Începând din 12 februarie au intrat în vigoare noua Procedură de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și modelul și conținutul formularului “Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”.

Reglementările au fost aprobate prin Ordinul nr. 114/2019 al președintelui ANAF,  publicat în Monitorul Oficial nr. 109 din 12.02.2019, dată de la care se abrogă prevederile în cauză din OPANAF nr. 1.985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare. 

Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune

Modificarea majoră constă în renunțarea la două proceduri distincte – aşa cum se prevedea în reglementarea din 2012 (intrată în vigoare la 9 ianuarie 2013, data publicării) – şi anume separat pentru locator persoană fizică şi o alta privind înregistrarea contractelor de locațiune de către locatori, alții decât persoanele fizice.

Procedura unică, aprobată prin OPANAF nr. 114/2019 prevede, în principal:

– Contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată pot fi înregistrate la organele fiscale centrale din subordinea ANAF.

Pe acest criteriu, organul fiscal central competent este:

a) organul fiscal central în a cărui evidență locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții;

b) organul fiscal central în a cărui rază teritorială locatorul, persoană fizică rezidentă, are domiciliul fiscal, potrivit legii;

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul care face obiectul contractului de locațiune – în cazul persoanelor fizice nerezidente.

– Pentru înregistrarea contractului de locațiune, locatorul depune “Cererea de înregistrare a contractelor de locațiune”, însoțită de o copie a contractului de locațiune, cu înscrierea mențiunii “conform cu originalul” certificată prin semnătura solicitantului.

– Cererea, însoțită de copia contractului de locațiune, se depune direct la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Modificarea sau încetarea contractului de locațiune pot fi înregistrate de locator la organul fiscal central competent, prin depunerea cererii, având bifată în formular căsuța “Modificare” sau “Încetare”, după caz, însoțită de documentele justificative.

Data înregistrării contractului de locațiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este data înregistrării cererii la organul fiscal central competent sau data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare, după caz.

Dovada înregistrării la organul fiscal central competent a contractului de locațiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este:

a) copia cererii având înscrise numărul și data înregistrării la organul fiscal – pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal central competent;

b) copia cererii, însoțită de mesajul electronic de confirmare – pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Înregistrarea în Registrul contractelor de locațiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii cererii.

– Registrul contractelor de locațiune se gestionează la nivelul organelor fiscale centrale competente, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de către Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

– Registrul contractelor de locaţiune, potrivit modelului prevăzut în Anexa la OPANAF nr. 114/2019 are conține date despre: 

● datele de identificare a locatorului (nume, prenume, codul de identificare fiscală) ;

● date despre contractul de locaţiune – contract iniţial, modificări, încetarea contractului

● adresa bunului care face obiectul contractului.  

Documentar legislativ

Punctam, în continuare, câteva reglementări legale în materia locațiunii

Codul civil

– uzufructul din contractul de locaţiune;

– felurile locațiunii – sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune; înstrăinarea bunului dat în locațiune;

Codul de procedură civilă

– competenţa instanţei locului unde se află imobilul, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un raport de locațiune a imobilului;

– locaţiunea şi cesiunea de venituri

– încetarea locaţiunii şi notificarea notarului ;

Legea locuinţei nr. 114/1996

Dispozițiile legii privind închirierea locuințelor se completează cu dispozițiile Codului civil privind contractul de locațiune.

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

Înscrierea locațiunii în cartea funciară (art. 23)

Legea arendării nr. 16/1994

Încheierea contractelor de locațiune (art. 25)

Normele metodologice orientative de calcul al arendei din 20.06.1994 – Ministerul Agriculturii și Alimentației

În vederea încheierii contractelor de locațiune, prevăzute la art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, consiliul de administrație al societății comerciale va întocmi următoarele lucrări, pe care le va supune spre aprobare adunării generale, și anume:

[…]

c) transformarea producției medii la hectar în alte produse agricole pe care societatea le poate oferi ca preț al locațiunii

[…]

Ai nevoie de Ordinul nr. 114/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here