Potrivit dispoziţiilor art. 88 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, termenii utilizaţi cu privire la munca temporară sunt definiţi astfel:

Munca prin agent de muncă temporară este munca prestată de un salariat temporar care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară şi care este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă.

Salariatul temporar este persoana care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară, în vederea punerii sale la dispoziţia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă.

Agentul de muncă temporară este persoana juridică, autorizată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care încheie contracte de muncă temporară cu salariaţi temporari, pentru a-i pune la dispoziţia utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilită de contractul de punere la dispoziţie sub supravegherea şi conducerea acestuia.

Utilizatorul este persoana fizică sau juridică pentru care şi sub supravegherea şi conducerea căreia munceşte temporar un salariat temporar pus la dispoziţie de agentul de muncă temporară.

Misiunea de muncă temporară înseamnă acea perioadă în care salariatul temporar este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia, pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar.

Obiectul contractului de muncă temporară

Un utilizator poate apela la agenţi de muncă temporară pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar, cu excepţia cazului prevăzut la art. 93 respectiv, un utilizator nu poate beneficia de serviciile salariatului temporar, dacă astfel urmăreşte înlocuirea unui salariat al său al cărui contract de muncă este suspendat ca urmare a participării la grevă (art. 89).

Durata misiunii de muncă temporară (art. 90)

Misiunea de muncă temporară se stabileşte pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni.

Durata misiunii de muncă temporară poate fi prelungită pe perioade succesive care, adăugate la durata iniţială a misiunii, nu poate conduce la depăşirea unei perioade de 36 de luni.

Condiţiile în care durata unei misiuni de muncă temporară poate fi prelungită sunt prevăzute :

– în contractul de muncă temporară ;

– pot face obiectul unui act adiţional la contractul de muncă temporară .

Contractul de punere la dispoziţie (art. 91, 92)

Agentul de muncă temporară pune la dispoziţia utilizatorului un salariat angajat prin contract de muncă temporară, în baza unui contract de punere la dispoziţie.

Contractul de punere la dispoziţie se încheie în formă scrisă.

Elementele contractului de punere la dispoziţie

Contractul de punere la dispoziţie trebuie să cuprindă:

1. durata misiunii;

2. caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesară;

3. locul executării misiunii;

4. programul de lucru;

5. condiţiile concrete de muncă, cu precizarea că postul/locul de muncă respectiv se încadrează în condiţii speciale, după caz;

6. echipamentele individuale de protecţie şi de muncă pe care salariatul temporar trebuie să le utilizeze;

7. orice alte servicii şi facilităţi în favoarea salariatului temporar;

8. valoarea comisionului de care beneficiază agentul de muncă temporară, precum şi remuneraţia la care are dreptul salariatul;

9. condiţiile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispoziţie de un agent de muncă temporară.

Orice clauză prin care se interzice angajarea de către utilizator a salariatului temporar după îndeplinirea misiunii este nulă.

În situaţia în care postul/locul de muncă ocupat de un salariat temporar, la utilizator, este încadrat în categoria de locuri de muncă în condiţii speciale, potrivit prevederilor legale, agentul de muncă temporară face toate demersurile legale ca salariatul temporar să beneficieze de drepturile prevăzute de lege, cu sprijinul utilizatorului.

Salariaţii temporari au acces la toate serviciile şi facilităţile acordate de utilizator, în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi salariaţi ai acestuia.

Utilizatorul este obligat să asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protecţie şi de muncă, cu excepţia situaţiei în care prin contractul de punere la dispoziţie dotarea este în sarcina agentului de muncă temporară.

Contractul de muncă temporară (art. 94)

Contractul de muncă temporară este un contract individual de muncă ce se încheie în scris între agentul de muncă temporară şi salariatul temporar, pe durata unei misiuni.

Elementele contractului de muncă temporară

În contractul de muncă temporară se precizează, în afara elementelor prevăzute la art. 17 şi art. 18 alin. (1), următoarele elemente:

* condiţiile în care urmează să se desfăşoare misiunea;

* durata misiunii;

* identitatea şi sediul utilizatorului;

* cuantumul şi modalităţile remuneraţiei salariatului temporar.

