O recentă hotărâre de Guvern aduce modificări şi completări la reglementările privind achiziţiile publice, în scopul prevenirii conflictelor de interese. H.G. 183/2013, la care ne referim, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 227 din 19.04.2013.

Amendamentele pe care le semnalăm privesc Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr. 625/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

• Potrivit Art. 66 din O.U.G. nr. 34/2006, pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale.
În aplicarea acestor dispoziţii, hotărârea de guvern introduce obligaţii noi, prin care autoritatea contractantă solicită o declaraţie pe propria răspundere, în conformitate cu cerinţele art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu precizarea că ofertantul/ candidatul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ terţul susţinător care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/ organ de conducere ori de supervizare şi/ sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/ soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, este exclus din procedura de atribuire.

p1
Sursa foto: Lege5.ro

Implicarea în “relaţii comerciale” priveşte persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/ organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/ candidaţi sau subcontractanţi.

• Art. 331 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă obligă Autoritatea contractantă să încarce în SEAP, odată cu documentaţia de atribuire, o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal care conţine datele de identificare ale persoanelor ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
În aplicarea acestei dispoziţii, completările la H.G. nr. 925/2006 precizează că prin datele de identificare se înţelege:
– numele şi prenumele;
– data şi locul naşterii;
– domiciliul actual;
– codul numeric personal;
– funcţia pe care o deţine în cadrul autorităţii contractante prin raportare la implicarea în procesul de achiziţie publică.
Declaraţia nu are caracter public, dar poate fi accesată de organismele cu competenţe în verificarea apariţiei conflictului de interese. În acelaşi scop, în îndeplinirea funcţiei de verificare, la conţinutul declaraţiei are acces Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice/Compartimentele pentru verificarea achiziţiilor publice.
• Oferta este considerată inacceptabilă inclusiv – potrivit completărilor aduse la hotărârea de aplicare – dacă este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 691 din ordonanţa de urgenţă, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
• După expirarea datei-limită de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare poate stabili candidaţii selectaţi aplicând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare.
• Art. 36 din H.G. nr. 925/2006 detaliază situaţiile în care oferta este considerată inacceptabilă. Prin completările recente, aceste restricţii se aplică inclusiv în ce priveşte:

– candidaturile;
– preselecţia candidaţilor;
– negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.
• Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, comisia şi experţii cooptaţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către candidaţi/ ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

Comisia de evaluare şi experţii cooptaţi semnează o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate pe propria răspundere prin care se angajează să respecte aceste obligaţii şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese, cu proceduri în consecinţă, pentru situaţii de nelegalitate, astfel cum acestea sunt precizate prin hotărârea de Guvern de completare.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here