Avem în vedere modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin HG nr. 1.275/2000. Din 6 iulie sunt în vigoare modificările şi completările aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 526/2017.

Condiţii de transparenţă

• Condiţiile minimale privind suprafeţele şi nivelul de dotare a încăperilor ce compun locuinţele, cuprinse în anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996 trebuie respectate în mod obligatoriu la eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţe noi. A dispărut nominalizarea primarilor, a primarul general al municipiului Bucureşti sau, după caz, a delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene de a verifica şi consemna respectarea condiţiilor minimale. În schimb, apare obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale privind afişarea pe site-ul instituţiei sau afişarea într-un loc accesibil publicului a datelor actualizate privind numărul de locuinţe pe care le deţin în proprietate şi/sau în administrare, în funcţie de destinaţia acestora, gradul de ocupare a acestora, precum şi hotărârile prin care au fost aprobate listele cu solicitanţii care beneficiază de respectivele locuinţe. 

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de HG nr. 457/2017 asupra Normelor metodologice (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5. 

norme construire locuinte

Locuinţe proprietate personală realizate cu sprijin financiar de la bugetul de stat

• Stabilirea chiriei nominale se face trimitere la cap. III – Stabilirea şi plata chiriei din OUG nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, coroborate cu art. 44 din legea locuinţei pentru locuinţe sociale şi, respectiv, art. 55 din lege pentru locuinţe de necesitate, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local.

• Prin hotărâre a consiliului local se vor stabili dacă se subvenţionează chiria pentru locuinţele sociale, declarate ca locuinţe de necesitate şi categoriile de persoane beneficiare ale subvenţiei.

• Din transferuri de la bugetul de stat către bugetul local se pot deconta, în condiţiile legii, următoarele:

a) contravaloarea cheltuielilor lucrărilor de construcţii-montaj, inclusă în valoarea totală a devizului general, cu excepţia cheltuielilor aferente racordării la reţelele de utilităţi publice;

b) contravaloarea cheltuielilor aferente utilajelor, echipamentelor tehnologice şi funcţionale care necesită montaj, din care se decontează exclusiv cheltuielile efectuate pentru achiziţia următoarelor: ascensor, centrală termică de bloc sau de scară, după caz, cu echipamentele necesare funcţionării acesteia.

• Primăriile au obligaţia asigurării surselor de finanţare din bugetul local, pentru contravaloarea cheltuielilor care se finanţează de la bugetul local până la finalizarea investiţiei, astfel încât să nu pună în întârziere lucrările finanţate de la bugetul de stat, respectiv să nu conducă la nerespectarea termenului de finalizare stipulat în contractul de achiziţie publică încheiat în condiţiile legii.

• Consiliile locale trebuie să solicite lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor executate până la finele lunii anterioare. În luna decembrie, pot solicita, până la data de 15 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor executate în luna în curs, până la acea dată.

Închirierea locuinţelor

Definitivarea listelor privind repartizarea locuinţelor şi eventualele contestaţii se fac în condiţiile legii. Prin extinderea regimului aplicabil, a fost, astfel, înlocuită trimiterea care se făcea, în redactarea anterioară, la normele privind stabilirea chiriei şi care erau limitate la respectarea dispoziţiilor art. 42 şi 43 din lege, privind repartizarea locuinţei sociale.

Chiria practicată pentru locuinţe se stabileşte conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.

• Închirierea locuinţelor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în completare cu cartea a V-a titlul IX cap. V «Contractul de locaţiune» din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Ai nevoie de Legea locuinței nr. 114/1996? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here