După un prim material de prezentare, pe care îl puteţi accesa aici, venim cu detalii privitoare la conţinutul contractului de credit, astfel cum se prevede prin recenta reglementare dată de Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Ordonanţa a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 727 din 20.09.2016. 

În condiţiile în care noile reglementări transpun în legislaţia naţională Directiva 17/2014/17 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidenţiale, contractul de credit trebuie să specifice în mod clar şi concis următoarele:

a) tipul de credit;

b) identitatea şi adresa sediului social şi a punctului de lucru/adresa de domiciliu a parţilor contractante, inclusiv numărul de telefon, fax, adresa de e-mail, precum şi, după caz, identitatea şi adresa sediului social şi/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarilor de credit implicaţi, inclusiv numărul de telefon, fax, adresa de e-mail;

c) durata contractului de credit;

d) valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează tragerea creditului;

e) în cazul unui credit acordat sub forma unei amânări la plata pentru un anumit bun, bunul respectiv şi preţul de achiziţie al acestuia;

f) rata dobânzii aferente creditului şi tipul acesteia, fixă sau variabilă;

g) condiţiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula completă de calcul a acesteia, precum şi termenele, condiţiile şi procedura pentru modificarea ratei dobânzii aferente creditului şi, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului în circumstanţe diferite, informaţiile prevăzute anterior privind toate ratele dobânzii aplicabile;

h) în cazul creditelor acordate în valută, cursul de schimb valabil la momentul încheierii contractului între moneda contractului de credit şi moneda naţională;

i) dobânda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator, calculate la momentul încheierii contractului de credit; se menţionează toate ipotezele folosite pentru calcularea acestei rate;

j) suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care urmează să fie efectuate de către consumator şi, după caz, ordinea în care se vor efectua plăţile, în scopul rambursării, pentru diferitele solduri restante cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului;

k) în cazul rambursării în rate a valorii totale a creditului, dreptul consumatorului de a primi, la cerere şi gratuit, în orice moment pe întreaga durată a contractului de credit, pe hârtie sau pe alt suport durabil, conform deciziei consumatorului, un tabel de amortizare/grafic de rambursare, precum şi o copie a contractului de credit;

l) în cazul în care costurile şi dobânzile trebuie plătite fără a se rambursa nicio parte din valoarea totală a creditului, un extras care arată perioadele şi condiţiile pentru plata dobânzii şi a oricăror costuri aferente creditului;

m) costurile de administrare ale unuia sau mai multor conturi care înregistrează atât operaţiunile de plată, cât şi tragerile din credit, cu excepţia cazului în care deschiderea unui cont este opţională, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată atât pentru operaţiuni de plată, cât şi pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultând din contractul de credit, precum şi condiţiile în care aceste costuri pot fi modificate;

n) rata dobânzii, în cazul plăţilor restante, aplicabilă la data încheierii contractului de credit şi măsurile pentru ajustarea acesteia şi, după caz, orice costuri datorate în caz de neplată;

o) o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor; contractul de credit va conţine obligatoriu o prevedere prin care consumatorul este atenţionat despre raportarea la Biroul de credit, Centrala Riscurilor de Credit şi/sau la alte structuri asemănătoare existente, precum şi cu privire la termenul în care se fac aceste raportări, în cazul în care acesta întârzie cu achitarea ratelor datorate;

p) după caz, o menţiune potrivit căreia va fi necesară plata unor taxe, onorarii şi costuri în legătură cu încheierea, publicitatea şi/sau înregistrarea contractului de credit şi a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;

q) garanţiile şi tipul de asigurare necesară;

r) dreptul de rambursare anticipată şi procedura de rambursare anticipată;

s) procedura care trebuie urmată în exercitarea dreptului de a solicita încetarea contractului de credit;

ş) dacă există sau nu un mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire pentru consumator şi, în caz afirmativ, modalităţile de acces la acesta;

t) alte condiţii şi clauze contractuale;

ţ) datele de contact ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor pentru adresarea de petiţii.

Toate informaţiile de mai sus, inclusiv cele aferente unor servicii în privinţa cărora consumatorul nu dispune de libertate de alegere, sunt prevăzute în contract, fără a se face trimitere la condiţiile generale de afaceri ale creditorului, la lista de tarife şi comisioane sau la orice alt înscris. 

Tabelul de amortizare/grafic de rambursare

În cazul rambursării în rate a valorii totale a creditului, creditorul trebuie să pună la dispoziţia consumatorului un tabel de amortizare/grafic de rambursare cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiţii:

  • în mod gratuit;
  • în orice moment pe întreaga durată a contractului de credit;
  • pe hârtie sau pe alt suport durabil, conform deciziei consumatorului.

Tabelul de amortizare/graficul de rambursare indică:

  • valoarea fiecărei plăţi datorate, cu indicarea separată a sumelor din care este compusă fiecare astfel de plată;
  • termenele şi condiţiile de plată ale acestor sume;
  • valoarea totală a creditului rămasă de rambursat;
  • dobânda calculată pe baza ratei dobânzii aferente creditului;
  • orice costuri suplimentare.

În cazul în care rata dobânzii nu este fixă sau pot fi percepute costurile suplimentare pe baza contractului de credit şi conform prevederilor ordonanţei de urgenţă, tabelul de amortizare/graficul de rambursare trebuie să prevadă în mod clar şi concis că datele cu
prinse în tabel/grafic vor rămâne valabile numai până la schimbarea următoare a ratei dobânzii aferente creditului sau perceperea costurilor suplimentare potrivit contractului de credit. 

Ai nevoie de OUG nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here