Drepturile şi obligaţiile părţilor în una sau cealaltă din cele două situaţii sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014, dar şi prin acte normative speciale.

O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 427/2014 defineşte contractul la distanţă ca reprezentând orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

Contractul în afara spaţiilor comerciale este, în temeiul aceluiaşi act normativ, orice contract dintre un profesionist şi un consumator, într-una din următoarele situaţii:

  • încheiat în prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, într-un loc care nu este spaţiul comercial al profesionistului;
  • încheiat ca urmare a unei oferte din partea consumatorului în aceleaşi circumstanţe ca cele menţionate la lit. a);
  • încheiat în spaţiile comerciale ale profesionistului sau prin orice mijloace de comunicare la distanţă, imediat după ce consumatorul a fost abordat în mod personal şi individual, într-un loc care nu este spaţiul comercial al profesionistului, în prezenţa fizică simultană a acestuia şi a consumatorului;
  • încheiat în cursul unei deplasări organizate de profesionist cu scopul sau efectul de a promova şi a vinde consumatorului produse sau servicii.

Cerinţe de informare pentru contractele la distanţă şi cele în afara spaţiilor comerciale

Înainte ca un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului informaţiile necesare, “în mod clar şi inteligibil”, astfel cum sunt precizate în art. 6 alin. (1) din ordonanţă. Informaţiile fac parte integrantă din contractul la distanţă sau din contractul în afara spaţiilor comerciale şi nu pot fi modificate decât în cazul în care părţile contractante decid altfel în mod explicit.

Informaţiile privind dreptul de retragere (daca acest drept există) şi costul returnării în caz de retragere pot fi furnizate utilizând formularul tipizat de informare cu privire la retragere în anexa la  ordonanţă de urgenţă. Profesionistul respectă cerinţele în materie de informare sub aceste aspecte, dacă a furnizat consumatorului aceste instrucţiuni corect completate.

În cazul în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la costuri suplimentare sau la costurile aferente returnării produselor, consumatorul nu suportă respectivele costuri.

Cerinţele în materie de informare prevăzute în O.U.G. nr. 34/2014 cerinţele de informare cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi în Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificările ulterioare.

ATENŢIE! Dacă o dispoziţie cu privire la conţinutul şi modul în care trebuie furnizate informaţiile din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, respectiv din cadrul Legii nr. 365/2002 contravine unei dispoziţii din prezenta ordonanţă de urgenţă, prevalează dispoziţiile din O.U.G. nr. 34/2014.

Important de reţinut este şi precizarea că sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite pentru contractele la distanţă şi cele în afara spaţiilor comerciale revine profesionistului.

Condiţii de formă pentru contractele în afara spaţiilor comerciale

Informaţii. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, profesionistul transmite informaţiile necesare şi obligatorii consumatorului, pe suport hârtie sau, în cazul în care consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil. Aceste informaţii sunt lizibile şi redactate într-un limbaj simplu şi inteligibil.

Contract. Profesionistul furnizează consumatorului un exemplar original al contractului semnat sau confirmarea contractului pe suport hârtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil, inclusiv, dacă este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului.

Actul normativ reglementează şi situaţii speciale, cum sunt cele în cazul prestării unor servicii sau pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, pentru lucrări de reparaţie sau de întreţinere, inclusiv în ce priveşte calcularea preţului, perioada de retragere etc.

Condiţii de formă pentru contractele la distanţă

În cazul contractelor la distanţă, profesionistul transmite informaţiile necesare sau pune la dispoziţia consumatorului respectivele informaţii într-un mod adecvat mijlocului de comunicare la distanţă utilizat. În măsura în care respectiva informaţie este prezentată pe un suport durabil, aceasta trebuie să fie lizibilă.

Dacă un contract la distanţă care urmează să fie încheiat prin mijloace electronice obligă consumatorul să plătească, profesionistul aduce la cunoştinţa consumatorului de o manieră clară şi foarte vizibilă, în mod direct, înainte ca acesta să facă comanda, informaţiile privind: caracteristicile principale ale produsului, preţul total cu toate taxele incluse, garanţiile, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care revin consumatorului.

Site-urile comerciale indică clar şi lizibil, cel mai târziu la începutul procesului de formulare a comenzii, dacă se aplică vreo restricţie în ceea ce priveşte livrarea şi care sunt mijloacele de plată acceptate.

În cazul în care urmează să se încheie un contract la distanţă prin intermediul telefonului, profesionistul trebuie să confirme consumatorului oferta, Angajamentul consumatorului începe doar după ce acesta a semnat oferta sau după ce şi-a trimis consimţământul scris. Aceste confirmări trebuie făcute pe un suport durabil.

Profesionistul transmite consumatorului confirmarea încheierii contractului, pe un suport durabil, într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel târziu la momentul livrării produselor sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat. Momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul confirmării, pe un suport durabil, de către profesionist a acceptării comenzii transmise de consumator.

Aceste dispoziţii nu aduc atingere reglementărilor privind încheierea prin mijloace electronice a contractelor şi comenzile prin internet, astfel cum sunt stabilite la art. 7 şi 9 din Legea nr. 365/2002, republicată, cu modificările ulterioare.

Contractul pentru servicii de comunicaţii electronice

Materia este reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în Monitorul Oficial nr. 925/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012.

Contractul la distanţă, specific, este definit ca fiind contractul de furnizare a unor servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice, precum şi de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu furnizarea serviciului, încheiat cu utilizatorii finali, persoane juridice, fără prezenţa fizică simultană a părţilor, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi inclusiv la momentul încheierii contractului, unul sau mai multe mijloace de comunicaţie la distanţă.

Furnizorul transmite utilizatorului final confirmarea încheierii contractului, pe un suport durabil, într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel târziu la momentul livrării echipamentului terminal sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat. Respectiva confirmare include:

  • toate informaţiile necesare şi obligatorii, astfel cum sunt prevăzute în art. 53 alin. (1), cu excepţia cazului în care furnizorul a transmis deja informaţiile respective utilizatorului final, pe un suport durabil, înaintea încheierii contractului la distanţă;
  • acolo unde este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al utilizatorului final.

Momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul confirmării, pe un suport durabil, de către furnizor a acceptării comenzii transmise de utilizatorul final.

Contractul în afara spaţiilor comerciale este orice contract de furnizare a unor servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice, precum şi de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu furnizarea serviciului, încheiat între un furnizor şi un utilizator final, persoană juridică, în una dintre următoarele situaţii:

  • încheiat în prezenţa fizică simultană a furnizorului şi a utilizatorului final, într-un loc care nu este spaţiul comercial al furnizorului;
  • încheiat ca urmare a unei oferte din partea utilizatorului final în aceleaşi circumstanţe ca cele prevăzute la lit. a);
  • încheiat în spaţiile comerciale ale furnizorului sau prin orice mijloace de comunicare la distanţă, imediat după ce utilizatorul final a fost abordat în mod personal şi individual, într-un loc care nu este spaţiul comercial al furnizorului, în prezenţa fizică simultană a acestuia şi a utilizatorului final;
  • încheiat în cursul unei deplasări organizate de furnizor cu scopul sau efectul de a promova şi a vinde utilizatorului final produse sau servicii.

Comerţul electronic

Materia are o reglementare specială, dată prin Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată în Monitorul oficial nr. 959/2006, cu modificările ulterioare

Legea stabileşte condiţiile de furnizare a serviciilor societăţii informaţionale şi prevede ca infracţiuni unele fapte săvârşite în legătură cu securitatea domeniilor utilizate în comerţul electronic, emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi cu utilizarea datelor de identificare în vederea efectuării de operaţiuni financiare.

Legea se aplică furnizorilor de servicii stabiliţi în România şi serviciilor oferite de aceştia.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here