Ordinul nr. 1021/2022 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală în vigoare de la 13 mai 2022.

Contribuabilul care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un titlu de creanță sau printr-un alt act administrativ fiscal poate formula contestaţie. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al titlului de creanță sau al altor acte administrative fiscale atacate.

Dacă contestaţia este formulată printr-un împuternicit, se va prezenta
împuternicirea/mandatul-procura/împuternicirea avocațială, după caz. În cazul în care contestatorul se află în procedură de insolvenţă/reorganizare/faliment/lichidare şi i-a fost ridicat dreptul la propria administrare, contestaţia va purta semnătura administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, după caz, şi va fi însoţită de actul prin care a fost numit.

În situaţia în care contestaţia nu îndeplineşte cerinţele care privesc depunerea
împuternicirii/mandatului/procurii, precum şi semnătura, structura de soluţionare a contestațiilor va solicita contestatorului ca în termen de 5 zile de la comunicare să îndeplinească aceste cerinţe. În caz contrar, contestaţia va fi respinsă, fără a se mai antama fondul cauzei.

Dosarul contestaţiei va cuprinde: contestaţia, ce trebuie să poarte semnătura persoanei îndreptăţite, împuternicirea avocaţială/procură/mandat, actul prin care se desemnează administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul, titlul de creanță sau actul administrativ fiscal atacat, în copie, şi anexele acestuia, dovada comunicării titlului de creanță sau al actului administrativ fiscal atacat din care să reiasă data la care acesta a fost comunicat, copii ale documentelor ce au legătură cu cauza supusă soluţionării, documentele depuse de contestator, precum şi oricare alte înscrisuri necesare soluţionării cauzei.

Dispoziţiile privind termenele din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător, astfel:
a) Termenul de depunere a contestaţiei se calculează pe zile libere, cu excepţia cazului în
care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început, nici ziua când sa sfârşit termenul.De exemplu: Titlul de creanță sau actul administrativ fiscal atăcat este comunicat contribuabilului în data de 29 iunie, termenul de 45 de zile începe să curgă de la data de 30 iunie şi se împlineşte în data de 13 august, astfel încât ultima zi de depunere a contestaţiei este 14 august.

b) Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este
suspendat (de exemplu, zile de repaus săptămânal) se va prelungi până la sfârşitul primei
zile de lucru următoare.
De exemplu: În situaţia în care data de 30 iulie prezentată la exemplul anterior este sâmbătă, ultima zi de depunere a contestaţiei este luni, 1 august.

c) Termenul de 3 luni prevăzut la art. 270 alin. (4) din Codul de procedură fiscală se
sfârşeşte în ziua lunii corespunzătoare zilei de plecare.De exemplu: Titlul de creanță sau actul administrativ fiscal atăcat este comunicat contribuabilului în data de 15 ianuarie, termenul de 3 luni se sfârşeşte în data de 15 aprilie, astfel încât ultima zi de depunere a contestaţiei este data de 15 aprilie.

d) Termenul care, începând la data de 29, 30 sau 31 a lunii, se sfârşeşte într-o lună care
nu are o asemenea zi se va socoti împlinit în ultima zi a lunii, cum ar fi exemplul dat: Titlul de creanță sau actul administrativ fiscal atăcat este comunicat în data de 30 noiembrie, termenul de 3 luni se sfârşeşte în ultima zi a lunii februarie, respectiv 28 sau 29 februarie, reprezentând ultima zi de depunere a contestaţiei.

Ordinul cuprinde şi instrucţiuni pentru aplicarea art. 271 din Codul de procedură fiscală – Retragerea contestaţiei

Cererea de retragere trebuie să fie semnată de contestator sau de împuternicit, cu
îndeplinirea aceloraşi condiţii de formă prevăzute la formularea şi depunerea contestaţiei.
Dovada calităţii de împuternicit se face potrivit legii. În cazul în care contestatorul se află în
procedură de insolvenţă/reorganizare/faliment/lichidare, cererea de retragere a contestaţiei
va purta semnătura administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului,
după caz.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here