Potrivit art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.

Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.

Conform prevederilor pct. 90 (disponibilități) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ,,90. – (1) Disponibilităţile băneşti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanţie, acreditivele, ipotecile, precum şi alte valori aflate în casieria unităţilor se prezintă în bilanţ în conformitate cu prevederile legale. (2) Disponibilităţile băneşti şi alte valori similare în valută se evaluează în bilanţ la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar. (3) Înscrierea în listele de inventariere a mărcilor poştale, a timbrelor fiscale, tichetelor de călătorie, bonurilor cantităţi fixe, a biletelor de spectacole, de intrare în muzee, expoziţii şi altele asemenea se face la valoarea lor nominală.  În cazul unor bunuri de această natură depreciate sau fără utilizare se constituie ajustări pentru pierdere de valoare.,,

Din punct de vedere contabil:

  • Achiziția biletelor pretipărite pentru spectacol se recunoaște prin contul 5328. Alte valori (A)
  • Recunoașterea venitului se realizează la momentul evenimentului în contul 708. Venituri din activităţi diverse (P).
  • Dacă biletul se vinde înainte de spectacol, venitul obținut se reflectă în contul 472. Venituri în avans, urmând a trece în contul 708. Venituri din activităţi diverse la momentul când are loc evenimentul.
  • Consumul biletelor pretipărite pentru spectacol se recunoaște prin contul 604. Cheltuieli privind materialele nestocate (A).

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here