18 Ianuarie, 2020

Contractul individual de muncă cu timp parţial

Contractul individual de muncă cu timp parţial presupune faptul că numărul de ore de lucru ale salariatului, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil. (art. 103, Codul Muncii, 2011)

Persoana angajată în baza unui contract individual de muncă cu timp parţial poartă denumirea de salariat cu fracţiune de normă.

Salariatul comparabil

Salariatul comparabil este salariatul cu normă întreagă din aceeaşi unitate, care are acelaşi tip de contract individual de muncă, prestează aceeaşi activitate sau una similară cu cea a salariatului angajat cu contract individual de muncă cu timp parţial, avându-se în vedere şi alte considerente, cum ar fi vechimea în muncă şi calificarea/aptitudinile profesionale.

Atunci când nu există un salariat comparabil în aceeaşi unitate, se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglementările legale în domeniu.

Durata

Contractul individual de muncă cu timp parţial poate fi încheiat pe durată (art. 104):

* nedeterminată;

* determinată.

Elementele contractului

Contractul individual de muncă cu timp parţial se încheie numai în formă scrisă şi în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (3), cuprinde următoarele:

* durata muncii şi repartizarea programului de lucru;

* condiţiile în care se poate modifica programul de lucru;

* interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora.

În situaţia în care într-un contract individual de muncă cu timp parţial nu sunt precizate elementele precizate mai sus, contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă.

Drepturile angajatului

*Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaţilor cu normă întreagă, în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile (art. 106).

* Drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

Alte obligaţii ale angajatorului

În afara obligaţiilor prevăzute la art. 17, 18 şi 40 angajatorii care încheie contracte individuale de muncă cu timp parţial sunt obligaţi (art. 107):

* ca în măsura în care este posibil, să ia în considerare cererile salariaţilor de a se transfera fie de la un loc de muncă cu normă întreagă la unul cu fracţiune de normă, fie de la un loc de muncă cu fracţiune de normă la un loc de muncă cu normă întreagă sau de a-şi mări programul de lucru, în cazul în care apare această oportunitate;

* să informeze la timp cu privire la apariţia unor locuri de muncă cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă, pentru a facilita transferurile de la normă întreagă la fracţiune de normă şi invers; informarea se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului; o copie a anunţului se transmite de îndată sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor;

* să asigure, în măsura în care este posibil, accesul la locuri de muncă cu fracţiune de normă la toate nivelurile.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu