Problemă întâlnită în practică: Societatea Clătita furioasă SRL este persoană juridică română, înfiinţată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, neînregistrată în scopuri de TVA, plătitoare de impozit pe profit, având ca obiect de activitate alimentaţie publică (clătitărie). Societatea se teme că, la un moment dat, există posibilitatea să apară plângeri şi reclamaţii din partea clienţilor. Din acest motiv, se consideră că există o probabilitate mare să apară o datorie pentru plata de daune, despăgubiri. Se pune problema schemei de înregistrare în contabilitate a provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor.

Modul de abordare al problemei

Temei legal

1. Provizionul este o sumă estimată. Din acest motiv, înregistarea în contabilitate a unui provizion presupune o fundamentare şi o argumentare cât mai detaliată. Justificarea valorii provizionului trebuie să reiasă din documentele justificative.   

2. Din punct de vedere contabil, cadrul legal aplicabil arată următoarele:

  • Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanţului este probabil să existe sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea. (punctul 369 alin. 1 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)
  • Pentru stabilirea existenţei unei obligaţii curente la data bilanţului, trebuie luate în considerare toate informaţiile disponibile. (punctul 369 alin. 2 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)
  • La data bilanţului, valoarea unui provizion reprezintă cea mai bună estimare a cheltuielilor probabile sau, în cazul unei obligaţii, a sumei necesare pentru stingerea acesteia. Ca urmare, provizioanele nu pot depăşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului. Provizioanele trebuie să fie strict corelate cu riscurile şi cheltuielile estimate. (punctul 370 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)
  • Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor. (punctul 371 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)
  • Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă. (punctul 373 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)
  • Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care: o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior; este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion. (punctul 374 alin. 1 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)
  • O obligaţie curentă este o obligaţie legală sau implicită. O obligaţie legală este obligaţia care rezultă: dintr-un contract (în mod explicit sau implicit); din legislaţie; sau din alt efect al legii. O obligaţie implicită (de exemplu, obligaţia prin care o entitate se angajează să efectueze plăţi compensatorii personalului disponibilizat) este obligaţia care rezultă din acţiunile unei entităţi în cazul în care: prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisă a firmei sau dintr-o declaraţie suficient de specifică, entitatea a indicat partenerilor săi că îşi asumă anumite responsabilităţi; şi ca rezultat, entitatea a indus partenerilor ideea că îşi va onora acele responsabilităţi. (punctul 374 alin. 2 şi 3 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)
  • Se recunosc provizioane doar pentru acele obligaţii generate de evenimente anterioare care sunt independente de acţiunile viitoare ale entităţii (de exemplu, modul de desfăşurare a activităţii în viitor). Exemple de astfel de obligaţii sunt amenzile sau costurile de eliminare a efectelor negative, produse mediului, pedepsite de lege, ambele generând ieşiri de resurse care încorporează beneficii economice, indiferent de acţiunile viitoare ale entităţii. (punctul 376 alin. 1 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)
  • Dacă o entitate poate intenţiona sau poate avea nevoie, datorită presiunilor de ordin comercial sau cerinţelor de ordin legal, să efectueze cheltuieli pentru a putea acţiona într-un anumit mod (de exemplu, prin instalarea de echipamente care să elimine poluarea), ea poate evita cheltuielile viitoare prin diverse acţiuni, de exemplu, prin modificarea procedeului de fabricaţie. Ca urmare, entitatea nu are o obligaţie curentă aferentă acelei cheltuieli viitoare şi, deci, nu va recunoaşte niciun provizion. (punctul 376 alin. 2 din Ordinul MFP nr. 1802/2014) 

Procedura de înregistrare a operațiunilor economic-financiare în contabilitate

3. Cazul supus atenţiei presupune următoarele:

•  Se reflectă înregistarea constituirea provizionului:

6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele (A)

=

151. Provizioane (P)

Valoarea constituită (lei)

 

• Se reflectă majorarea provizionului:

6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele (A)

=

151. Provizioane (P)

Valoarea majorată (lei)

 

•  Se reflectă diminuarea sau anularea provizionului:

151. Provizioane (P)

=

7812. Venituri din provizioane (P)

Valoarea diminuată (lei)

 

• Se reflectă creanţele care urmează a fi plătite de terţe părţi aferente cheltuielilor efectuate, legate de provizioanele care sunt constituite:

461. Debitori diverşi (A)

=

758. Alte venituri din exploatare (P)

Valoarea cheltuielii compensate (lei)

 

4. Schema de înregistrare în contabilitate a provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor: constituirea şi majorarea provizioanelor se realizează pe seama veniturilor; diminuarea sau anularea provizioanelor se realizează pe seama cheltuielilor. 

Aspecte privind principalele documente aplicabile speţei

5. In speţă, documentaţia se referă la: analize, hotărâri AGA, documentaţii ale specialiştilor, note contabile, situaţii de calcul. Din aceste documente trebuie să rezulte valoarea provizionului. 

6.  Modelele documentelor financiar-contabile se adaptează la necesitățile firmei. Acestea trebuie să aibă minimul de informații prevăzut de lege. (punctul 22 din Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile date aprobate prin Ordinul MFP nr. 2634/2015). 

7. Răspunderea persoanelor care au întocmit, vizat şi aprobat documentele financiar-contabile, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate este instituită prin Legea contabilității. (art. 6 alin.2 din Legea nr. 82/1991). 

Regimul sancţionatoriu

8.  Efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. (art. 41 punctul 1 şi art. 42 alin. 1 liniuţa 1 din Legea nr. 82/1991).

9.  Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, fără să fie înregistrate în contabilitate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. (art. 41 punctul 1 şi art. 42 alin. 1 liniuţa 1 din Legea nr. 82/1991).

10.  Nerespectarea reglementărilor contabile cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. (art. 41 punctul 2 lit. c şi art. 42 alin. 1 liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991).

11.  Nerespectarea reglementărilor contabile cu privire la înregistrarea în contabilitate a documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, în perioada la care se referă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. (art. 41 punctul 2 lit. c şi art. 42 alin. 1 liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991).

12.  Nerespectarea reglementărilor contabile cu privire la păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. (art. 41 punctul 2 lit. c şi art. 42 alin. 1 liniuţa 2 din Legea nr. 82/1991).

Temei legal

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here