În Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 04/10/2012, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Principalele aspecte reglementate de actul normativ vizează:

Obiectul actului normativ. OMFP nr. 1286/2012 reglementează reguli de întocmire, aprobare, auditare statutară şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate ale societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, reguli de înregistrare în contabilitatea acestora a operaţiunilor economico-financiare efectuate, precum şi planul de conturi aplicabil.

Domeniul de aplicabilitate. OMFP nr. 1286/2012  se aplică societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Definiţia pieţei reglementate. Conform art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, “O piaţă reglementată este un sistem pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare, astfel cum au fost definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, şi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, definite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră realizate în conformitate cu legislaţia europeană în vigoare şi care: a) funcţionează regulat; b) este caracterizată de faptul că reglementările emise şi supuse aprobării C.N.V.M. definesc condiţiile de funcţionare, de acces pe piaţă, condiţiile de admitere la tranzacţionare a unui instrument financiar şi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră; c) respectă cerinţele de raportare şi transparenţă în vederea asigurării protecţiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum şi reglementările emise de C.N.V.M., potrivit legislaţiei europene.”

IFRS şi Legea contabilităţii. Dispoziţiile cuprinse în OMFP nr. 1286/2012 se aplică împreună cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Standardele internaţionale de raportare financiară, precum şi cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparenţă şi comparabilitate a situaţiilor financiare anuale.

Cine nu aplică acest ordin. Dispoziţiile cuprinse în OMFP nr. 1286/2012  nu se aplică:

– instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;

– entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

– entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;

– entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Definiţia IFRS. Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.

Obligaţii în sarcina conducerii. Administratorii entităţilor, respectiv alte persoane care au obligaţia gestionării entităţilor, precum şi persoanele care au obligaţia organizării şi conducerii acestora, directorii economici, contabilii-şefi sau alte persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor din OMFP nr. 1286/2012.

Auditarea situaţiilor financiare anuale conform IFRS. Situaţiile financiare anuale individuale întocmite de entităţi în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS fac obiectul auditului statutar, potrivit legii. Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, şi situaţiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS, întocmite de entităţi în calitate de societăţi-mamă. Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate, au componentele prevăzute de IAS 1.

Retratarea situaţiilor financiare anuale conform IFRS. Pentru exerciţiul financiar al anului 2012, situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS se întocmesc prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, în scopul întocmirii situaţiilor financiare, entităţile aplică IFRS, inclusiv prevederile IFRS 1 „Adoptarea pentru prima dată a Standardelor internaţionale de raportare financiară”. În acest sens, situaţia poziţiei financiare, parte componentă a situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2012, va cuprinde informaţii corespunzătoare sfârşitului exerciţiului financiar de raportare, sfârşitului exerciţiului financiar anterior celui de raportare şi începutului exerciţiului financiar anterior celui de raportare.

De asemenea, situaţia rezultatului global va cuprinde două coloane de informaţii, corespunzătoare exerciţiului financiar curent (de raportare) şi exerciţiului financiar anterior celui de raportare.

Depunerea la organele fiscale. Situaţiile financiare anuale conform IFRS şi raportările contabile anuale se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Situaţiile financiare anuale conform IFRS vor fi însoţite de o situaţie cuprinzând rezultatele retratării, în baza IFRS, a informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Inventarierea patrimoniului. În scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale în baza IFRS, entităţile procedează la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi evaluarea acestora potrivit prevederilor cuprinse în IFRS.

Contabilitatea în baza prevederilor IFRS de la 01 ianuarie 2013. Începând cu exerciţiul financiar al anului 2013, entităţile prevăzute de OMFP nr. 1286/2012 ţin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.

Raportarea contabilă anuală. Pentru asigurarea sistemului informaţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita entităţilor care aplică prevederile prezentului ordin depunerea unei raportări contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv pentru raportarea aferentă datei de 31 decembrie 2012.

Această raportare se întocmeşte pe baza datelor din balanţa de verificare cuprinzând elemente determinate potrivit prevederilor IFRS. Cu alte cuvinte, contribuabilul va întocmi două seturi de situaţii financiare: situaţii financiare conform IFRS şi raportare contabilă anuală.

Aplicarea IFRS. Dispoziţiile cuprinse în OMFP nr. 1286/2012  se aplică începând cu situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar 2012. Începând cu exerciţiul financiar al anului 2013, entităţilor care fac obiectul prezentului ordin nu le mai sunt aplicabile Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii. Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii.

Acestea trebuie să asigure, potrivit legii, condiţiile necesare pentru:

– întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile economice;

– organizarea şi ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii;

– organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii, inclusiv a elementelor înregistrate în afara bilanţului, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia;

– respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare anuale, respectiv a situaţiilor financiare anuale consolidate, şi publicarea în termen a acestora;

– păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiilor financiare şi organizarea contabilităţii de gestiune adaptată la specificul entităţii.

De reţinut! În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. Din punct de vedere contabil, efectuarea operaţiunii economico-financiare este probată de orice document în care se consemnează această operaţiune.

Baza legală:

1. Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordinul MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat prin Ordinul MFP nr. 2869/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 29/12/2010, prin Ordinul MFP nr. 2239/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 25/07/2011, prin Ordinul MFP nr. 2382/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 563 din 08/08/2011 şi prin Ordinul MFP nr. 1118/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 22/08/2012;

4. Ordinul MFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 04/10/2012;

5. Ordinul MFP nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 26/06/2012;

6. Ordinul MFP nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 11/07/2005;

7. Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.

 

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here