Prin Hotărârea Camerei consultanţilor fiscali nr. 15/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 894 din 28 decembrie, a fost aprobată Norma procedurală privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea şi redobândirea calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Normele au în vedere aplicarea unitară a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012.

În condiţiile în care sunt consultanţi fiscali activi persoanele înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală la secţiunea „persoane active”, consultanţii fiscali care trec de la o stare la alta sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională conform stării în care s-au aflat mai mult de 6 luni în anul respectiv.

De reţinut şi prevederea potrivit căreia persoana fizică înscrisă în Registrul consultanţilor fiscali ca membru activ poate, la cerere, să fie înregistrată ca şi consultant inactiv, concomitent cu înregistrarea în stare de inactivitate a societăţii de consultanţă fiscală la care are calitatea de administrator, cu excepţia cazului în care îşi continuă activitatea ca şi consultant fiscal persoană fizică.

Însă, în situaţia în care persoana fizică înscrisă în Registrul consultanţilor fiscali care solicită înregistrarea ca şi consultant inactiv deţine şi calitatea de unic administrator al unei societăţi de consultanţă fiscală, aceasta este obligată să solicite şi înregistrarea în stare de inactivitate a societăţii de consultanţă fiscală la care are calitatea de administrator.

Obligaţia înregistrării în stare de inactivitate a unei societăţi de consultanţă fiscală concomitent cu solicitarea înregistrării ca şi consultant inactiv nu intervine în situaţia în care persoana fizică în cauză deţine orice altă poziţie în cadrul societăţii comerciale de consultanţă fiscală.

Normele reglementează, de asemenea aspecte privind suspendarea activităţii. Dintre acestea, semnalăm precizarea că, în cazul în care pe perioada suspendării activităţii, potrivit art. 15 din Regulament, intervine oricare dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 4 alin. (2) din Regulament, suspendarea acordată încetează de drept, fără nicio altă formalitate, consultantul fiscal fiind declarat inactiv. După încetarea motivului care a determinat declararea ca inactiv, consultantul fiscal poate depune o nouă cerere pentru suspendarea activităţii potrivit art. 15 din Regulament.

Potrivit art. 4 (2) din Regulament, sunt consultanţi fiscali inactivi persoanele care au declarat această situaţie, cele care solicită suspendarea activităţii pe o perioadă cuprinsă între unu şi 3 ani, din motive întemeiate, potrivit art. 15, sau cele care nu au dreptul să exercite profesia de consultant fiscal, deoarece se află în una dintre următoarele situaţii de incompatibilitate: au fost sancţionate disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a calităţii de membru pe o perioadă de la 3 luni la un an, conform prezentului regulament; nu îndeplinesc condiţiile de obţinere a vizei anuale; se află într-o situaţie de incompatibilitate prevăzută de o lege specială.

Art. 15 din Regulament precizează că membrii Camerei persoane fizice pot solicita suspendarea activităţii pe o perioadă cuprinsă între unu şi 3 ani, din motive întemeiate, dovedite cu documente justificative, în conformitate cu normele aprobate de Consiliul superior al Camerei.

Dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal poate fi suspendat prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei şi în situaţiile în care consultantul fiscal a fost trimis în judecată pentru fapte săvârşite în exerciţiul profesiei de consultant fiscal care îl fac nedemn să exercite această calitate, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.

În acelaşi context reţinem şi precizarea că suspendarea activităţii, potrivit art. 15 din Regulament, nu se acordă consultanţilor fiscali persoane fizice, care au calitatea de asociat/administrator în societăţi de consultanţă fiscală care au obligaţii restante faţă de Cameră.

Normele tratează într-un capitol distinct incompatibilitatea, în cazul consultanţilor fiscali care nu au dreptul să exercite profesia de consultant fiscal, deoarece se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 4 alin. (2) din Regulament, dispoziţii pe care le-am citat mai sus.

Când sunt indicii că neîndeplinirea condiţiilor de obţinere a vizei anuale prevăzută de art. 4 alin. (2) din Regulament poate constitui abatere disciplinară, Direcţia de servicii pentru membri va sesiza Direcţia de conduită şi disciplină profesională, pentru eventuala constatare a abaterii disciplinare.

În context, sunt reglementate şi aspecte privind obligaţiile de plată a cotizaţiei, numărul obligatoriu de ore de pregătire profesională pentru membrii inactivi, precum şi procedura pentru revenirea la statutul de membru activ pe baza actelor doveditoare care atestă încetarea stării de incompatibilitate.

Alte reglementări din Norme se referă la căile de atac în cazul respingerii cererii de înregistrare în Registrul consultanţilor fiscali şi ai societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, renunţarea la calitatea de membru al Camerei, retragerea calităţii de membru al Camerei, trecerea la statutul de membru inactiv.

De la data intrării în vigoare a Normelor, depunerea carnetului profesional, respectiv a autorizaţiei, se va realiza la Direcţia de servicii pentru membri. Publicarea pe site-ul Camerei a retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizaţiei societăţilor comerciale de consultanţă fiscală în cauză şi interdicţia acestora de a practica profesia şi de a utiliza titlurile respective, precum şi înştiinţarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a Consiliului Concurenţei, se vor realiza, de la data intrării în vigoare a Normelor, de către Direcţia de servicii pentru membri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here