Durata (art. 95)

Contractul de muncă temporară se poate încheia şi pentru mai multe misiuni, cu respectarea termenului prevăzut la art. 90 alin. (2) respectiv, fără a depăşi 36 de luni.

Agentul de muncă temporară poate încheia cu salariatul temporar un contract de muncă pe durată nedeterminată, situaţie în care în perioada dintre două misiuni salariatul temporar se află la dispoziţia agentului de muncă temporară.

Pentru fiecare nouă misiune între părţi se încheie un contract de muncă temporară, în care vor fi precizate toate elementele prevăzute mai sus.

Perioada de probă (art. 97)

Prin contractul de muncă temporară se poate stabili o perioadă de probă pentru realizarea misiunii, a cărei durată nu poate fi mai mare de:

* două zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mică sau egală cu o lună;

* 5 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni;

* 15 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni;

* 20 de zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mare de 6 luni;

* 30 de zile lucrătoare, în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului de muncă temporară mai mare de 6 luni.

Asigurarea condiţiilor de muncă (art. 98)

Pe parcursul misiunii utilizatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de muncă pentru salariatul temporar, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Utilizatorul va notifica de îndată agentului de muncă temporară orice accident de muncă sau îmbolnăvire profesională de care a luat cunoştinţă şi a cărei victimă a fost un salariat temporar pus la dispoziţie de agentul de muncă temporară.

Încetare (art. 95)

Contractul de muncă temporară încetează:

* la terminarea misiunii pentru care a fost încheiat;

* dacă utilizatorul renunţă la serviciile sale înainte de încheierea misiunii, încetarea se realizează în condiţiile prevăzute în contractul de punere la dispoziţie.

Plata salariului, a contribuţiilor şi impozitelor datorate de salariatul temporar (art. 96)

Pe toată durata misiunii salariatul temporar beneficiază de salariul plătit de agentul de muncă temporară.

Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se stabileşte prin negociere directă cu agentul de muncă temporară şi nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

Agentul de muncă temporară este cel care reţine şi virează toate contribuţiile şi impozitele datorate de salariatul temporar către bugetele statului şi plăteşte pentru acesta toate contribuţiile datorate în condiţiile legii.

În cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligaţiile privind plata salariului şi cele privind contribuţiile şi impozitele au devenit scadente şi exigibile, iar agentul de muncă temporară nu le execută, ele vor fi plătite de utilizator, în baza solicitării salariatului temporar.

Utilizatorul care a plătit sumele datorate de agentul de muncă temporară se subrogă, pentru sumele plătite, în drepturile salariatului temporar împotriva agentului de muncă temporară.

Cu excepţia dispoziţiilor speciale contrare, prevăzute în prezentul capitol, dispoziţiile legale, prevederile regulamentelor interne, precum şi cele ale contractelor colective de muncă aplicabilesalariaţilor angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la utilizator se aplică în egală măsură şi salariaţilor temporari pe durata misiunii la acesta. (art. 101)

Alte dispoziţii (art. 99, 100, 102)

* La încetarea misiunii salariatul temporar poate încheia cu utilizatorul un contract individual de muncă.

* În cazul în care utilizatorul angajează, după o misiune, un salariat temporar, durata misiunii efectuate se ia în calcul la stabilirea drepturilor salariale, precum şi a celorlalte drepturi prevăzute de legislaţia muncii.

* Agentul de muncă temporară care concediază salariatul temporar înainte de termenul prevăzut în contractul de muncă temporară, pentru alte motive decât cele disciplinare, are obligaţia de a respecta reglementările legale privind încetarea contractului individual de muncă pentru motive care nu ţin de persoana salariatului respectiv, dispoziţiile art. 65-67.

* Agenţii de muncă temporară nu percep nici o taxă salariaţilor temporari în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către utilizator sau pentru încheierea unui contract de muncă temporară.

Condiţiile de funcţionare a agentului de muncă temporară, precum şi procedura de autorizare sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1256/2011.

2 COMENTARII

  1. SUNT ANGAJATA CA ASISTENT MEDICAL PE O PERIOADA DETERMINATA CU NENUMARATE PRELUNGIRI DIN ANUL 2004,INTR-UN SPITAL MUNICIPAL.AS VREA SA STIU CAT POT STA ANGAJATA TEMPORAR SI DE CE NU MA FIXEAZA PE POST DE ATATA TIMP?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here