Materia face obiectul discuţiilor teoretice şi practice, fapt pentru care atragem atenţia asupra acestui subiect strict prin trimiteri la reglementările comunitare şi cele româneşti aplicabile. 

Directiva 81/1997

În 1997, organizaţiile interprofesionale Uniunea Confederaţiilor Industriale şi Patronale din Europa (UCIPE), Centrul European al Întreprinderilor Publice (CEIP) şi Confederaţia Europeană a Sindicatelor (CES), au încheiat un Acord‑cadru cu privire la munca pe fracţiune de normă, acord care are ca scop, printre altele, eliminarea discriminărilor împotriva lucrătorilor pe fracţiune de normă.

Acordul‑cadru a fost încorporat în Directiva nr. 81/1997, care prevede:

Articolul 1

Obiectivul prezentei directive este punerea în aplicare a Acordului-cadru privind munca cu fracţiune de normă, încheiat la 6 iunie 1997 între organizaţiile de tip confederativ (UCIPE, CEIP şi CSE), anexat prezentei directive.

Articolul 2

1. Statele membre pun în aplicare legile, reglementările şi dispoziţiile administrative necesare pentru respectarea prezentei directive cel mai târziu până la 20 ianuarie 2000, sau se asigură că, până la acea dată, partenerii sociali au luat măsurile necesare prin acord, statele membre fiind obligate să ia toate măsurile necesare pentru a le permite să poată garanta în orice moment rezultatele impuse prin prezenta directivă. Statele membre informează imediat Comisia în această privinţă.

Acordul-cadru privind munca cu fracţiune de normă

Preambul

Prezentul acord este legat de condiţiile de angajare a lucrătorilor cu fracţiune de normă, recunoscând faptul că aspectele privind asigurarea socială obligatorie ţin de decizia statelor membre. […].

Clauza 1: Obiectivul

Obiectivul prezentului acord-cadru este:

(a) de a prevedea eliminarea discriminării împotriva lucrătorilor cu fracţiune de normă şi de a îmbunătăţi calitatea muncii cu fracţiune de normă;

(b) de a facilita dezvoltarea muncii cu fracţiune de normă pe bază voluntară şi de a contribui la organizarea flexibilă a programului de lucru într-un mod care să ia în considerare atât nevoile angajatorilor, cât şi pe cele ale lucrătorilor.

Clauza 2: Domeniul de aplicare

1. Prezentul acord-cadru se aplică lucrătorilor care au un contract de muncă sau un raport de muncă, conform definiţiei date de legea, de contractul colectiv sau de practica în vigoare în fiecare stat membru.

Clauza 3: Definiţii

În sensul prezentului acord:

1. “Lucrător cu timp parţial” reprezintă un angajat al cărui program normal de lucru, calculat pe o bază săptămânală sau ca medie pe o perioadă de angajare de până la un an, este mai mic decât programul normal de lucru al unui lucrător cu normă întreagă comparabil.

2. “Lucrător cu normă întreagă comparabil” reprezintă un lucrător cu normă întreagă din aceeaşi unitate care are acelaşi tip de contract de muncă sau relaţie de muncă, care este angajat în aceeaşi muncă/activitate sau într-o muncă/activitate asemănătoare, având în vedere şi alte consideraţii care pot include vechimea în muncă şi calificarea/aptitudinile.

În cazul în care nu există un lucrător cu normă întreagă comparabil în aceeaşi unitate, comparaţia se face prin referinţă la contractul colectiv aplicabil sau, în cazul în care nu există un contract colectiv aplicabil, în conformitate cu legislaţia, contractele colective sau practicile colective la nivel naţional.

Clauza 4: Principiul nediscriminării

1. În ceea ce priveşte condiţiile de ocupare a forţei de muncă, lucrătorii cu fracţiune de normă nu sunt trataţi într-un mod mai puţin favorabil decât lucrătorii cu normă întreagă comparabili numai din cauză că aceştia lucrează cu fracţiune de normă, cu excepţia cazului în care un tratament diferit este justificat din motive obiective.

2. Acolo unde este cazul, se aplică principiul pro rata temporis. 

Reglementări legale în România

Drepturile salariatului cu timp parţial de muncă. Reglementările din Codul muncii privind timpul parţial de muncă prevăd următoarele:

Art. 106

(1) Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaţilor cu normă întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile.

(2) Drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru. 

Indemnizaţii de şomaj. Reglementările în materie din Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă prevăd următoarele:

Art. 34.

(1) Şomerii prevăzuţi la art. 17 alin. (1) beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;

b) nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
c) nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;

d) sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

(12) Pentru persoanele încadrate cu contract individual de muncă cu timp parţial, stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate în baza contractelor individuale de muncă cu timp parţial. 

Stagiul de cotizare pentru pensie. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul oficial nr. 852/2010 prevede, la art.3, ca definiţie pentru stagiul de cotizare “perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii

Ai nevoie de Codul muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here