziţie

Fapta Fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii, care îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la schimbarea formei societăţii, la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social, înainte de expirarea termenelor prevăzute de lege;
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă

 

 

 

 

 

Temeiul legal: art. 274 pct. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


 

19. Efectuarea vărsământului datorat

 

Fapta Fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii, care îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la reducerea capitalului social, fără ca asociaţii să fi fost executaţi pentru efectuarea vărsământului datorat ori fără hotărârea adunării generale care îi scuteşte de plata vărsămintelor ulterioare
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă

 

 

 

 

 

Temeiul legal: art. 274 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

20. Încălcarea obligaţiei de non-concurenţă

Prevederi legale Legea nr. 31/1990 Art. 144^3. – (1) Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe cenzori sau auditori interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune.(2) Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesate soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.(3) Dacă prevederile actului constitutiv nu dispun altfel, interdicţiile stabilite la alin. (1) şi (2), referitoare la participarea, la deliberarea şi la votul administratorilor, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:a) oferirea spre subscriere, către un administrator sau către persoanele menţionate la alin. (2), de acţiuni sau obligaţiuni ale societăţii;

b) acordarea de către administrator sau de persoanele menţionate la alin. (2) a unui împrumut ori constituirea unei garanţii în favoarea societăţii.

(4) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) şi (2) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

Fapta Administratorul care încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile art. 144^3.
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temeiul legal: art. 275 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

21. Persoane interpuse & acte simulate

Prevederi legale Legea nr. 31/1990 Art. 127. – (1) Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societăţii, va trebui să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune.(2) Acţionarul care contravine acestei dispoziţii este răspunzător de daunele produse societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.
Prevederi legale Art. 193 – (2) Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociaţilor referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între ele şi societate.
Fapta Asociatul care încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile art. 127 sau ale art. 193 alin. (2).
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă

 

 

 

 

 

 

 

 

Temeiul legal: art. 275 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

22. Convocarea AGA

Prevederi legale Legea nr. 31/1990 Art. 193 – (2) Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociaţilor referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între ele şi societate.
Fapta Administratorul care nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de lege sau încalcă dispoziţiile art. 193 alin. (2).
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă

 

 

 

 

 

Temeiul legal: art. 275 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

23. Demararea activităţii înainte de a se fi efectuat vărsământul integral al capitalului social

Fapta Administratorul care începe operaţiuni în numele unei societăţi cu răspundere limitată, înainte de a se fi efectuat vărsământul integral al capitalului social
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă

 

 

 

Temeiul legal: art. 275 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

24. Emiterea de părţi sociale

Fapta Administratorul care emite titluri negociabile reprezentând părţi sociale ale unei societăţi cu răspundere limitată
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă

 

 

 

Temeiul legal: art. 275 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

25. Dobândirea de acţiuni în contul acesteia

Fapta Administratorul care dobândeşte acţiuni ale societăţii în contul acesteia, în cazurile interzise de lege.
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă

 

 

 

Temeiul legal: art. 275 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

26. Convocarea AGA de către cenzor

Fapta Cenzorul care nu convoacă adunarea generală în cazurile în care este obligat prin lege.
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă

 

 

 

Temeiul legal: art. 276 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

27. Calitatea de cenzor

Prevederi legale Legea nr. 31/1990 Art. 161 – (2) Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi, decad din mandatul lor:a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soţii administratorilor;b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societate sau ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurenţă cu aceasta;c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de membru al consiliului de administraţie, respectiv al consiliului de supraveghere şi al directoratului, în temeiul art. 731;

d) persoanele care, pe durata exercitării atribuţiilor conferite de această calitate, au atribuţii de control în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege.

