În cazul unor reparaţii care se efectuează la echipamentele tehnologice, cum pot şti care cheltuieli sunt adăugate la valoarea imobilizărilor respective şi care nu? Mulţumesc. Oana Ionescu (Arad).

1. Conform reglementărilor contabile IFRS, cheltuieli ulterioare sunt reglementate prin IAS 16 “Imobilizări corporale”.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale se capitalizează în valoarea contabilă a activului, atunci cînd este probabil ca firma să beneficieze de avantaje economice viitoare mai mari decât nivelul de performanţă prevăzut iniţial. Toate celelalte cheltuieli ulterioare trebuie evidenţiate în contul de profit şi pierdere.

Înregistrările în contabilitate conform IAS 16 „Imobilizări corporale”

2131 Echipamente tehnologice = %
302 Materiale consumabile
421 Personal salarii datorate
2813 Amortizare
401 Furnizori

2. Conform reglementărilor contabile RAS, cheltuieli ulterioare sunt reglementate prin punctele 106 – 108 din OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regulă, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate. Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune sau alte contracte similare se evidenţiază în contabilitatea entităţii care le-a efectuat, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcţie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii.

Costul reparaţiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată.

Sunt recunoscute ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investiţiile efectuate la imobilizările corporale. Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi să conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare faţă de cele estimate iniţial.

Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.

Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz.

Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz.

Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat. Astfel, dacă entitatea produce active similare, în scopul comercializării, în cadrul unor tranzacţii normale, atunci costul activului este de obicei acelaşi cu costul de construire a acelui activ destinat vânzării. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum şi pierderile care au apărut în cursul construcţiei în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului.

Înregistrările în contabilitate conform OMFP nr. 3055/2009

– Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor materiale, conform documentelor justificative:

602 Cheltuieli cu materialele consumabile = 302 Materiale consumabile

– Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor de personal, conform documentelor justificative:

641 Cheltuieli cu salariile datorate personalului = 421 Personal salarii datorate

– Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor de amortizare conform documentelor justificative:

6811 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor = 281 Amortizarea imobilizărilor corporale

– Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor cu serviciile prestate de terţi, conform documentelor justificative:

628 Alte cheltuieli cu lucrări şi servicii prestate de terţi = 401 Furnizori

– Înregistrarea în contabilitate a includerii reparaţiei în valoarea activului, conform documentelor justificative:

2131 Echipamente tehnologice = 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale

Baza legală:

Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

Standardele Internaţionale de Raportare Financiara, Ediţia 2011, emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), Editura CECCAR.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here