Un singur argument ca să înţelegeţi ca această reglementare nu trebuie tratată cu uşurinţă: chiar şi asociaţiile şi fundaţiile pot fi făcute răspunzătoare de nerespectarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată în Monitorul oficial nr. 702/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Recent, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor a aprobat modelul şi conţinutul formularului tipizat “Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestuia. Ordinul de aprobare nr. 270/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 740 din 2 noiembrie 2012 a fost emis în aplicarea prevederile Legii nr. 656/2002 şi, de la data publicării, abrogă Ordinul nr. 13/2008, anterior.

Din acest ordin reţinem că procesul-verbal se întocmeşte în 3 exemplare, din care un exemplar se înmânează celui în cauză sau se transmite prin poştă cu aviz de primire/prin afişare la uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult o lună de la data încheierii procesului-verbal. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

La procesul-verbal care ţine loc de înştiinţare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Dispoziţiile semnalate, cât şi republicarea, de dată recentă, a Legii nr. 656/2002, ne-au determinat să reamintim unele obligaţii, pentru anumite categorii de persoane juridice şi fizice, astfel încât să se prevină contravenţii şi sancţiuni în materie.

Intră sub incidenţa Legii nr. 656/2002, potrivit articolului 10, următoarele persoane fizice sau juridice:

a) instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine;

b) instituţiile financiare, precum şi sucursalele din România ale instituţiilor financiare străine;

c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, agenţii de marketing autorizaţi/avizaţi în sistemul pensiilor private;

d) cazinourile;

e) auditorii, persoanele fizice şi juridice care acordă consultanţă fiscală sau contabilă (în legătură cu această categorie vizată, prin Hotărârea Camerei Consultanţilor fiscali nr. 7/2012 a fost emisă Norma privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul activităţii de consultanţă fiscală);

f) notarii publici, avocaţii şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă în întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienţilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societăţilor comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfăşurarea, potrivit legii, a altor activităţi fiduciare, precum şi în cazul în care îşi reprezintă clienţii în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;

g) furnizorii de servicii pentru societăţile comerciale şi alte entităţi sau construcţii juridice, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) sau f);

h) persoanele cu atribuţii în procesul de privatizare;

i) agenţii imobiliari;

j) asociaţiile şi fundaţiile;

k) alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri şi/sau servicii, numai în măsura în care acestea au la bază operaţiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.

Persoanele prevăzute la art. 10 sunt obligate ca, în desfăşurarea activităţii lor, să adopte măsuri de prevenire a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism şi, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare, de cunoaştere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, şi a beneficiarului real, în situaţiile detaliate în lege.

Persoanele juridice prevăzute la art. 10 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura şi cu limitele responsabilităţilor menţionate.

Persoanele prevăzute la art. 10 lit. a)-d), g)-j), precum şi structurile de conducere ale profesiilor liberale prevăzute la art. 10 lit. e) şi f) vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii şi limitelor responsabilităţilor încredinţate, şi vor stabili politici şi proceduri adecvate în materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidenţelor secundare sau operative, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte de spălarea banilor sau finanţarea terorismului, asigurând instruirea corespunzătoare a angajaţilor. Instituţiile de credit şi instituţiile financiare au obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate subordonat conducerii executive, care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi.

Persoanele desemnate răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentei legi.

Dispoziţiile legii privind desemnarea unui responsabil pe această linie nu sunt aplicabile persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 10 lit. k).

Persoanele desemnate, precum şi persoanele prevăzute la art. 10 sunt obligate să întocmească pentru fiecare tranzacţie suspectă un raport scris, în forma stabilită de Oficiu, care va fi transmis imediat acestuia.

Structurile de conducere ale profesiilor liberale au, de asemenea, obligaţia de a încheia cu Oficiul protocoale de colaborare.

Persoanele prevăzute la art. 10 şi salariaţii acestora au obligaţia de a nu transmite, în afara condiţiilor prevăzute de lege, informaţiile deţinute în legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism şi de a nu avertiza clienţii cu privire la sesizarea Oficiului.

Este interzisă folosirea în scop personal de către salariaţii Oficiului şi ai persoanelor prevăzute la art. 10 a informaţiilor primite, atât în timpul activităţii, cât şi după încetarea acesteia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here