Prevederi legale Legea nr. 31/1990 Art. 39. – Nu pot fi numiţi experţi:a) rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ori soţii acelora care au constituit aporturi în natură sau ai fondatorilor;b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru funcţiile pe care le îndeplinesc, altele decât aceea de expert, un salariu ori o remuneraţie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi în natură;c) orice persoană căreia, ca urmare a relaţiilor sale de afaceri, de muncă sau de familie, îi lipseşte independenţa pentru a realiza o evaluare obiectivă a aporturilor în natură, potrivit normelor speciale care reglementează profesia.
Fapta Persoana care a acceptat sau a păstrat însărcinarea de cenzor, contrar dispoziţiilor art. 161 alin. (2), sau persoana care a acceptat însărcinarea de expert, cu încălcarea dispoziţiilor art. 39.Hotărârile luate de adunările generale în baza unui raport al unui cenzor sau expert, numit cu încălcarea dispoziţiilor art. 161 alin. (2) şi ale art. 39, nu pot fi anulate din cauza încălcării dispoziţiilor cuprinse în acele articole.
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temeiul legal: art. 277 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

28. Incompatibilităţi

Fapta Fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv şi cenzorul care exercită funcţiile sau însărcinările lor cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi referitoare la incompatibilitate.
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani

 

 

 

Temeiul legal: art. 277 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Fapta Acţionarul sau deţinătorul de obligaţiuni care trece acţiunile sau obligaţiunile sale pe numele altor persoane, în scopul formării unei majorităţi în adunarea generală, în detrimentul altor acţionari sau deţinători de obligaţiuni
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă

 

 

 

Temeiul legal: art. 279 alin. (1) pct.1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

29. Fals la votare

Fapta Acţionarul sau deţinătorul de obligaţiuni care votează, în adunări generale, ca proprietar de acţiuni sau de obligaţiuni care în realitate nu-i aparţin;
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă

 

 

 

Temeiul legal: art. 279 alin. (1) pct.2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

30. Obţinerea de avantaje materiale

Fapta Acţionarul sau deţinătorul de obligaţiuni care în cazurile nepermise de lege, îşi ia – în schimbul unui avantaj material – obligaţia de a vota într-un anumit sens în adunările generale sau de a nu lua parte la vot.
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă

 

 

 

 

Temeiul legal: art. 279 alin. (1) pct.3 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

31. Sfera de influenţă & conflictul de interese

Fapta Persoana care determină pe un acţionar sau pe un deţinător de obligaţiuni ca, în schimbul unei sume de bani sau al unui alt avantaj material, să voteze într-un anumit sens în adunările generale ori să nu ia parte la vot,
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

 

 

 

Temeiul legal: art. 279 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

32. Societăţile comerciale străine pot exercita în România activităţi de comerţ sau orice activităţi în legătură cu scopul acestora numai prin intermediul unei sucursale sau reprezentanţe înscrise în conformitate cu procedurile reglementate de lege.

Fapta Prin operaţiunile sale, statului român şi terţilor, cel care exercită un comerţ în favoarea şi pe seama unor societăţi constituite în ţară străină, în cazurile în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru funcţionarea acelor societăţi în România
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani, şi răspunderea pentru daunele pricinuite

 

 

 

 

Temeiul legal: art. 280 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

33. Înşelăciunea în dauna creditorilor, evaziunii fiscale, spălării de bani sau finanţării de activităţi teroriste. Vânzări fictive, făcute în vederea sustragerii de la urmărirea penală sau îngreunării acesteia.

Fapta Transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, constituie infracţiune.
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani

 

 

 

Temeiul legal: art. 280^1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

34. Uz de fals

Fapta Determinarea înmatriculării unei societăţi în temeiul unui act constitutiv fals constituie infracţiune.
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani.

 

 

 

Temeiul legal: art. 280^2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

35. Înşelăciune în dauna partenerilor contractuali

Fapta Folosirea, cu ştiinţă, a actelor unei societăţi radiate ca urmare a neîndepliniriiobligaţiilor prevăzute de lege sau a actelor unei societăţi create în mod fals, în scopul producerii de efecte juridice, constituie infracţiune.
Pedeapsa Se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani.

 

 

 

Temeiul legal: art. 280^3 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here