Persoana încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie are statut de ucenic şi beneficiază de dispoziţiile aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său (art. 209, Codul Muncii). Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia (art 208, Codul Muncii):

* angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plăţii unui salariu, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate;

* ucenicul se obligă să se formeze profesional şi să muncească în subordinea angajatorului respectiv.

Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată.

Ucenicia la locul de muncă este reglementată de dispoziţiile Legii nr. 279/2005, republicată

Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în condiţiile şi cu respectarea reglementărilor Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, referitoare la contractul individual de muncă (art. 4).

Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. Obligaţia de încheiere a contractului de ucenicie la locul de muncă, în formă scrisă, revine angajatorului.

Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie la locul de muncă se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă prevăzute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003-Ccodul muncii, republicată, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde şi clauze cu privire la:

* calificarea pe care urmează să o dobândească ucenicul;

* numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia;

* locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională;

* durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă;

* alte clauze potrivit legii.

Drepturi şi obligaţii corelative

Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie la locul de muncă, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil şi din regulamentele interne, după caz.

Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de muncă este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

La încheierea contractului de ucenicie, părţile pot conveni următoarele:

* continuarea activităţii prin încheierea unui contract individual de muncă pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul s-a calificat (art. 8);

* introducerea unei clauze de fidelitate în contractul individual de muncă prin care fostul ucenic se obligă să rămână în unitatea respectivă pe o perioadă negociată între părţi cu obligaţia corelativă din partea angajatorului de a-l compensa cu prestaţii suplimentare în bani sau în natură, după caz, precum şi clauza care priveşte sancţiunea care se aplică în caz de nerespectare a acestei clauze de către oricare dintre părţi respectiv, obligarea celui în culpă la plata de daune-interese.

Calitatea de ucenic

Poate fi încadrată ca ucenic în muncă orice persoană fizică ce a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, şi nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă (art. 5).

Persoana fizică poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncă, în calitate de ucenic, şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. Lipsa acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali atrage după sine nulitatea absolută a contractului de ucenicie.

Se pot încadra în muncă în calitate de ucenici şi următoarele categorii:

* cetăţenii străini, precum şi apatrizii care au obţinut permis de muncă în România, conform reglementărilor legale în vigoare;

* cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora.

Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de muncă.

Ucenicii care au împlinit vârsta de 18 ani au dreptul la întreţinere, acestora aplicându-li-se prevederile Legii nr. 287/2009-Codul civil, republicat, perioada de ucenicie fiind asimilată cu cea de continuare a studiilor.

Organizarea uceniciei la locul de muncă

Ucenicia la locul de muncă este organizată de persoanele juridice interesate de această modalitate de formare profesională.

Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, poate încheia contracte de ucenicie la locul de muncă şi (art. 6):

* persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care a fost autorizată;

* întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială.

Persoana fizică autorizată şi întreprinderea familială pot organiza ucenicie la locul de muncă pentru maximum 3 ucenici care se pregătesc concomitent şi numai pentru nivelul 1 de calificare, potrivit dispoziţiilor legale.

Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale pregăteşte ucenici având în acelaşi timp şi calitatea de coordonator de ucenicie.

Dispoziţiile Legii nr. 279/2005, republicată, sunt aplicabile şi în cazul raporturilor de muncă ale ucenicilor încadraţi de asociaţiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.

Durata

Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 12 luni (art. 7).

Verificarea aptitudinilor profesionale

Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare.

Programul de formare profesională

* Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică sau numai pregătirea practică.

* Timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă.

Alte drepturi ale ucenicului

* Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.

* Programul normal de muncă pentru persoanele încadrate în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă este de maximum 8 ore pe zi, în regim de maximum 5 zile pe săptămână.

Alte obligaţii ale angajatorului

În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligaţia (art. 10):

* să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică;

* de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesională a ucenicului;

* coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă;

* să asigure toate condiţiile necesare astfel încât coordonatorul de ucenicie să îşi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here