Întrebare. Bună ziua. Pentru a justifica sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaților este necesară factură emisă de grădiniță către angajat sau factură emisă de grădiniță către angajator? Mulțumesc. (Tudor B., Brașov)

Opinie.

 1. Facilitatea fiscală privind sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaților a fost introdusă prin Legea nr. 239/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1041 din 06 noiembrie 2020. Legea 239/2020 intră în vigoare de la 09 noiembrie 2020.
 2. Potrivit art. 25 alin. (4) lit.i2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ,, TITLUL II Impozitul pe profit, CAPITOLUL II Calculul rezultatului fiscal, Art. 25. – Cheltuieli

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: 

i2) contribuabilii care efectuează cheltuieli cu educaţia timpurie scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educaţia timpurie conform lit. i1), dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depăşeşte impozitul pe profit datorat, diferenţa va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.,,

 1. Potrivit art. 76 alin. (4) lit.x) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ,, TITLUL IV Impozitul pe venit, CAPITOLUL III Venituri din salarii şi asimilate salariilor, Art. 76. – Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor (4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit: x) sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor;,, 
 1. Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanţă cu realitatea. (pct. 57 alin. (2) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul MFP nr. 1802/2014)
 2. Prevederile cuprinse în Legea nr. 239/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal nu fac nici o mențiune cu privire la documentele justificative necesare în situația reglementată. Însă, practica în cazuri similare, arată că, pentru a justifica sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaților este necesară fie o factură emisă de grădiniță către angajat plus un decont justificativ de cheltuieli aferent, fie o factură emisă de grădiniță către angajator. Documentele justificative trebuie să respecte prevederile legale aplicabile documentelor contabile.
 3. Administratorii entităţii trebuie să aprobe politici contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situaţiile prevăzute de legislaţie. În cazul entităţilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate. (pct. 61 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul MFP nr. 1802/2014)

Temei legal:

 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here